Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla klienta

advertisement
Umowa sprzedaży energii elektrycznej
dla klienta INDYWIDUALNEGO Nr
Formularz należy wypełnić drukowanymi literami niebieskim lub czarnym długopisem, wpisując tylko jeden znak w jedno pole.
Zawarta w dniu
pomiędzy Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisaną do rejestru ­przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536541,
NIP 7123205358, REGON 060613440, reprezentowaną na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez:
Zwaną dalej „Sprzedawcą”, a
imię
nazwisko
PESEL
imię
nazwisko
PESEL
ulica
nr budynku
nr lokalu
miasto
kod pocztowy
poczta
-
DANE KONTAKTOWE
Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy jest:
imię
nazwisko
email
nr telefonu
adres do korespondencji, jeżeli jest różny od adresu powyżej
ulica
nr budynku
nr lokalu
miasto
kod pocztowy
poczta
-
Zwanym/ą dalej „Odbiorcą” lub „Klientem”
O zmianie osoby upoważnionej ze strony Odbiorcy do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy, lub jej danych kontaktowych, Odbiorca jest
zobowiązany poinformować Sprzedawcę.
§1
1. Przedmiotem Umowy jest określenie praw i obowiązków Stron oraz warunków świadczenia sprzedaży energii elektrycznej.
2. Sprzedawca oświadcza, że posiada koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres do dnia 15 czerwca
2030 roku.
3. Odbiorca oświadcza, że ma prawną i techniczną możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i nie jest stroną umów, które to prawo ograniczają.
4. Strony zgodnie przyjmują, że za podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią postanowienia niniejszej umowy oraz jej załączników, które
stanowią integralną część Umowy.
5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami dokumentów, wskazanych w ust. 4 powyżej, do realizacji niniejszej Umowy stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne wraz z aktami
wykonawczymi.
§2
1. Użyta w Umowie definicja Oferty oznacza:
„Zawsze taniej” Gwarancja Najniższej Ceny Plus (GNC+) – gwarantuje Odbiorcy sprzedaż energii elektrycznej po cenie niższej od oferowanej przez dotychczasowego sprzedawcę w Okresie Dostarczania Energii oraz możliwość dalszego obniżenia ceny pod warunkiem przedstawienia kontrofert od innych sprzedawców
energii elektrycznej.
§3
1. Odbiorca zamawia energię elektryczną czynną dla Obiektów wymienionych w Załączniku Informacyjnym do Umowy, a Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej dla tych Obiektów.
2. Odbiorca oświadcza, że energię elektryczną kupowaną na podstawie niniejszej Umowy będzie zużywał na potrzeby własne.
Energia dla firm S.A.
Wołoska 24
02-675 Warszawa
[email protected]
3. Odbiorca deklaruje zużycie energii elektrycznej od Sprzedawcy w ilości co najmniej
kWh rocznie, pokrywającej całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną Koszt niezbilansowania handlowego, czyli różnicę pomiędzy zadeklarowanym a rzeczywistym wolumenem energii elektrycznej,
pokrywa Sprzedawca, co oznacza, że Odbiorca płaci tylko za faktycznie zużytą energię elektryczną.
4. Sprzedawca oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy udziela Odbiorcy Oferty: „Zawsze taniej” Gwarancja Najniższej Ceny Plus na Okres Dostarczania Energii na 60 miesięcy, na zasadach odnoszących się do Oferty określonej w §2 niniejszej Umowy.
5. Dostawa energii elektrycznej dla Odbiorcy rozpoczyna się po zakończeniu procesu zmiany sprzedawcy.
6. Sygnatura Cennika Oferty
7. Obowiązujący termin płatności faktur: 14 dni od daty otrzymania.
§5
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie. W celu realizacji Umowy dane są udostępniane Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego,
a także podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie dochodzenia należności oraz wystawiania i dostarczania korespondencji związanej
z realizacją Umowy, w tym faktur VAT. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich zmiany. Przetwarzanie danych osobowych odbywa
się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Podanie przez Odbiorcę danych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest dobrowolne, przy czym podanie tych danych jest konieczne w celu zawarcia
Umowy.
§6
1. Integralną część Umowy stanowią:
a) Ogólne Warunki Umowy;
b) Pełnomocnictwo;
c) Wzór Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży energii elektrycznej dla klienta indywidualnego;
d) Cennik;
e) Załącznik/i Informacyjne do Umowy sprzedaży energii elektrycznej w egzemplarzach (wpisać liczbę egzemplarzy);
f) Oświadczenie nowego klienta;
g) Wniosek o rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej;
h) Pouczenie o prawach.
2. Terminy pisane wielką literą, zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Umowy, zachowują takie samo znaczenie w Umowie, o ile nie zostały zdefiniowane w niej
inaczej.
3. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Sprzedawcy dokumenty określone w ust. 1 powyżej zapoznał się z ich treścią.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Odbiorca oświadcza, że*:
TAK
NIE
wyraża zgodę na otrzymywanie faktury drogą elektroniczną na wskazany w Umowie adres email;
TAK
NIE
wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy (w tym zmienionego Cennika) na
wskazany w Umowie adres email oraz nr telefonu;
TAK
NIE
wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
TAK
NIE
wyraża zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę innym podmiotom, w szczególności instytucjom bankowym, ubezpieczeniowym oraz firmom telemarketingowym, z którymi sprzedawca współpracuje lub zamierza współpracować, zgodnie z zasadami wynikającymi
z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami);
TAK
NIE
wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przesyłanej na wskazany w Umowie adres
mailowy oraz nr telefonu, przez Sprzedawcę, a także inne podmioty, którym Sprzedawca udostępnił jego dane osobowe.
nr pełnomocnictwa
W imieniu Sprzedawcy
W imieniu Odbiorcy
(data, czytelny podpis)
data, czytelny podpis, pieczątka
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards