Regulamin zamiany mieszkań

advertisement
Regulamin zamiany mieszkań
w Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS”
w Jastrzębiu Zdroju
1.
2.
3.
4.
5.
§1
Regulamin określa zasady zamiany mieszkań.
Zamiana
mieszkań
zajmowanych
na
podstawie
spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub na podstawie umowy
najmu wymaga zgody Spółdzielni.
Zamiana mieszkań może mieć miejsce we własnym zakresie lub stosownie
do możliwości Spółdzielni – przy jej pomocy, np.: przez ogłoszenie
w biuletynie Spółdzielni lub na tablicy ogłoszeń ofert zamiany.
Zamiana mieszkań może polegać na zawarciu umowy ustanawiającej
prawo do lokalu w zamian za rozwiązanie umowy najmu lub umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do dotychczas
zajmowanego
lokalu
mieszkalnego
i
wydanie
go
spółdzielni.
Rozstrzygnięcia w tym zakresie podejmuje Zarząd.
Zarząd może odmówić wyrażenia zgody na zamianę mieszkań
w przypadku, gdy uzyska informację, że osoba ubiegająca się o zamianę
w Spółdzielni:
a) opłacała nieregularnie czynsz (opłaty za korzystanie z lokalu) lub
zalegała z ich uiszczaniem,
b) w miejscu zamieszkiwania nie przestrzegała regulaminu porządku
domowego.
§2
Umowa zamiany mieszkań zajmowanych na warunkach spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu wymaga sporządzenia aktu notarialnego.
§3
Za zgodą lub przy pomocy Spółdzielni zamiana mieszkań może być
dokonywana pomiędzy członkami Spółdzielni, najemcami lub najemcą
a członkiem Spółdzielni.
§4
W miarę posiadanych możliwości dopuszcza się zamianę mieszkań na dwa
mniejsze o ile zainteresowane strony wskażą taką możliwość, a Zarząd wyrazi
na to zgodę.
§5
Za przeprowadzoną zamianę mieszkań Spółdzielnia pobiera jednorazową
opłatę kancelaryjną w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Opłata
ta
zostanie
przeznaczona
na
pokrycie
kosztów
korespondencji
w sprawie zamiany.
§6
1. Zamiana mieszkań między członkami Spółdzielni „JAS-MOS” uzależniona
jest od zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu na nowo zasiedlane mieszkanie.
2. Rozliczenia z tytułu wkładu mieszkaniowego członkowie dokonują
we własnym zakresie.
§7
1. Zamiana mieszkań między członkiem Spółdzielni a najemcą lokalu
mieszkalnego uzależniona jest od zawarcia umowy najmu lokalu
lub umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego.
2. Rozliczenia z tytułu wkładu mieszkaniowego oraz kaucji, dotychczasowy
członek spółdzielni i najemca dokonują we własnym zakresie.
§8
1. Zamiana mieszkań między najemcami SM „JAS-MOS” a członkami innych
Spółdzielni, w których przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego może nastąpić na zasadzie umowy najmu lub
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego.
2. Rozliczenie z tytułu wniesionej kaucji mieszkaniowej najemca dokonuje
we własnym zakresie z osobą ubiegającą się o zawarcie umowy najmu lub
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego.
Regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 23.10.2006 r.
Uchwałą nr 120/IV/2006.
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Download