Wspólnota Mieszkaniowa nr3 w Niewiadowie

advertisement
Wspólnota Mieszkaniowa nr. III w Niewiadowie
Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie.
1. Postanowienia ogólne.
1.1 Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez Wspólnotę w związku z opłatami uiszczanymi
zewnętrznym dostawcom ciepła. Koszty utrzymania instalacji wewnętrznych w budynkach nie mogą być zaliczone do kosztów
wytworzenia i dostawy ciepła. Koszty te są zaliczane do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
1.2 Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane z podziałem na:
- koszty stałe zakupu,
- koszty zmienne zakupu na potrzeby c.o..
1.3 Koszty dostawy ciepła są rozliczane na poszczególne lokale z podziałem na:
- koszty stałe, rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali, obejmujące :koszty stałe zakupu,
-koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych, koszty strat instalacji wewnętrznej nieopomiarowanej,
- koszty zmienne centralnego ogrzewania, rozliczane wg podzielników kosztów,
1.4
Koszty stale wynikają z sumy ponoszonych kosztów stałych na podstawie faktur dostawcy ciepła + 10 % kosztów
zmiennych na ogrzanie pomieszczeń wspólnych i nieopomiarowanych
1.5 Powierzchnię użytkową lokali oblicza się wg zasad określonych Polską Normą PN- ISO 9836, PN-70/B-02365.
1.6 Jako minimalne opomiarowanie umożliwiające rozliczenie kosztów dostawy ciepła do poszczególnych lokali uznaje się
wyposażenie budynku w ciepłomierz główny i ciepłomierz centralnego ogrzewania, podzielniki kosztów ogrzewania, w
rozliczanym wężle cieplnym wyposażenie takie rnusi być jednakowe
1.7 Jeżeli w budynku (węźle) tylko niektóre lokale nie mają zainstalowanych, podzielników kosztów albo przyrządy te uległy
uszkodzeniu i ich wskazania nie mogą być brane pod uwagą do rozliczeń, albo użytkownicy lokali uniemożliwili odczyt
wskazań tych urządzeń, to lokale takie są traktowane jak opomiarowane z tym, że wartość wskazań przyrządów jest
szacowana. Podstawą szacowania jest największe zużycie w budynku w odniesieniu do 1m2 mieszkania.
Szacowane koszty ogrzewania danego mieszkania ustalone są w oparciu o największe zużycie ciepła w danym wężle oraz
powierzchnię danego lokalu.
1.8 Na zlecenie zarządu wspólnoty rozliczenia indywidualne kosztów ciepła wykonuje specjalistyczna firma, lub osoby
fizyczne
1.9 Użytkownicy lokali każdego z budynków wspólnoty mogą na wniosek podpisany przez większość mieszkańców
danego bloku żądać rozliczenia wg. metrażu - (z pominięciem wskazań podzielników).
Wniosek z podpisami większości mieszkańców musi być zgłoszony zarządowi wspólnoty najpóźniej w dniu
rozpoczęcia sezonu grzewczego.
2.
Zasady rozliczania kosztów dostawy ciepła
2.1. Koszty dostawy ciepła są rozliczane odrębnie dla każdego budynku.
2.2. Wydzielone koszty stałe dostawy i zużycia ciepła na potrzeby c.o. są rozliczane na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich
powierzchni użytkowej.
2.3. Wydzielone koszty zmienne ciepła na potrzeby c.o. rozliczane są proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów.
2.4. Dla określenia przypadających na lokal kosztów zmiennych zużytego ciepła dla celów c.o. stosuje się współczynniki
korekcyjne dla lokali zwiększonych stratach ciepła wynikających z niekorzystnego położenia w budynku.
2.5. Współczynniki te są umieszczone w załączniku nr l do niniejszego regulaminu.
2.6. Koszty dostawy ciepła na cele c.o. są rozliczane w okresach rocznych liczonych od 01.05 do 30.04.
2.7. Użytkownik lokalu otrzymuje wynik r. rozliczenia w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
3.
3.1
Ustalanie i wnoszenie opłat za dostawę ciepła.
Opłaty za dostawę ciepła na cele c.o. są dla poszczególnych lokali ustalane zaliczkowo z uwzględnieniem prognozowanych cen
ciepła, zapotrzebowania budynku na ciepło oraz prognozy zużycia ciepła w lokalu.
3.2. Jeżeli w trakcie okresu rozliczeniowego zaistnieją warunki znacząco korygujące wysokość prognozowanych kosztów ciepła, zaliczki
mogą być zmieniane. Decyzję o zmianie zaliczek podejmuje Zarząd Wspólnoty.
3.3. Zaliczki zawierają w sobie także przyszłą opłatę za serwis rozliczeniowy; opłata ta jest wykazywana odrębnie od kosztów ciepła.
3.4. Wymiar opłat za dostawę ciepła do lokalu jest dokonywany w rozbiciu na opłaty za ciepło na cele c.o.,
3.5. Opłaty są pobierane przez 12 miesięcy okresu rozliczeniowego.
3.6.
Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem zawiadomienia lokatora o gotowości
przekazania lokalu przez Wspólnotę do dyspozycji użytkownika, choćby objęcie lokalu nastąpiło w innym terminie.
O gotowości przekazania lokalu Wspólnota zawiadamia użytkownika pisemnie przed tą datą.
3.7. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i wykonania ciążących na
użytkowniku prac remontowych i oddaniu kluczy do Wspólnoty. Użytkownik powinien wcześniej zawiadomić pisemnie
Wspólnotę o gotowości przekazania lokalu do jej dyspozycji.
3.8. Jeżeli użytkownik zamienia lokal w ramach Wspólnoty, to w przewidzianym terminie po zakończeniu okresu rozliczeniowego otrzyma
rozliczenie za okres zamieszkiwania. Wysokość opłat jest wyznaczana proporcjonalnie do okresu zamieszkiwania dla części stałej
kosztów. Część zmienna kosztów jest wyznaczana proporcjonalnie do zużycia na podstawie odczytu pośredniego lub
sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
3.9. Jeżeli lokator wyprowadza się poza zasoby Wspólnoty, to prawo do przejęcia wniesionych zaliczek i obowiązek pokrycia
kosztów dostawy i zużycia ciepła przejmuje jego następca.
3.10. Opłaty zaliczkowe za dostawę ciepła do lokalu są płatne z góry do dnia 25-tego każdego miesiąca w kasie Wspólnoty, lub na jej
rachunek
3.11 Jeżeli, w wyniku indywidualnego rozliczenia lokalu, koszty są niższe niż naliczone zaliczki - nadpłata zostanie zaliczona na
poczet zaliczek na dostawę ciepła w następnym okresie rozliczeniowym.
3.12. Jeżeli, w wyniku indywidualnego rozliczenia lokalu, koszty są wyższe niż naliczone zaliczki - niedopłata powinna zostać
wpłacona na rachunek Wspólnoty w ciągu 14 dni od otrzymania rozliczenia.
3.13. W szczególnych przypadkach, na pisemny wniosek użytkownika lokalu Zarząd Wspólnoty może rozłożyć płatność na raty.
Załącznik do regulaminu:
- wykaz stosowanych współczynników korekcyjnych
Download