umowa rezerwacyjna nr - Spółdzielnia Mieszkaniowa Mistrzejowice

advertisement
UMOWA REZERWACYJNA NR
Zawarta dnia ……………r. w Krakowie
Pomiędzy
1. Spółdzielnią Mieszkaniową Mistrzejowice Północ z siedzibą w Krakowie 31-126
Kraków, os. Bohaterów Września 26 reprezentowaną przez :
1. Elżbieta Okine Tyrkiel
2. Piotr Rusek
3. Piotr Podsiadło
- Prezes Zarządu
- Zastępca Prezesa Zarządu
- Członek Zarządu , Główny Księgowy
zwaną dalej „Spółdzielnią”.
a
2. Panem/Panią
Zamieszkałą/ym
Legitymującą/ym się dowodem osobistym seria……… numer…………….
Adres do korespondencji :
PESEL:
Numer telefonu:
Zwanymi dalej „Rezerwującym”
§1
1. Spółdzielnia oświadcza, że jest wieczystym użytkownikiem działki nr 209/23,
o powierzchni 0,3075 ha, położonej w Krakowie, obręb 1 Nowa Huta w osiedlu
Bohaterów Września 57. Dla opisanej powyżej działki Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
KR1P/00294749/4 .
2. Na wymienionej powyżej działce Spółdzielnia wybuduje budynek wielorodzinny,
zgodnie z
a. Prawomocną decyzją – WZiZT numer AU-02-3MKA.7331-1256/10 z dnia
16.08.2011.
b. Prawomocnym pozwoleniem na budowę zatwierdzającą projekt budowlany i
dokumentacją techniczną numer 605/2013 z dnia 27-03-2013.
3. Zgodnie z projektem technicznym budynek składa się z 62 mieszkań,
lokali użytkowych usytuowanych w parterze budynku oraz 46-tu miejsc postojowych i
4-ch garaży.
§2
1. Na mocy niniejszej umowy Rezerwujący oświadcza, że jest zainteresowany zakupem
lokalu mieszkalnego oznaczonego w projekcie technicznym nr ………..o łącznej
powierzchni …..m2, położonego na …. piętrze budynku wraz z przynależną komórką
lokatorską o pow. ……..oznaczoną numerem ….. w ramach prowadzonej przez
Spółdzielnię inwestycji za cenę ………….brutto.
2. Spółdzielnia z chwilą zawarcia niniejszej umowy dokonuje rezerwacji lokalu, o
którym mowa w ust 1 w terminie do 15 października 2013 i zobowiązuje się nie
oferować go innym osobom.
3. Cena za lokal mieszkalny, za garaż i miejsce postojowe zawiera podatek Vat .
4. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustala się na III kwartał 2013 roku.
5. Umowa rezerwacyjna nie powoduje powstania ekspektatywy ustanowienia odrębnej
własności lokalu.
1
6. Strony niniejszej umowy zobowiązują się zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży
lokalu określonego w ust.1 w terminie do 15 października 2013 roku.
§3
1. Rezerwujący wnosi opłatę rezerwacyjną w wysokości 8000 zł / słownie: osiem tysięcy
złotych/
na
rachunek
bankowy
Spółdzielni
nr
konta:
KBS 82 8591 0007 1020 0054 5631 0032 do 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.
2. Po podpisaniu przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu opłata rezerwacyjna zaliczona
zostanie na poczet wpłaty ceny lokalu.
3. Opłata rezerwacyjna nie stanowi zadatku w rozumieniu art. 394 kodeksu cywilnego.
4. W przypadku nie wniesienia opłaty rezerwacyjnej w wysokości i w terminie podanym
w ust 1 niniejsza umowa traci ważność.
5. W przypadku wypowiedzenia przez Rezerwującego umowy rezerwacyjnej z przyczyn
leżących po jego stronie, bądź nie przystąpienia przez niego do podpisania
przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej
propozycji przez Spółdzielnię, Spółdzielnia potrąci 50% kwoty opłaty rezerwacyjnej.
6. W przypadku nie zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu z winy Spółdzielni
w terminie o którym mowa w § 2 ust 6 lub wypowiedzenia umowy przez Spółdzielnię
w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji, Spółdzielnia zwróci wpłaconą
kwotę opłaty rezerwacyjnej bez zwłoki.
7. W przypadkach o których mowa w ust 5 i 6 kwoty zostaną zwrócone na konto
wskazane przez Rezerwującego pod warunkiem podpisania przez Rezerwującego
egzemplarza faktury korygującej.
§4
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
§5
Sądem miejscowo właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z umowy będzie sąd
właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
§6
Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
Umowę niniejszą sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.
. .......................................
................................................
(Rezerwujący)
(Spółdzielnia)
ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik 1 - Rzut lokalu z jego usytuowaniem na rzucie kondygnacji.
2
Download