Formularz zgłoszeniowy

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
DO „KONKURSU OFERT NA OTRZYMANIE WSPARCIA
W STWORZENIU MAŁEGO KINA SPOŁECZNOŚCIOWEGO1”
1. Informacje podstawowe o Wnioskodawcy
Firma/Instytucja
Rodzaj prowadzonej działalności
Okres działalności w obecnej formie
NIP
REGON
Strona www
Facebook
2. Adres Wnioskodawcy
Miejscowość
Ulica
Numer
Kod pocztowy
Nr tel. kom.
Nr tel. stacjon.
E-mail
Liczba
mieszkańców
Powiat
Województwo
3. Adres lokalu, w którym będzie prowadzone MKS (jeśli jest inny niż działalności)
Miejscowość
Ulica
Numer
Kod pocztowy
Liczba
mieszkańców
Powiat
4. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż działalności)
Firma/Instytucja
Miejscowość
Ulica
Numer
Kod pocztowy
Województwo
1
Używany będzie także skrót „MKS”
5. Dane osoby reprezentującej firmę/instytucję w konkursie
Imię i nazwisko
Stanowisko
Ulica
Numer
Kod pocztowy
Miejscowość
Nr telefonu kontaktowego
E-mail
6. Charakterystyka lokalu
Plan lokalu, liczba i rodzaj pomieszczeń - proszę o załączenie planu poniżej lub w formie załącznika.
Powierzchnia lokalu w m²
7. Charakterystyka sali kinowej lub powierzchni lokalu wydzielonej na salę kinową
Powierzchnia w m²
Wysokość
Szerokość
Długość
Planowana liczba miejsc dla widzów
Rodzaj siedzeń (kinowe, krzesła, fotele, kanapy itp.)
Liczba i wielkość okien
Rodzaj zaciemnienia okien
Kolor ścian i sufitu
Rodzaj i kolor podłogi
Czy jest klimatyzacja, wentylacja
Rodzaj oświetlenia (żarowe, LED, jarzeniowe)
Czy jest moduł ściemniający
Czy jest zasilanie 230V (proszę podać moc w kW)
8. Internet
Typ łącza (stacjonarne /mobilne)
Dostawca
Prędkość pobierania (Mb/s)
9. Uzasadnienie wniosku
Proszę uzasadnić w kliku zdaniach, dlaczego chcą Państwo otworzyć w swojej lokalizacji „MKS”
Proszę zaproponować formy promocji „MKS”, które Państwa zdaniem będą najbardziej adekwatne do planowanej lokalizacji kina
Proszę zaproponować sposób organizacji „MKS” w Państwa lokalizacji (odpowiedzialność za obsługę sprzętu
kinowego, dobór repertuaru, system sprzedaży biletów bądź inny sposób dostępu do projekcji filmów i innych
treści audiowizualnych itp.)
Proszę opisać w kilku zdaniach swoje doświadczenie w prowadzeniu obecnej działalności gospodarczej
10. Wymagania dodatkowe
Proszę o załączenie do formularza:
a) planu lokalu,
b) zdjęć lokalu z zewnątrz,
c) zdjęć lokalu wewnątrz,
d) zdjęć pomieszczenia przeznaczonego na salę kinową.
Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w
KONKURSIE OFERT NA OTRZYMANIE WSPARCIA W STWORZENIU MAŁEGO KINA
SPOŁECZNOŚCIOWEGO organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji we
wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również
zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w
zakresie prowadzenia i realizacji konkursu.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem
poinformowany o prawie wglądu do moich danych oraz możliwości ich poprawiania.
Wyrażam zgodę (pole obowiązkowe) - TAK
…………………………………………………………………………………..
(data , podpis, pieczątka osoby upoważnionej)
Download