M*odzi - Aktywni - Skuteczni

advertisement
Możliwości wsparcia
w ramach oferty
Powiatowego Urzędu Pracy
Dla Miasta Torunia
Toruń, 29 marca 2017 r.
Fundusz
Pracy
PO Wiedza
Edukacja
Rozwój
Regionalny
Program
Operacyjny
W-KP
DOTACJE
LICZBA UDZIELONYCH DOTACJI
WG ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
W 2016 r. do PUP dla MT wpłynęło 195 wniosków o dofinansowanie działalności
gospodarczej dla bezrobotnego, a w 2017 r. w ramach pierwszego naboru 87.
2016
2017- plan
Fundusz Pracy
57
18
PO WER
32
18
RPO WK-P
12
22
ŚCIEŻKA UZYSKANIA DOTACJI
konkurs
(7-14 dni)
ocena
(30 dni)
lista rankingowa
ABC Biznesu
i podpisanie
umów
rozpoczęcie DG (30
dni)
wydatkowanie
środków
(60 dni)
WYSOKOŚĆ PRZYZNAWANYCH ŚRODKÓW =
SZEŚCIOKROTNOŚĆ PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2017 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.
Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948, 2036 i 2260 oraz z
2017 r. poz. 2 i 38) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2016 r.
wyniosło 4 218,92 zł.
NA CO
?
- zakup maszyn, sprzętu, urządzeń, narzędzi, osprzętu związanych z podejmowaną działalnością;
- zakup oprogramowania komputerowego;
- zakup jednego komputera (stacjonarnego lub laptopa);
- zakup mebli stanowiących wyposażenie lokalu (z wyjątkiem lokalu usytuowanego
w mieszkaniu);
- zakup kiosku, pawilonu handlowego;
- zakup środka transportu w kwocie nie przekraczającej 30% przyznanych środków,
z wyjątkiem działalności w zakresie transportu krajowego osób taksówkami, gdzie zakup samochodu może być dokonany za 100%
przyznanej dotacji;
- zakup surowców i towarów będących przedmiotem działalności w części nie przekraczającej 20% przyznanych środków;
- zakup materiałów reklamowych w części nie przekraczającej 15% przyznanych środków (nie dotyczy kosztów utworzenia strony www);
- wykonanie strony internetowej;
- opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej.
WYŁĄCZENIA
- wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne;
- opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.), rejestracyjne, administracyjne, skarbowe, podatki, koncesje,
zakup akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych;
- koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu, przyłączy kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych) oraz koszty
abonamentów;
- wydatki inwestycyjne obejmujące m.in. koszty budowy i remontu lokalu;
- zakup ziemi i nieruchomości z wyjątkiem kiosków i pawilonów handlowych;
- zakup, przejęcie już istniejącej działalności gospodarczej;
- zakup rzeczy od współmałżonka, bądź krewnych I stopnia własnych i współmałżonka;
- zakup używanego wyposażenia (sprzętu) biurowego, w tym sprzętu komputerowego;
- zakup telefonu komórkowego;
- zakup odzieży roboczej;
- zakup mebli, jeżeli będą stanowiły wyposażenie lokalu usytuowanego w mieszkaniu;
- leasing maszyn, pojazdów i urządzeń;
- finansowanie szkoleń, kursów, licencji;
- zakup używanych maszyn, urządzeń, sprzętu, rzeczy o wartości poniżej 3.500,00 zł – dopuszczalny jest tylko zakup używanych
- środków trwałych (środki trwałe – maszyny, urządzenia, środki transportu, wyposażenie i inne rzeczy bądź przedmioty, które charakteryzują
się długim czasem użytkowania, postacią rzeczową oraz są zdatne do użytku i wykorzystania na potrzeby przedsiębiorstwa, jeśli cena zakupu
jest wyższa niż 3.500,00 zł);
- zakup towarów w przypadku działalności w zakresie usług lombardowych;
- spłatę zadłużenia wynikającego z zaciągniętych zobowiązań;
- wycenę rzeczoznawcy majątkowego;
- zakup kasy fiskalnej;
- koszty przesyłki, dostawy, transportu.
FORMY ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW
Weksel z poręczeniem wekslowym
Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
Poręczenie Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
NAJBARDZIEJ POPULARNE RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI ROZPOCZYNANYCH
ZE ŚRODKÓW PUP DLA MT
- usługi reklamowe,
- usługi remontowo – budowlane,
- wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- organizacja eventów,
- sprzedaż internetowa,
- usługi prawnicze,
- usługi fryzjerskie,
- usługi kosmetyczne.
PRZEWIDYWANE NABORY WNIOSKÓW NA
ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
22 – 26 maja 2017 r.
Nabory uzależnione są od środków znajdujących się w dyspozycji
Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia.
REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD
DZIECKIEM LUB DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OPIEKI
NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ
- bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
skierowany na staż, może ubiegać się o refundację kosztów opieki
nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub opieki nad osobą zależną w
trakcie odbywania stażu,
- refundacja przysługuje przez okres do 6-ciu miesięcy w przypadku
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, na czas odbywania
stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia,
- kwota refundacji: zgodnie z przedstawionymi dokumentami
potwierdzającymi faktycznie poniesione koszty, w wysokości
uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.
Dziękuję za uwagę.
Milena Jarzyna - Maliszewska
[email protected]
56 65 80 221
Download