Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia

advertisement
Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników
Raport bieżący nr 38/2016 z dnia 20 maja 2016 roku
Podstawa prawna (wybierana w ESPI):
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”, „PKP CARGO”) informuje, iż w dniu 20 maja 2016 r.
Rada Nadzorcza Spółki, po przeprowadzeniu procedury wyborczej na przedstawicieli pracowników
do Rady Nadzorczej PKP CARGO, podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 20 maja 2016 r.
zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO VI
kadencji:
• Pana Krzysztofa Antoniego Czarnotę,
• Pana Marka Janusza Podskalnego,
• Pana Tadeusza Stachaczyńskiego.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Panów Krzysztofa
Antoniego Czarnoty, Marka Janusza Podskalnego oraz Tadeusza Stachaczyńskiego, zostały
przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.
Zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, żaden z trzech nowo powołanych członków Rady
Nadzorczej PKP CARGO nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w
spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie
figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 72/2015 z dnia 14
grudnia 2015 r., iż Rada Nadzorcza PKP CARGO nie podjęła uchwały w przedmiocie stwierdzenia
ważności i prawidłowości wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej, tj. Pana
Edwarda Kłosa oraz Pana Wojciecha Flachta, co wówczas byłoby równoznaczne z powołaniem tych
przedstawicieli pracowników do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Ponadto, w związku z
wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej PKP CARGO V kadencji z dniem 11 maja
2016 r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego
sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, zostały rozpisane wybory na przedstawicieli
pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO VI kadencji.
Skład Rady Nadzorczej VI kadencji przedstawia się następująco:
1) Pan Mirosław Pawłowski,
2) Pan Andrzej Wach,
3) Pani Małgorzata Kryszkiewicz,
4) Pan Czesław Warsewicz,
5) Pan Jerzy Kleniewski,
6) Pan Raimondo Eggink,
7) Pani Zofia Dzik,
8) Pan Krzysztof Czarnota,
9) Pan Marek Podskalny,
10) Pan Tadeusz Stachaczyński.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz.U. z 2014 r, poz. 133).
Download