Pan Stanisław Gawinecki Laureat zajmuje się działalnością na

advertisement
Pan Stanisław Gawinecki
Pan Stanisław Gawinecki od ćwierć wieku zawodowo
związany jest ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy
polskiego kolejnictwa. Obecnie zatrudniony na stanowisku
koordynatora komórki bhp w PKP CARGO S. A., Zakład
Taboru w Bydgoszczy. Przewodniczy także Prezydium
Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Federacji
Związków Zawodowych Pracowników Polskich Kolei
Państwowych. Wniósł ogromny wkład w upowszechnianie
zasad bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia wśród
pracowników kolei. Był inicjatorem i uczestnikiem prac
zespołu, który wprowadził w PKP CARGO S.A.
zintegrowany system zarządzania jakością, ochroną
środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
Zainicjował proces eliminacji elementów wykonanych z
azbestu oraz obniżenie poziomu hałasu w lokomotywach
eksploatowanych przez PKP. Na terenie macierzystego
zakładu przyczynił się do istotnej poprawy warunków pracy
na stanowiskach związanych z okresowymi naprawami
wagonów i lokomotyw. Inicjator licznych szkoleń w
dziedzinie bhp we współpracy ze specjalistami Państwowej
Inspekcji Pracy. Pan Stanisław Gawinecki w latach 19931996 był członkiem zespołu związków zawodowych do
spraw opracowania kodeksu pracy. Jako przedstawiciel
pracowników brał udział w przygotowaniu
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla
pracowników PKP, a następnie w opracowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników
PKP CARGO S.A. Jest członkiem prezydium Rady Ochrony Pracy Forum Związków Zawodowych.
Laureat zajmuje się działalnością na rzecz bhp zainspirowany ideą prof. Juliana
Aleksandrowicza głoszącą, że naczelną wartością jest życie i zdrowie człowieka.
Odzwierciedleniem tego przesłania jest profilaktyka oraz opiniowanie aktów
prawnych.
Download