Korytarze transportowe na osi północ

advertisement
Korytarze transportowe na osi północ-południe (zarówno drogowe, kolejowe jak i żeglugi
śródlądowej), umożliwiające rozwój portów morskich w Szczecinie-Świnoujściu, Gdańsku, Gdyni i
Elblągu, powinny być priorytetem polityki transportowej państwa.[517]
Podstawę komunikacji między największymi ośrodkami powinna spełniać sieć kolei dużych
prędkości. Należy nią połączyć Gdynię z Warszawą, Krakowem i Katowicami (vmax=250km/h) oraz
Warszawę z Łodzią, Poznaniem i Wrocławiem (vmax=300km/h).[518]
W dłuższej perspektywie konieczna stanie się rozbudowa szybkich połączeń
międzynarodowych.[519]
Zintegrowany zarząd nad infrastrukturą kolejową (linie kolejowe, elementy infrastruktury krytycznej
i dworce w kluczowych węzłach przesiadkowych) powinien przejąć Skarb Państwa.[520]
Państwo powinno gwarantować utrzymanie infrastruktury kolejowej.[521]
Rynek komercyjnych kolejowych przewozów pasażerskich należy otworzyć.[522]
Urząd Transportu Kolejowego pełnić będzie rolę skutecznego regulatora rynku.[523]
Dofinansowanie przewozów, zwłaszcza kolejowych, należy zastąpić finansowaniem
infrastruktury.[524]
Spółki z Grupy PKP i pozostały majątek PKP (nieruchomości niezabudowane, dworce i otaczające je
tereny komercyjne) zostaną sprywatyzowane. W konsekwencji Grupa PKP ulegnie rozwiązaniu.[525]
Należy zdemonopolizować rynek przewozów regionalnych poprzez podział spółki Przewozy
Regionalne i stworzenie warunków do długofalowego rozwoju przewoźników realizujących kontrakty
na poziomie aglomeracji lub województwa (zawieranie umów wieloletnich na przewozy
pasażerskie).[526]
Przewozy regionalne powinny być uzupełnieniem podstawowej sieci kolei dużych prędkości.[527]
Należy zapewnić zintegrowaną taryfę biletową na poziomie kraju.[528]
Trzeba dokończyć proces budowy podstawowej sieci dróg ekspresowych i autostrad oraz opracować
jak najbardziej efektywny ekonomicznie model utrzymania infrastruktury drogowej z
wykorzystaniem kapitału prywatnego.[529]
Opłaty za autostrady powinny być ujednolicone, zintegrowane w ramach elektronicznego systemu
poboru opłat i przysługiwać jedynie państwu.[530]
Należy dokończyć proces prywatyzacji firm świadczących usługi zbiorowego transportu
samochodowego i zapewnić warunki dla rozwoju rynku.[531]
Rozwój rynku lotniczego powinien zakładać docelowo budowę Centralnego Portu Lotniczego
zlokalizowanego między Warszawą i Łodzią. Regionalne porty lotnicze powinny spełniać rolę
uzupełniającą, zapewniającą sprawną komunikację międzynarodową.[532]
Download