METODOLOGIA badania celu głównego i rówowagi ekonomicznej

advertisement
METODOLOGIA BADANIA CELU GŁÓWNEGO PLANOWANYCH
MIĘDZYNARODOWYCH KOLEJOWYCH PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH I
ZWIĄZANEJ Z NIMI RÓWNOWAGI EKONOMICZNEJ UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG PUBLICZNYCH
I.
Badanie głównego celu
1. Na podstawie wniosku/wniosków otrzymanego od podmiotu uprawnionego Prezes
UTK dokonuje oceny czy głównym celem uruchomienia międzynarodowych
przewozów pasażerskich jest transport osób pomiędzy stacjami w różnych krajach
członkowskich Unii Europejskiej. W tym celu Prezes UTK bierze pod uwagę
następujące kryteria:
a) wartość i wielkość przewozów pasażerskich pomiędzy stacjami na terytorium
Polski – jeżeli stanowią one nie więcej niż 50% tych wartości i wielkości
dla całej trasy międzynarodowej uznaje się główny cel za spełniony;
b) odległość jaka ma być pokonywana na terenie Polski przy realizacji
planowanych międzynarodowych przewozów pasażerskich w stosunku
do długości całej trasy wraz z jednoczesną oceną lokalizacji stacji na terenie
Polski - jeśli większość pasażerów miałaby odbywać podróż na terenie
Polski uznaje się, że główny cel nie jest spełniony;
c) strategia marketingowa w stosunku do całego planowanego połączenia, łącznie
z odcinkami leżącymi poza granicami Polski, przedstawiona przez
zgłaszającego zamiar uruchomienia usługi międzynarodowych przewozów
pasażerskich - jeżeli analiza tej strategii wykaże, że kładzie ona główny
nacisk na promowanie przewozów między stacjami zlokalizowanymi na
terenie Polski i jej celem jest takie zwiększenie liczby podróżnych na
odcinkach zlokalizowanych w całości na obszarze Polski, żeby osiągnąć
docelowo ponad 50% wartości lub wielkości całkowitych przewozów,
uznaje się że główny cel nie jest spełniony;
d) występowanie niezaspokojonego popytu na przewóz osób koleją na terenie
Polski - jeżeli występuje niezaspokojony popyt, który mógłby zostać
zaspokojony przez planowaną usługę międzynarodową bez uszczerbku dla
interesu podróżnych i równowagi ekonomicznej przewozów realizowanych
na podstawie umów o świadczenie usług publicznych, Prezes UTK może
wyrazić zgodę na uruchomienie nowych międzynarodowych przewozów
również w przypadku nie spełnienia głównego celu;
e) tabor jaki ma być wykorzystywany do realizacji planowanych
międzynarodowych przewozów pasażerskich – jeżeli parametry użytkowe
Strona 1 z 4
taboru jaki ma być wykorzystywany do realizacji planowanych
przewozów pasażerskich nie wskazują na ich międzynarodowy charakter
(np. oferowany standard podróży, brak wagonów sypialnych czy kuszetek
w pociągach nocnych na długich trasach, dodatkowe wagony jakie
miałyby być doczepiane na granicy przy wjeździe do Polski itp.), Prezes
UTK może uznać że celem tej usługi jest przewóz osób między stacjami
zlokalizowanymi na terenie Polski).
2. Na podstawie przeprowadzonej analizy Prezes UTK wydaje decyzję, w której
stwierdza, że:
a) głównym celem podstawowym planowanej usługi jest przewóz pasażerów
pomiędzy stacjami znajdującymi się w różnych państwach członkowskich; lub
b) głównym celem podstawowym planowanej usługi jest przewóz pasażerów
pomiędzy stacjami znajdującymi się w Polsce.
3. Jeżeli Prezes UTK podejmie decyzję jak w pkt 2 lit. a), przy braku wniosku
o badanie równowagi ekonomicznej, podmiot zgłaszający zamiar uruchomienia
nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich będzie miał prawo
wystąpienia do zarządcy infrastruktury o przedzielenie przepustowości w celu
realizacji planowanej usługi.
II.
Badanie równowagi ekonomicznej
1. Rozpatrując wniosek o przeprowadzenie badania równowagi ekonomicznej Prezes
UTK ocenia czy uruchomienie międzynarodowej usługi pasażerskiej będzie
zagrażać równowadze ekonomicznej usług realizowanych na podstawie umów
o świadczenie usług publicznych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) koszty związane z koniecznością podjęcia działań konkurencyjnych - jeżeli
nastąpi pogorszenie rentowności świadczonych usług publicznego
transportu zbiorowego i/lub wzrost kosztów netto dotyczących tej umowy
po stronie organizatora publicznego transportu zbiorowego, uznaje się,
że równowaga ekonomiczna została naruszona;
b) pozytywny wpływ uruchomienia międzynarodowej usługi pasażerskich na
koszty/przychody związane ze świadczeniem usług publicznych - jeżeli
nastąpi obniżenie kosztów ponoszonych przez operatora usług
publicznych i/lub osiągnięcie przez niego dodatkowych korzyści w związku
z uruchomieniem międzynarodowej usługi pasażerskiej, albo zmniejszy się
koszt netto tych usług publicznych ponoszony przez ich organizatora, ten
pozytywny wpływ powinien zostać uwzględniony w wyliczeniu wpływu
uruchomienia tej usługi na rentowność usług realizowanych na podstawie
umowy o świadczenie usług publicznych;
c) możliwość przejęcia nierentownych połączeń realizowanych w ramach umowy
o świadczenie usług publicznych przez nowe międzynarodowe przewozy
pasażerskie - jeżeli w wyniku uruchomienia tej usługi nastąpi możliwość
przejęcia pasażerów nierentownych połączeń realizowanych do tej pory na
Strona 2 z 4
podstawie umów o świadczenie usług publicznych i nastąpić to może bez
szkody dla interesu podróżnych, oznaczać to może, że takie nierentowne
połączenia służby publicznej mogłyby zostać zlikwidowane, wskutek czego
nastąpiłby spadek kosztów ponoszonych przez organizatora. Efekt ten,
wraz z możliwymi kosztami wynikającymi z likwidacji takich połączeń,
należy uwzględnić w ocenie wpływu tej usługi na rentowność usług służby
publicznej;
d) poprawa jakości świadczenia usług publicznych - jeżeli w wyniku
uruchomienia tej usługi konieczne się stanie podniesienie standardu
świadczenia przewozów transportu publicznego i dzięki temu wzrosną
przychody na skutek zwiększenia liczby podróżnych korzystających
z połączeń realizowanych na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych, efekt ten należy uwzględnić przy kalkulacji wpływu
uruchomienia nowych międzynarodowych przewozów pasażerskich
na rentowność realizacji umów o świadczenie usług publicznych;
e) zmiana rozkładu jazdy połączeń realizowanych na podstawie umów
o świadczenie usług publicznych - jeżeli w wyniku uruchomienia
międzynarodowych przewozów pasażerskich konieczne by było
przesunięcie lub likwidacja niektórych połączeń transportu publicznego
i w wyniku tego nastąpiłby spadek przychodów spowodowany
zmniejszeniem się liczby pasażerów, oznaczać to będzie negatywny wpływ
na usługi realizowane na podstawie umów o świadczenie usług
publicznych, który oceniony będzie jako zagrożenie ich równowagi
ekonomicznej;
f) konieczność dokonania inwestycji w tabor kolejowy przez operatorów lub
organizatorów transportu publicznego - jeżeli na skutek uruchomienia tej
usługi wystąpiłaby konieczność dokonania inwestycji w tabor kolejowy
przez operatorów lub organizatorów transportu publicznego bez
wygenerowania dzięki temu dodatkowych przychodów, które
zagwarantowałyby przynajmniej zwrot poniesionych nakładów, oznaczać
to będzie, że równowaga ekonomiczna usług realizowanych na podstawie
umowy o świadczenie usług publicznych będzie zagrożona;
2. Prezes UTK nie ustala wartości progowych w odniesieniu do określonych
kryteriów, o których mowa w art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (UE) 869/2014 z 11 sierpnia 2014 r. We wniosku o przeprowadzenie
badania równowagi ekonomicznej, podmiot składający wniosek powinien wskazać
jaka wartość dla wyżej wymienionych kryteriów jest progiem, przekroczenie
którego grozić będzie zakłóceniem równowagi ekonomicznej. Musi to być
uzasadnione i udokumentowane (wyliczenia, analiza logiczna itd.). Każda taka
wartość progowa musi być analizowana w relacji do pozostałych kryteriów – np.
wzrost kosztów związanych z koniecznością podjęcia działań konkurencyjnych
może zostać skompensowany wzrostem przychodów w tytułu wzrostu liczby
Strona 3 z 4
pasażerów dzięki uruchomieniu połączenia międzynarodowego (dodatkowi
pasażerowie, którzy mogliby być zainteresowani kontynuowaniem podróży
wykorzystując połączenia realizowane w ramach umowy o świadczenie usług
publicznych). Dlatego we wniosku należy przedstawić analizę i wartości progowe
dla każdego z wyżej wymienionych kryteriów.
Strona 4 z 4
Download