Prezentacja – modele zarzadzania

advertisement
INVESTGDA INVESTMENT
MODELE ZARZĄDZANIA PORTAMI
MORSKIMI W POLSCE I EUROPIE
Dobre praktyki w zakresie udziału
samorządów w działalności
przedsiębiorstw z sektorów gospodarki,
będących wcześniej domeną Skarbu
Państwa na przykładzie spółek
odpowiedzialnych za przewozy kolejowe.
Gdańsk
Gdynia
Szczecin
Świnoujście
PRZYKŁAD NR 1 - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Usamorządowienie spółki PKP Szybka
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
jako element zintegrowanego
systemu zarządzania lokalnym
transportem zbiorowym na obszarze
Metropolii Gdańskiej
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. została utworzona na mocy Aktu
Założycielskiego z dnia 22 grudnia 2000r. i rozpoczęła działalność jako samodzielny
podmiot prawa w dniu 1 lipca 2001 r., przejmując zadania, pracowników i mienie
zlikwidowanego Zakładu Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście.
SYSTEM ZARZĄDZANIA LOKALNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM
Podróżowanie bez ograniczeń odcinkowych i strefowych oraz
przesiadkowych na wszystkich liniach ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni
albo MZK Wejherowo oraz pociągami Przewoźników Kolejowych - Szybkiej
Kolei Miejskiej (SKM) i Przewozów Regionalnych (PR) - na odcinkach,
których krańce wyznaczają stacje Babi Dół, Cieplewo, Luzino oraz Reda
Rekowo, a także tramwajami wodnymi
Województwo Pomorskie oraz Metropolitalny Związek
Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia,
Gminę Kolbudy, Gminę, Kosakowo, Gminę Luzino, Gminę Pruszcz
Gdański, Miasto Pruszcz Gdański, Miasto Reda, Miasto Rumia,
Miasto Sopot, Gminę Wejherowo, Miasto Wejherowo, Gminę
Żukowo)
Bilety metropolitalne
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚĆ SKM
Przedmiotem Spółki PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest:
• zarządzanie i administrowanie linią
kolejową nr 250 (Gdańsk Główny Rumia)
• prowadzenie na tej linii kolejowych
przewozów osób
• wykonywanie regionalnych
kolejowych przewozów pasażerskich
w województwie pomorskim, na
liniach kolejowych zarządzanych
przez PKP PLK S.A.
KALENDARIUM PROCESU USAMORZĄDOWIENIA SKM
• 2003 - samorządy wojewódzkie rozpoczynają dofinansowywanie
deficytowych połączenia regionalne w tym SKM zgodnie z ustawą o
transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.
• 2005 - 2006 – analizy i negocjacje dotyczące możliwości udziału
kapitałowego Gminy Miasta Gdańska w SKM w związku koncepcja
budowy przystanku kolejki elektrycznej w ramach projektu
zabudowy Targu Siennego i Rakowego
• 2006 r. – pierwsza zmiana struktury własnościowej SKM - udziały w
podwyższonym kapitale zakładowym obejmuje Województwo
Pomorskie stając się tym samym współwłaścicielem SKM
• 2008 – Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz Pruszcz Gdański obejmują
udziały w podwyższonym kapitale zakładowym stając się kolejnymi
współwłaścicielami SKM
• 2009 – sukcesywne obejmowanie udziałów w podwyższonym
kapitale spółki przez samorządy
Możliwe formy zwiększenia udziału kapitałowego
samorządów w SKM
• objęcie udziałów w podwyższonym
kapitale zakładowym zgodnie z
Kodeksem spółek handlowych w zamian
za wkłady pieniężne i aporty
• nieodpłatne zbycie akcji lub udziałów
przez Skarb Państwa w trybie art. 4b
ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
• umowy kompensacyjne pomiędzy SKM i
PKP SA zmierzające do rozliczenia
nakładów SKM na majątku PKP SA i
umorzenia udziałów PKP
STRUKTURA WŁAŚNOŚCI
CEL PROCESU USAMORZĄDOWIENIASKM?
•przekształcenie SKM w dynamiczną i prorynkową firmę, działającą
miedzy innymi w oparciu o kryterium maksymalizacji zysku,
samodzielną w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, wykonującą na
zlecenie władz samorządowych satysfakcjonujący zakres służby
publicznej, objęty wcześniej wynegocjowanym kontraktem
handlowym
•przeobrażenie SKM w sprawnie zarządzaną firmę skierowaną na
klienta, nowoczesną technicznie, jako element zintegrowanego
systemu zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze
Metropolii Gdańskiej
•dynamiczny rozwój Spółki poprzez inwestycje w sferze taborowej i
infrastrukturalnej dzięki wykorzystaniu efektu synergii źródeł
finansowania :
- środków własnych wypracowanych przez spółkę
- dokapitalizowania i zabezpieczeń finansowania ze strony
samorządów
- FK
- środków unijnych, obecnie POIiŚ
- kredytów, obligacji itd.
PRZYKŁAD NR 2 – PRZEWOZY REGIONALNE
Usamorządowienie „Przewozów Regionalnych” spółki z o.o.
- największego w Polsce przewoźnika kolejowego
wykonującym przewozy pasażerskie w ramach obowiązku
służby publicznej.
Spółka powstała na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o
komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
"Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.)„ dzięki
formalnemu wydzieleniu przez restrukturyzację z PKP. Spółka powstała na
bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP, wcześniej dawnych stacji
pasażerskich oraz wagonowni obsługujących wagony osobowe.
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
• przewozy regionalne pociągami REGIO,
• przewozy międzyregionalne pociągami interREGIO i REGIOekspres,
• przewozy międzynarodowe w ruchu przygranicznym,
• przewozy pociągami na indywidualne zamówienia,
• obsługa transportowa imprez i uroczystości o charakterze masowym,
• współpraca z innymi przewoźnikami w zakresie:
- wzajemnej sprzedaży biletów,
- bieżącej informacji pasażerów,
- obsługi technicznej taboru.
PROCES USAMORZĄDOWIENIA – CZĘŚĆ I
• Usamorządowienie PKP PR jako element rządowej Strategii dla transportu
kolejowego do roku 2013.
• Od 2003 roku samorządy rozpoczynają dofinansowywanie deficytowych
połączenia regionalne mają wpływ na kształtowanie oferty przewozowej.
• Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r.
„Art. 40.
1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie
usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa.
2 (uchylony).
3 (uchylony).
4. Organ samorządu województwa oraz przewoźnik kolejowy wybrany do świadczenia usług publicznych, w trybie przepisów
wydanych na podstawie ust. 7, są obowiązani zawrzeć umowę ramową o świadczenie usług publicznych na okres nie krótszy
niż 3 lata, w terminie 3 miesięcy od dnia wyboru przewoźnika.
4a. Umowa ramowa o świadczenie usług publicznych określa w szczególności warunki i tryb zawarcia umowy, o której mowa w
ust. 4b, oraz planowane łączne nakłady finansowe. Ostateczną wysokość środków finansowych określa każdorazowo
uchwała budżetowa. Samorząd województwa jest obowiązany do planowania w uchwale budżetowej wydatków na spłatę
zobowiązań wynikających z umowy ramowej o świadczenie usług publicznych w kolejnych latach obowiązywania umowy.
4b. Na podstawie umowy ramowej o świadczenie usług publicznych zawierana jest umowa o świadczenie usług publicznych na
okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów określająca w szczególności wysokość dotacji, nie później niż w terminie 1
miesiąca przed wejściem w życie rozkładu jazdy pociągów.”
PROCES USAMORZĄDOWIENIA – CZĘŚĆ II
• W 2008 roku samorządy województw zostały udziałowcami spółki PKP Przewozy Regionalne.
Usamorządowienie było możliwe m.in. dzięki podpisaniu 9 grudnia br. Porozumienia przez
Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka oraz Marszałków Województw oraz spłacie przez
PKP SA pożyczki otrzymanej z budżetu państwa. Samorządy województw stały się udziałowcami
spółki PKP PR w dniu nabycia przez Skarb Państwa wszystkich udziałów w kapitale zakładowym
PKP PR.
Liczba udziałów poszczególnych samorządów województw w kapitale zakładowym Przewozów
Regionalnych, uregulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2008:
dolnośląskie — 92 750 udziałów (7,3%)
kujawsko-pomorskie — 73 691 udziałów (5,8%)
lubelskie — 69 880 udziałów (5,5%)
lubuskie — 45 739 udziałów (3,6%)
łódzkie — 72 421 udziałów (5,7%)
małopolskie — 81 315 udziałów (6,4%)
mazowieckie — 171 523 udziały (13,5%)
opolskie — 43 198 udziałów (3,4%)
podkarpackie — 62 257 udziałów (4,9%)
podlaskie — 48 281 udziałów (3,8%)
pomorskie — 90 208 udziałów (7,1%)
śląskie — 116 890 udziałów (9,2%)
świętokrzyskie — 38 116 udziałów (3,0%)
warmińsko-mazurskie — 67 339 udziałów (5,3%)
wielkopolskie — 123 243 udziały (9,7%)
zachodniopomorskie — 73 691 udziałów (5,8%)
CEL PROCESU USAMORZĄDOWIENIA?
• przejęcie przez samorządy, jako instytucje
dotujące i organizujące przewozy
odpowiedzialności za zarządzanie największą
spółką kolejową w Polsce,
• uzyskanie pełnego wpływu na kształt
rozkładów jazdy, ofertę biletową oraz kierunki
rozwoju i inwestycji,
• utworzenie stabilnych warunków
finansowania lokalnych połączeń, ich
rozwijanie, również na trasach, gdzie kolej od
kilku czy kilkunastu lat nie dociera,
• poprawa standardu podróżowania pociągami
regionalnymi.
KONIEC
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
Gdansk Economic Development Agency Ltd. (investGDA)
al. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
tel.: + 48 58 722 03 00
fax: + 48 58 722 03 01
e-mail: [email protected]
www.investgda.pl
Download