zleceniobiorca zleceniodawca

advertisement
Umowa zlecenie zajęć sportowych dla uczniów w
ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”
UMOWA ZLECENIE Nr ………..……
zawarta w dniu …………………..………….. w Toruniu
pomiędzy:
Kujawsko – Pomorskim Związkiem Pływackim w Toruniu ul. Słowackiego 118A
zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez:
1) Maciej Bukowski – Prezes
2) Jarosław Molenda – Wice Prezes d.s. finansowych
3) Dawid Nowicki – Skarbnik
a: ………………………………………………..……………………………….……………………………………………………………
zamieszkałym ……………..……………………………………………………………………………….………………………………
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ
1.
ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się na zlecenie ZLECENIODAWCY do sprawowania
opieki nad dziećmi podczas PRZEJAZDU (PRZEJŚCIA) na i z pływalni w ramach
projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” z należytą starannością oraz
jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp, porządkowych, sanitarnych a także
dopilnowanie przestrzegania tych przepisów.
Zgodnie z zakresem obowiązków oraz
regulaminem zajęć.
1.
ZLECENIOBIORCA będzie wykonywać zlecenie w okresie od:………………………………………………….…
do:………………………………………..……………..2015 r. zajęcia z grupami uczniów według harmonogramu
ustalonego przed rozpoczęciem zajęć.
2.
Za wykonanie w /w czynności Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w
wysokości:………………………… słownie:……………………………………………………………………….……,
z którego dokona się stosownych potrąceń.
3.
4.
Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 31 dni po złożeniu do koordynatora:
a.
Prawidłowo wypełnionej umowy;
b.
Rachunku i dokładnie wypełnionego oświadczenia podatnika ZLECENIOBIORCY.
c.
Prawidłowo wypełnionego sprawozdania opiekuna
d.
Zabezpieczenia środków na koncie KPZPł. przez MSiT oraz Urząd Marszałkowski
Zleceniobiorca ma prawo powierzyć wykonanie prac określonych w punkcie 1 niniejszej umowy osobie trzeciej, po
uprzednim poinformowaniu o tym Zleceniodawcy i uzyskaniu jego zgody.
5.
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
6.
W sprawach spornych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
7.
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZLECENIOBIORCA
...............................................
ZLECENIODAWCA
................................................
Umowa zlecenie zajęć sportowych dla uczniów w
ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”
Oświadczenie Podatnika
Nazwisko
1.
Imiona
2.
Data urodzenia – (dd.mm.rrrr)
Imiona rodziców
:
Miejsce urodzenia – miejscowość województwo

Ojca:

Matki:
PESEL
NIP1
Telefon:
E – mail:
Adres zameldowania:
Ulica:
Kod pocztowy:
-
Nr domu:
Miejscowość:
Nr mieszkania
Dzielnica
Adres zamieszkania:
Ulica:
Kod pocztowy:
-
Nr domu:
Miejscowość:
Nr mieszkania
Dzielnica
Urząd Skarbowy:
Proszę o przekazanie mi należnych środków pieniężnych na konto bankowe:
Imię i Nazwisko właściciela konta
Nazwa banku
Numer rachunku
Wypełnić jeśli podatnik: prowadzi działalność gospodarczą, jest płatnikiem składek ZUS,
jest płatnikiem VAT
1
Umowa zlecenie zajęć sportowych dla uczniów w
ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”
Niniejszym oświadczam, że:
1. Jestem uczniem/studentem * w następującej placówce …………………………….……..
……………….…………legitymacja nr …………… ważna do…………………...……...
2. Jestem/nie jestem* zatrudniony(a) na podstawie umowy o pracę lub równorzędnej
w firmie …………………………………………………………………………….………
i z tego tytułu jestem objęty(a) ubezpieczeniem społecznym, a moje wynagrodzenie
w kwocie brutto wynosi:
a. Co najmniej minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu MIPS
b. Mniej niż minimalne wynagrodzenie określone w rozporządzeniu MIPS *
3.
Jestem/nie jestem* ubezpieczony(a) również z innych tytułów niż w pkt. 2:
……………………………………………………………….……………………………...
(określić tytuł ubezpieczenia, rodzaj działalności, nazwę firmy)
4. Pobieram/nie pobieram* emeryturę lub rentę – nr świadczenia, kto wypłaca
i ewentualny stopień niepełnosprawności: ………………...……………………………….
………………………………………………………………..……………………………..
5. O wszelkich zmianach dotyczących treści powyższego oświadczenia uprzedzę
Zleceniodawcę na piśmie, a szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia
pokryję z własnych środków.
6. Powyższe informacje podałem zgodnie z prawdą i jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego za zeznanie nieprawdy
lub zatajenie prawdy.
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, Nr
101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez KPZPł.
* niepotrzebne skreślić
……………………………………
Data i czytelny podpis zleceniobiorcy
Download