OFERTA PRACY Komórka organizacyjna, do której należy kierować

advertisement
OFERTA PRACY
Komórka organizacyjna, do której należy kierować kwestionariusze osobowe
Wydział Prezydialny
telefon kontaktowy 22 605-31-04
e-mail: [email protected] [email protected]
Miejsce wykonywania pracy
Centrum Szkolenia Policji
ul. Zegrzyńska 121
05 - 119 Legionowo
Nazwa stanowiska
specjalista
Cel stanowiska
Zapewnienie obsługi kancelaryjno-korespondencyjnej Komendanta Centrum Szkolenia Policji oraz zapewnienie
prawidłowego obiegu dokumentów.
Zakres zadań /obowiązków
ZADANIA PODSTAWOWE
1) przyjmowanie, przygotowywanie oraz dystrybucja korespondencji;
2) wysyłanie korespondencji za pośrednictwem poczty specjalnej i urzędów pocztowych;
3) gromadzenie i dystrybucja wewnętrznych aktów prawnych;
4) prowadzenie rejestrów upoważnień, pełnomocnictw i umów;
5) analiza dokumentów w zakresie ich zgodności z wymaganiami dotyczącymi obiegu korespondencji;
6) sporządzanie rozkazów i informacji dziennych;
7) zamieszczanie wewnętrznych aktów prawnych na portalu wewnętrznym jednostki;
8) monitorowanie prawidłowości stosowania w jednostce przepisów dotyczących pracy kancelaryjnej.
ZADANIA DODATKOWE
1) współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;
2) realizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego dla kadry jednostki;
3) udział w przeprowadzaniu etapów doboru do służby w Policji;
4) opiniowanie merytoryczne projektów aktów prawnych;
5) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym;
6) archiwizowanie dokumentacji.
Wymagania kwalifikacyjne:
Wymagania w zakresie
Niezbędne
Pożądane
Wykształcenie
wyższe
średnie
Ogólny staż pracy
1 rok
3 lata
Uprawnienia
szkolenie z zakresu pracy kancelaryjnej
1 rok na stanowisku związanym z obiegiem
Doświadczenie zawodowe
dokumentów
1) pracy zespołowej;
2) organizacji pracy własnej,
3) koordynowania;
4) komunikowania się;
Umiejętności
5) analizy i oceniania;
6) rozwiązywania problemów;
7) obsługi komputera: znajomość programów
komputerowych (pakiet Office, Windows).
Wynagrodzenie
System wynagradzania Dodatkowe świadczenia
1) wypłata nagrody jubileuszowej;
2) wypłata nagrody rocznej;
wynagrodzenie brutto – 1.850 zł miesięczny
3) w ramach funduszu świadczeń socjalnych dopłata
do wypoczynku tzw. „wczasy pod gruszą”.
Rodzaj zatrudnienia
Wymiar czasu pracy
umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego pełny wymiar czasu pracy
usprawiedliwionej nieobecności w pracy
Odpowiedzi na złożone aplikacje będą udzielane tylko wybranym kandydatom.
Download