zobacz - Wydział Ekonomiczno

advertisement
Tytuł
Wprowadzenie do tradycyjnej i korespondencyjnej analizy danych z wykorzystaniem
oprogramowania SPAD
Cel
Cel ogólny: nauczenie studentów podstaw ilościowej analizy danych oraz nabycie umiejętności
posługiwania się pakietem statystycznym Spad.
Prowadzący
dr Tomasz Drabowicz,
Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego
1. Statystyki opisowe.
2. Miary związku pomiędzy zmiennymi – współczynniki korelacji.
3. Wnioskowanie statystyczne dla danych jakościowych: test chi-kwadrat dla jednej i
dwóch zmiennych.
4. Porównywanie dwóch grup: testy t Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki.
5. Jednoczynnikowa analiza wariancji.
6. Dwuczynnikowa analiza wariancji.
7. Regresja prostoliniowa jedno- i wielozmiennowa.
8. Regresja logistyczna.
9. Historia analizy korespondencji. Zastosowanie analizy korespondencji w socjologii.
10. -11. Podstawowe zasady prostej analizy korespondencji.
12.-14. Od prostej do wielorakiej analizy korespondencji.
15. Konstrukcja przestrzeni społecznych.
Program
Terminy spotkań
Analiza korespondencji jest techniką eksploracyjnej analizy danych, której celem jest
odkrywanie struktur i wzorów w danych gromadzonych w toku badań. Metoda ta daje
możliwość wyjaśniania tendencji do występowania określonej konfiguracji obiektów przez
odwołanie się do oddziaływania ukrytych cech, reprezentowanych przez uzyskane w wyniku
analizy czynniki/wymiary (Górniak 2000: 115), W socjologii metoda ta zyskała na znaczeniu
wraz z publikacją „Dystynkcji” Pierre’a Bourdieu (2005) w 1979 roku oraz późniejszymi pracami
tego francuskiego autora. Analiza korespondencji uzyskała również szybko popularność wśród
badaczy rynku – okazała się zwłaszcza atrakcyjnym narzędziem do tworzenia map
percepcyjnych stosowanych w segmentacji rynku i pozycjonowaniu produktów. Jedną z
istotnych zalet analizy korespondencji jest to, że służy ona do analizy danych jakościowych i
nie stawia specjalnych wymogów dotyczących rozkładów, którym powinny podlegać
analizowane dane. Dane jakościowe dominują w badaniach społecznych i tych badaniach
marketingowych, które są oparte na sondażach za pomocą ankiety lub wywiadu
kwestionariuszowego. Ponadto w badaniach trudno jest spełnić wszystkie rygorystyczne
warunki związane z testowaniem hipotez, natomiast zrozumienie struktury wielowymiarowego
zbioru danych staje się głównym celem badań. W Polsce technika ta jest jednym z
najpopularniejszych narzędzi wśród komercyjnych badaczy rynku (jeśli pominiemy proste
techniki, jak np. tabele krzyżowe) (Górniak 2000: 116).
30 godzin dydaktycznych (5 x 6 godz.):
19, 20, 21, 22, 23 czerwca 2017; godz. 10-17 (30 godzin)
Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź
tel. +48 42 635 51 18
fax +48 42 635 40 25
[email protected]
www.eksoc.uni.lodz.pl
Download