Prawa dziecka Paulina i Martyna

advertisement
„Dziecko oznacza każdą istotę ludzką
w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba
że zgodnie z prawem odnoszącym się
do dziecka uzyska ono wcześniej
pełnoletność.”
Art.1 Konwencji o prawach dziecka
Prawa dziecka są pojęciem z kategorii
praw człowieka.
Prawa dziecka wynikają z godności
i niepowtarzalności dziecka jako
jednostki ludzkiej.
Każdy człowiek, stanowiąc część społeczeństwa, posiada
swoje prawa i obowiązki. Dzieci zaś posiadają szczególne
prawa. Ponieważ Dziecko to istota ludzka, która
rozwijając się, dorasta, nie potrafi w pełni sama zadbać o
siebie. Potrzebuje do tego rodziców, nauczycieli i wielu
innych ludzi. Dlatego dzieci mają inne prawa niż dorośli.
Prawa człowieka/dziecka:
• prawa przyrodzone (przysługujące
każdemu z racji urodzenia)
•prawa podstawowe (minimum
uprawnień jakie przysługują jednostce)
•prawa powszechne (przysługują bez
wyjątku każdemu)
Prawa człowieka/dziecka:
•prawa materialne - konkretne prawa
i wolności przysługujące każdemu
człowiekowi
•prawa proceduralne - dostępne
człowiekowi sposoby działania
i związane z nimi instytucje
(np. sądy), pozwalające wyegzekwować
przestrzeganie praw i wolności.
Prawa socjalne:
• prawo do zabezpieczenia
socjalnego
• prawo do możliwie najwyższego
poziomu ochrony zdrowia,
• prawo do odpowiedniego
standardu życia
• prawo do wypoczynku, czasu
wolnego, rozrywki i zabawy
Prawa kulturalne:
• prawo do nauki (nauka w zakresie
szkoły podstawowej i gimnazjalnej
jest obowiązkowa i bezpłatna),
• prawo do zmienności swych praw
• prawo do korzystania z dóbr kultury,
• prawo mniejszości etnicznych do
znajomości swojej kultury, wyznania
i praktyk religijnych
Prawa polityczne:
• prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w
celach pokojowych
• prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania
i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju
Prawa dziecka:
• prawo do życia i rozwoju
• prawo do posiadania stanu cywilnego
• prawo do uzyskania obywatelstwa
• prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego
genetycznego pochodzenia, do wychowania przez
rodziców naturalnych,
• prawo do wolności religii lub przekonań
• prawo do swobodnego wyrażania poglądów i
poszanowania ich przez dorosłych
• wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej,
wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa
• wolność od bezpośredniego udziału w działaniach
zbrojnych (do lat 15)
• zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary
dożywocia więziennego wobec dziecka
Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku życia mają prawo do:
- wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich
wysłuchać,
- szanowania ich godności i prywatności np. respektowania prywatności korespondencji,
- życia beż przemocy i poniżania,
- ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym oraz psychicznym,
- życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego,
- miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem,
- nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej,
- aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały najpierw ich
dobro, a potem interesy dorosłych.
Nikt nie ma prawa zmuszać dzieci
siłą do niczego, a szczególnie do
czegoś złego.
•Prawo do wyrażania własnych poglądów
i występowania w sprawach dziecka
dotyczących
•prawo do wychowania w rodzinie
i kontaktów z rodzicami w przypadku
rozłączenia z nimi
•swoboda myśli, sumienia i wyznania
•ochrona prywatności, w tym korespondencji
i życia rodzinnego
Nikt nie może czytać naszych listów bez pytania.
Mamy też prawo do własnego zdania .
Dzieci podlegają władzy
rodzicielskiej
i to przede wszystkim rodzice
decydują o ich wychowaniu i
światopoglądzie.
Dzieci mają ograniczoną zdolność
do czynności prawnych. W
egzekucji należnych im praw, są
reprezentowane przez rodziców lub
wspierane przez odpowiednie
instytucje (np. Rzecznik Praw
Dziecka).
.
Jeśli mama albo tata nie mieszka z dzieckiem, nikt nie
może mu zabronić kontaktu z drugim rodzicem
Wszystkie dzieci mają
takie sama jak inne.
Nie ma ani lepszych ani
gorszych dzieci.
Wszystkie dzieci
powinny żyć w zgodzie i
się nawzajem wspierać
Każdy powinien mieć przyjaciela nie ważne jaki on jest
czy jakiego jest pochodzenia. Dzieci powinny samy sobie
wybierać przyjaciół
Nikt nie może dzieci poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać
ponieważ zostanie ukarany sądem, więzieniem lub
grzywną pieniężną
Serdecznie dziękujemy za zobaczenie naszej prezentacji
o prawach dziecka
Korzystano z źródeł informacji :
sen-sennik.pl
dziecko.ciekawe-art.waw.pl
przedszkole47lodz.friko.pl
kobieta.gov.pl
dos4.siemacha.org.pl
blogi.szkolazklasa.pl
bibliotekagim11.blog.pl
spsokolowiec.edupage.org
przedszkole6.orzesze.pl
mojageneracja.pl
Wykonawcy: Paulina Czaplińska i
Martyna Buszka 6a
Download