PRYWATNOŚĆ

advertisement
PRYWATNOŚĆ
Autor: Joanna Błońska
Menu







Prywatność
Prywatność w prawie
Tajemnica korespondencji
Miejsce potrzeby
Prywatność w innych kulturach
Dystans wobec rzeczywistości
Rozumienie prywatności wg. Westina
,,Prywatność”

Prywatność- określa możliwość jednostki lub
grupy osób do utrzymania swych osobistych
zwyczajów i zachowań z dala od widoku
publicznego.
W prawie
Prywatność często rozpatrywana jest
jako prawo przysługujące
jednostce. Prawo do prywatności
funkcjonuje w niemal wszystkich
współczesnych jurysdykcjach,
chociaż w wielu sytuacjach może
być ograniczane. W Polsce wynika
między innymi z artykułu 47 ustawy
zasadniczej, oraz z przepisów
prawa cywilnego.
Tajemnica korespondencji
Oznacza, iż wszystko, co jest przedmiotem przekazu
od nadawcy do adresata, należy wyłącznie do
tych osób, z wyjątkiem sytuacji, gdy wyrażą one
zgodę na udostępnienie również innym
informacji, które między sobą przekazują.
Tajemnica korespondencji jest istotną częścią
składową prawa do poszanowania życia
prywatnego, w tym również do poszanowania jej
tajemnicy.
Miejsce potrzeby prywatności pośród
innych potrzeb, składających się na inne
jednostki
Powiązania potrzeby prywatności z potrzebami
składającymi się na autokoncepcję jednostki,
próbowano odnaleźć stosując metody
kwestionariuszowe: ACL i Kwestionariusz
Preferencji Społecznych. Badania pokazały, że
potrzeba prywatności nie jest "zwykłym"
przeciwieństwem potrzeby afiliacji ani nie wiąże
się z potrzebą autonomii. Potrzeba prywatności
pozostaje natomiast w ujemnym związku z
potrzebą ujawniania się i kontaktów z innymi.
Nadto, potrzeba prywatności koliduje z wiekiem
badanych oraz ma takie samo nasilenie u kobiet i
mężczyzn, ale wiąże się z odmiennymi elementami
obrazu siebie u każdej z płci.
Prywatność w różnych
kulturach
Troska o prywatność nie jest domeną ani czasów
współczesnych ani pochodną rozwoju
cywilizacyjnego. Jak twierdzi wielu badaczy
prywatności, a wśród nich Altman, prywatność jest
potrzebą uniwersalną i ponad kulturową. Niniejszy
tekst przybliża pokrótce kwestie regulacji
prywatności w dwu typach kultur: o minimalnym i o
maksymalnym natężeniu potrzeby prywatności.
Reprezentantami pierwszego spośród
wspomnianych "typów" będą kultury: Mehinacu,
Javanese oraz Pigmeje. Za przykłady kultur o
maksymalnej prywatności posłużą lud Balinese i
Tuaredzy.
Altman
Dystans wobec rzeczywistości i
potrzeba prywatności
Dystans wobec rzeczywistości i potrzeba
prywatności. Ludzie samorealizujący się dobrze
znoszą, a nawet lubią samotność i pewne
odizolowanie. Trzymają się nieco na uboczu,
zachowują dystans wobec innych ludzi i wydarzeń,
którym przyglądają się raczej, jak naukowiec
badający zjawiska przyrody, a nie uczestnik
wydarzenia. Dlatego nie czują się urażeni nawet w
sytuacjach uchybiających godności. Własne
niepowodzenia również traktują z dystansem i
potrafią przyjmować je bez gwałtownych reakcji.
Są samodzielni w podejmowaniu decyzji i czują się
w pełni odpowiedzialni za siebie i swoje losy, dzięki
czemu mają "więcej wolnej woli".
Informacje "historyczne", jakie tworzą
kontekst dla współczesnego rozumienia
prywatności prezentuje Westin
Profesor Westin, będący niekwestionowanym
autorytetem w dziedzinie prywatności,
wyodrębnia, a potem szczegółowo przedstawia
cztery kluczowe - jego zdaniem - fazy rozwoju
kwestii prywatności informacji i polityki w tym
zakresie. Te okresy to lata 1945-1960, 19611979, 1980-1989 oraz 1990-2002. Szczególną
uwagę poświęca skutkom dla spraw
prywatności, jakie spowodował nowojorski atak
terrorystyczny z 11 września. Właśnie na
kanwie tego wydarzenia Westin snuje
przewidywania, co do dalszych kierunków
rozwoju polityki związanej z prywatnością.
Westin
Download