Prywatność i intymność w ujęciu socjologicznym

advertisement
PROGRAM KSZTAŁCENIA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012
Przedmiot: Prywatność i intymność w ujęciu socjologicznym
Poziom kształcenia: studia I stopnia / forma studiów: stacjonarne
Kierunek/rok studiów/semestr: Socjologia / II / III
Forma zajęć*: wykład do wyboru
Liczba godzin: 30
Punkty ECTS:
Prowadzący: dr Renata Dopierała
I. WYMAGANIA/PREFERENCJE WSTĘPNE (dotyczy studentów II stopnia): (co student powinien,
znać, umieć, uzupełnić itp.)
II. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
1. Wiedza:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować pojęcia
codzienność, prywatność, intymność, wyodrębnić różne wymiary i aspekty omawianych zjawisk,
odmienne sposoby ich ujmowania i przejawiania. Powinien objaśnić mechanizmy, które wpłynęły na
przeobrażenia w obszarze życia codziennego, wskazać na procesy historyczno-społeczno-kulturowe,
które są przyczyną dostrzeganych zmian. Winien także charakteryzować związki, relacje,
prawidłowości między poziomem życia codziennego a zjawiskami makrospołecznymi.
2. Umiejętności:
W wyniku przeprowadzonych wykładów student powinien umieć samodzielnie analizować I
interpretować przemiany zachodzące we współczesności w obszarze życia prywatnego i intymnego
wykorzystując wiedzę z zakresu mikrosocjologii i socjologii interpretatywnej.
3. Postawy/Kompetencje:
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące kompetencje:
Będzie potrafił pracować w grupie dyskutując nad przekazywanymi treściami, formułując argumenty
uzasadniające jego stanowisko, nabędzie kompetencje związane z uczestniczeniem w przygotowaniu
projektów społecznych wykorzystujących wiedzę z zakresu funkcjonowania codzienności. Zdobyta
wiedza i umiejętności przyczynią się do rozwoju indywidualnego i zawodowego.
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA: (szczegółowy program zajęć, z rozpisaniem na tematykę poszczególnych
spotkań)
1.
Wymiary codzienności; 2. Prywatność – definicje, koncepcje, perspektywy pojmowania
zjawiska; 3. Wymiary prywatności – intymność; 4. Wymiary prywatności – samotność; 5. Wymiary
prywatności – anonimowość i rezerwa; 5. Rodzaje i formy życia intymnego – małżeństwo i rodzina; 6.
Rodzaje i formy życia intymnego – przyjaźń; 7. Przejawy intymności – związki seksualne; 8., 9.
Funkcje prywatności; 10. Przemiany miłości; 11. Prywatność w ujęciu przestrzennym – terytorialność;
12., 13. Technologie a prywatność i intymność
IV. KONTROLA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: (sposób – forma zaliczania, przykładowe pytania, tematy do
opisu itp.)
Esej na wybrany temat dotyczący problematyki wykładu
V. AKTUALNA LITERATURA:
Podstawowa:
1. Historia życia prywatnego (2006) dzieło zbiorowe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich –
Wydawnictwo, Wrocław
2. Luhmann N. (2001) Semantyka miłości. O kodowaniu intymności, Wyd. Naukowe Scholar,
3. Giddens A. (2006) Przemiany intymności. Seksualizm, miłość i erotyzm we współczesnych
społeczeństwach, Wyd. PWN, Warszawa
4. Giddens A. (2001) Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa
5. Sztompka. P., Bogunia-Borowska M. red. (2008) Socjologia codzienności, Wyd. Znak, Kraków
Uzupełniająca:
1. Ben-Ze'ev A. (2005) Miłość w sieci. Internet i emocje, Rebis, Poznań
2. Prywatne/Publiczne, „Res Publica Nowa” nr 12 (171)
3. Gergen K. (2009) Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, PWN, Warszawa
Download