Prawo do prywatno*ci

advertisement
Prawo do prywatności
ORZECZNICTWO TK I
ETPCZ
Geneza
 Prawo do prywatności jako odrębna
instytucja prawna pojawiła się dopiero w
XIX wieku.
 Rozwój prasy spowodował coraz większe
zainteresowanie życiem prywatnym osób
publicznych.
Geneza
 Za ojczyznę prawa do prywatności
powszechnie uważa się USA.
 W 1890 roku dwaj bostońscy prawnicy
Warren i Brandeis w opublikowanym w
Harvard Law Review artykule jako pierwsi w
świecie anglosaskim wskazali na
konieczność ochrony prywatności.
Geneza
 Warren i Brandeis uznali, że prawo do
prywatności to prawo do bycia
pozostawionym w spokoju, uprawnienie do
wyłączności, odrębności, tajemnicy i
samotności – Right to be alone.
Rozwój idei ochrony prywatności
 Prawna ochrona sfery prywatnej równolegle
rozwijała się w Europie kontynentalnej.
 Pod koniec XIX wieku niemiecka doktryna
prawnicza opracowała koncepcję – „prawa
do osobowości” czy też „prawa do
osobistości”.
Rozwój idei ochrony prywatności
 Koncepcja niemiecka w obrębie ogólnego
prawa osobowości wyróżnia poszczególne
sfery podlegające zróżnicowanej ochronie.
 Wyodrębnia się:
 sferę intymną
 Sferę prywatną
Pojęcie prywatności
 W najszerszym ujęciu „prywatność” jest
utożsamiana z autonomią, niezależnością
jednostki.
 Jest to możliwość samodzielnego
decydowania o własnym życiu i
dokonywanych w nim wyborach, czyli
wolność wyboru drogi życiowej bez
jakiejkolwiek ingerencji ze strony innych
osób.
Pojęcie prywatności
 Ujęcie najwęższe - utożsamia prywatność
z ograniczeniem bądź uniemożliwieniem
wglądu w życie jednostki, a więc swoistą
tajemnicą życia człowieka.
Prywatność bliższa (ścisła) i dalsza (otwarta)
 Prywatność bliższa (ścisła) - intymność i
takie stany, cechy i procesy, które są znane
tylko jednostce.
 Dalszą (otwarta) - wszystko, co istnieje na
styku z innymi ludźmi, a więc prywatna
przestrzeń, poglądy wypowiadane publicznie
itp.
Brak definicji prywatności
 W żadnym państwie nie ma definicji
prywatności, a regulacje prawne
koncentrują się na wyliczeniu sfer,
które powinny być chronione za
pomocą konstrukcji prawa do
prywatności lub ustaleniu listy
działań, które godzą w sferę życia
prywatnego.
Związek z innymi prawami i wolnościami
 W bezpośrednim związku z prawem do






prywatności pozostaje:
ochrona życia rodzinnego,
miru domowego,
tajemnicy korespondencji,
dóbr osobistych człowieka,
integralności człowieka ( w tym genetycznej),
ochrona danych osobowych.
Regulacja prawa do prywatności w prawie
międzynarodowym
 art. 12 PDPCz
 „ Nikt nie będzie poddany arbitralnemu
wkraczaniu w jego życie prywatne, rodzinę,
mieszkanie lub korespondencje, ani też
zamachom na jego honor i reputację. Każdy
jest uprawniony do ochrony prawnej przed
takim wkraczaniem lub takimi zamachami”.

Regulacja prawa do prywatności w prawie
międzynarodowym
 art. 17 PPOiP
 „Nikt nie będzie poddany arbitralnej
lub bezprawnej ingerencji w jego życie
prywatne, rodzinne, mir domowy czy
korespondencję ani też bezprawnym
zamachom na jego część i dobre imię.
Każdy ma prawo do ochrony prawnej
przed tego rodzaju zamachami”.
Art. 17 PPOiP
 Komitet Praw Człowieka wyjaśnił, że
termin:
 rodzina - należy pojmować szeroko i powinien
obejmować osoby, które należą do takiej rodziny,
jaką pojmuje społeczeństwo danego państwa.
 dom – oznacza miejsce, gdzie człowiek przebywa
lub, gdzie wykonuje swoje zwykłe zajęcia, np.
biuro, w którym pracuje.
Art. 8 EKPCz
 „Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia
prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej
korespondencji.
 Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w
korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przez ustawę i koniecznych w
demokratycznym społeczeństwie z uwagi na
bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo
państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt
gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie
przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub
ochronę praw i wolności innych osób”
Karta Praw Podstawowych UE
 Art. 7 Karty Praw Podstawowych UE
 „Każdy ma prawo do poszanowania swojego
życia prywatnego i rodzinnego, domu i
komunikowania się”.
Konstytucyjna regulacja prawa do
prywatności
 Przed 1997 r. – prawo do prywatności TK
wyprowadzał z zasady demokratycznego
państwa prawnego.
 Art. 47 Konstytucji RP
 „ Każdy ma prawo ochrony prawnej życia
prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego
imienia oraz decydowania o swoim życiu
osobistym”.
Konstytucyjna regulacja prawa do
prywatności
 Art. 49
 „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy
komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić
jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w
sposób w niej określony”.
 Art. 50
 „ Zapewnia się nienaruszalność mieszkania.
Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu
może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w
ustawie i w sposób w niej określony”.
Konstytucyjna regulacja prawa do
prywatności
 Art. 51 „Nikt nie może być obowiązany
inaczej niż na podstawie ustawy do
ujawniania informacji dotyczących jego
osoby” (prawo do ochrony danych
osobowych).
Konstytucyjna regulacja prawa do
prywatności
 Zdaniem TK prawo wyrażone w art. 47
jest prawem pojemnym i obejmuje
także prawo do ochrony danych
osobowych (art. 51) – jest to prawo,
które służy ochronie interesów
związanych ze sferą prywatności koncepcja autonomii
informacyjnej (w szczególności dane
medyczne).
Konstytucyjna regulacja prawa do
prywatności
 Prawo do prywatności wiąże się także z
prawem rodziców do wychowania
dzieci zgodnie z własnymi
przekonaniami (art.48 ust. 2).
Ochrona prawa do prywatności w
ustawodawstwie zwykłym
 Prawo cywilne – art. 23 k.c.
 ochrona dóbr osobistych, w
szczególności: zdrowie, wolność, część,
wolność sumienia, nazwisko lub
pseudonim, wizerunek, tajemnica
korespondencji, nietykalność
mieszkania, twórczość naukowa,
wydawnicza i racjonalizatorska
Ochrona prawa do prywatności w
ustawodawstwie zwykłym
 Prawo karne – penalizacja czynów
polegających na pozbawieniu człowieka
wolności, zniesławienia, zniewagi,
naruszenia nietykalności cielesnej (art.
212-217 k.k.), a także naruszeniu miru
domowego, ochrona informacji
stanowiących tajemnicę prywatną,
osobistą lub gospodarczą
Ochrona prawa do prywatności w
ustawodawstwie zwykłym
 Prawo prasowe – art. 14 ust. 4 nie wolno
bez zgody osoby zainteresowanej
publikować informacji oraz danych
dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że
wiąże się to bezpośrednio z działalnością
publiczną danej osoby
 prywatność osób publicznych może być
naruszona, ale są granice – interes
publiczny
Orzecznictwo ETPCz
 Termin życie prywatne:
 prawo do życia w sposób zgodny z własnym
życzeniem i bez kontroli ze strony innych
zwłaszcza w sferze uczuciowej, łącznie z
życiem seksualnym.
Sfery prawa do prywatności w orzecznictwie ETPCz
 ochrona integralności fizycznej człowieka
 ochrona przed podsłuchem (rozmów telefonicznych
lub bezpośrednich konwersacji),
 ochrona tajemnicy korespondencji, w tym więźniów,
 przyznanie kobietom swobody decydowania o
przerywaniu ciąży,
Sfery prawa do prywatności w orzecznictwie
ETPCz
 przyznanie prawa do utrzymywania stosunków o
charakterze homoseksualnym na równi ze
stosunkami heteroseksualnymi,
 ochrona osób upośledzonych przed ingerencją w ich
życie seksualne,
 ochrona przed hałasem z zewnątrz, utrudniającym
korzystanie z mieszkania,
 ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska,
Sfery prawa do prywatności w orzecznictwie
ETPCz
 ochrona czci, honoru lub opinii,
 ochrona przed ukazaniem osoby w
niekorzystnym świetle,
 ochrona przed ujawnieniem intymnych lub
krepujących faktów z życia prywatnego
danej osoby,
 ochrona przed przywłaszczenie cudzego
nazwiska lub pseudonimu,
Rodzaje naruszeń prawa do prywatności w
orzecznictwie ETPCz
 ochrona przed niepokojeniem osoby przez
śledzenie, narzucanie swojego towarzystwa,
 ochrona przed rozpowszechnianiem cudzego
wizerunku bez zgody danej osoby,
 ochrona przed nadużyciem informacji
uzyskanej prywatnie (tzw. autonomia
informacyjna),
 ochrona przed ujawnieniem informacji
uzyskanych w warunkach poufności.
Wymiary prywatności w art. 8 EKPCz
 Życie prywatne
 Życie rodzinne
 Mieszkanie
 Korespondencja
Prawo do prywatności polityków a prawo do
informacji
 Zdaniem ETPCz ochrona życia prywatnego
polityków , których prywatne zachowania mogą
uwiarygodnić lub podważyć szczerość głoszonych
prze nich poglądów jest znacznie słabsza niż
ochrona „zwykłych ludzi”.
 Wyrok w sprawie Éditions Plon przeciwko
Francji z 18 maja 2004 r.
 Wyrok w sprawie von Hannover przeciwko
Niemcom w wyroku z 24 czerwca 2004 r.
Download