Wymagania edukacyjne z przedmiotu

advertisement
Wymagania edukacyjne z przedmiotu „Pracownia ekonomiczna”
Technik ekonomista
Podbudowa programowa –gimnazjum
Wymagania na poszczególne stopnie w klasie trzeciej
Na stopień celujący
 Umiejętność instalowania programów.
 Modyfikować strukturę bazy.
 Umiejętność sprawnego wyszukiwania rekordów przy użyciu różnych formuł i kluczy.
 Instalacja programu graficznego.
 Tworzenie projektów logo firmy.
 Samodzielnie przygotować witrynę.
 Radzić sobie w sytuacjach awaryjnych komputera.
Na stopień bardzo dobry
 Bardzo dobra znajomość środowiska Windows.
 Sporządzanie pism informacyjnych, reklamowych z rysunkami i wykresami.
 Wykonywanie tabel i formularzy.
 Wykonywanie korespondencji seryjnej.
 Wykorzystanie operacji blokowych do redagowania, korekty i aktualizacji
korespondencji.
 Bardzo dobra znajomość zasad tworzenia formuł, adresowania względnego i
bezwzględnego.
 Formatowanie arkuszy.
 Przedstawianie konspektu.
 Stworzyć poprawne relacje między tabelami bazy.
 Modyfikować wprowadzanie danych.
 Swobodne korzystanie z poleceń programu i palety barw do wykonania rysunku.
 Umiejętność tworzenia prezentacji reklamującej firmę.
 Wykonywanie wizytówek, informatorów.
 Stosowanie się do zasad pracy w Internecie.
 Wykonywanie wszystkich funkcji skanowania.
1
 Obróbka skanowanych materiałów.
 Opracować samodzielnie materiały na potrzeby prezentacji.
 Pobrać potrzebne materiały z uwzględnieniem praw autorskich.
 Wykonać prostą animację.
 Umiejętność obsługi wszystkich dokumentów magazynowo-zaopatrzeniowych.
 Przyjąć zwrot towaru, przeprowadzić konieczną do rozpoczęcia normalnej pracy
konfigurację systemu gospodarki magazynowej.
 Korzystać z funkcji usprawniających pracę.
 Importować i eksportować dane.
 Przygotowywanie raportów i zestawień.
Na stopień dobry
 Dobra znajomość środowiska Windows.
 Sporządzanie pism informacyjnych, reklamowych.
 Wykonywanie tabel i formularzy.
 Wykorzystanie operacji blokowych do redagowania korespondencji.
 Umiejętność tworzenia bilansów.
 Dobra znajomość zasad tworzenia formuł, adresowania względnego i bezwzględnego.
 Formatowanie arkuszy.
 Przedstawianie konspektu.
 Korzystanie z poleceń programu i palety barw do wykonania rysunku.
 Wykonywanie wizytówek.
 Tworzenie baz danych.
 Stosowanie się do zasad pracy w Internecie.
 Wykonywanie podstawowych funkcji skanowania.
 Obróbka skanowanych materiałów.
 Opracować samodzielnie materiały na potrzeby prezentacji.
 Pobrać potrzebne materiały z uwzględnieniem praw autorskich.
 Umiejętność obsługi wszystkich dokumentów magazynowo-zaopatrzeniowych.
 Przyjąć zwrot towaru, przeprowadzić konieczną do rozpoczęcia normalnej pracy
konfigurację systemu gospodarki magazynowej.
 Importować i eksportować dane.
 Przygotowywanie raportów i zestawień.
Na stopień dostateczny
2
 Dostateczna znajomość środowiska Windows.
 Sporządzanie pism informacyjnych.
 Wykonywanie tabel.
 Wykorzystanie operacji blokowych do redagowania korespondencji.
 Umiejętność tworzenia bilansów.
 Dostateczna znajomość zasad tworzenia formuł.
 Formatowanie arkuszy.
 Przedstawianie konspektu.
 Wykonywanie wizytówek.
 Tworzenie baz danych.
 Stosowanie się do zasad pracy w Internecie.
 Umiejętność obsługi wybranych dokumentów magazynowo-zaopatrzeniowych.
Na stopień dopuszczający
 Znajomość środowiska Windows.
 Sporządzanie pism informacyjnych.
 Wykonywanie tabel.
 Wykorzystanie operacji blokowych do redagowania korespondencji.
 Umiejętność tworzenia bilansów.
 Formatowanie arkusz.
 Wykonywanie wizytówek.
 Tworzenie baz danych.
3
Download