Rozdział 4 JAK KORESPONDOWAĆ I SPORZĄDZAĆ PISMA

advertisement
Rozdział 4
JAK KORESPONDOWAĆ I SPORZĄDZAĆ PISMA
DYPLOMATYCZNE I SŁUŻBOWE?
Podstawowe rodzaje pism dyplomatycznych – nota werbalna, nota podpisana
i pro memoria. Jak pisać – technika z zasady sporządzania pism służbowych.
Notatka służbowa. Notatka informacyjna. Notatka analityczna. Depesza-szyfrogram. Claris.
Umiejętność sporządzania pism i prowadzenia korespondencji odgrywa wiodącą rolę w życiu urzędowym, a szczególną i specyficzną
w relacjach międzynarodowych. Metody prowadzenia oficjalnej korespondencji są znane, studiowane i nauczane, zaś Protokół Dyplomatyczny jednoznacznie określa formalne wymogi pism stosowanych w korespondencji dyplomatycznej i oficjalnej.
Najczęściej spotykane rodzaje pism dyplomatycznych
Nota werbalna
Nota podpisana
deklaracja
Pro memoria
komunikat
oświadczenie
Apel Manifest
Odezwa
Rozdział 4. Jak korespondować i sporządzić pisma ...
85
Poznanie tych podstawowych form korespondencji oficjalnej jest
niezbędne dla sprawnego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Jak wspomniano na wstępie, zadaniem niniejszej książki nie
jest jednak powtarzanie, czy systematyzowanie informacji ze znanych
dziedzin Protokołu Dyplomatycznego. Niemniej jednak warto wskazać
na trzy pisma dyplomatyczne, które – choć stosowane wyłącznie w tzw.
obrocie dyplomatycznym – mają bądź szczególne znaczenie praktyczne
(i z tego względu warto znać zasady ich sporządzania i funkcjonowania), bądź też mogą również znaleźć ważne analogie w pracy urzędniczej czy biznesowej.
Z tego też względu z całej palety pism dyplomatycznych przyjrzymy
się bliżej:
— nocie werbalnej
— nocie podpisanej
— i dokumentowi zwanemu aide memoire lub pro memoria
Þ Dla osób szczególnie zainteresowanych zasadami prowadzenia
korespondencji dyplomatycznej i sporządzania pism dyplomatycznych warta polecenia jest książka doświadczonego dyplomaty,
Juliana Sutora – Korespondencja dyplomatyczna (wydawana od
1992 r.), zawierająca również liczne przykłady takich pism.
86
Część I.
Struktura noty werbalnej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nr ...................................................
Nota werbalna
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesyła
wyrazy szacunku Ambasadzie ... i pozwala
sobie powiadomić ... .
(...)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych korzysta
z okazji, by
ponowić Ambasadzie ...
wyrazy najwyższego poważania. JB
Warszawa, dnia 23 sierpnia 2005 roku
Ambasada
.........................
w Warszawie
Nota werbalna jest najczęściej używanym pismem dyplomatycznym, zarówno w sprawach bieżących, jak i w sprawach o zasadniczej
wadze. Na przykład nota werbalna informująca o zakończeniu procedury wiązania się umową międzynarodową w danym państwie będzie decydować (data jej przekazania) o momencie wejścia umowy w życie.
Noty werbalne – jak wspomniano – są pismem stricte dyplomatycznym: stosowane są do korespondencji między ministerstwami spraw
Rozdział 4. Jak korespondować i sporządzić pisma ...
87
zagranicznych różnych państw, między ministerstwem spraw zagranicznych a placówkami dyplomatycznymi akredytowanymi w danym
państwie, z drugiej strony między takimi placówkami a ministerstwem
spraw zagranicznych, w końcu – między placówkami zagranicznymi.
Generalne zasady sporządzania noty werbalnej:
— pisana jest w trzeciej osobie liczby pojedynczej;
— rozpoczynają ją i kończą specjalne formuły grzecznościowe – rozpoczynająca i kończąca (por. struktura);
— pisana jest na specjalnym papierze notowym – polski papier notowy jest nieco grubszym (lepszej jakości niż normalny papier
maszynowy) białym papierem z tłoczonym orzełkiem i napisem
„Rzeczpospolita Polska” (na górze); kopie natomiast sporządzane
są na normalnym papierze maszynowym;
— sporządzana jest na arkuszach formatu A-4, przy czym zwyczajowo margines z lewej stronie powinien wynosić 1/3 szerokości
strony; obecnie coraz częściej odchodzi się – niestety – od tej
praktyki; w każdym razie margines z lewej strony powinien być
zdecydowanie szerszy w porównaniu z marginesem z prawej strony;
— tekst powinien rozpoczynać się nieco powyżej połowy pierwszego arkusza; jeżeli tekst noty jest dłuższy i „przechodzi” na
kolejną stronę (strony), to na ostatniej stronie pozostawia się co
najmniej trzy akapity;
— nota werbalna pieczętowana jest dużą pieczęcią okrągła (ministerstwa, ambasady), zasadniczo w taki sposób, aby część pieczęci zachodziła na wiersz z datą;
— nota werbalna nie jest podpisywana lecz parafowana (pierwszą
literą imienia i nazwiska osoby upoważnionej); parafa powinna
być postawiona w taki sposób, aby początek parafy rozpoczynał
się na ostatnim znaku graficznym zamykającej formuły grzecznościowej;
— adres (ambasady, ministerstwa spraw zagranicznych) umieszczany jest w lewym, dolnym rogu; jeżeli nota liczny więcej niż jedną
stronę – zawsze na pierwszej stronie; stosuje się w tym przypadku formy skrócone – tak co do nazwy państwa, jak i adresu
(zwykle tylko nazwa miasta); chodzi wszak o obrót urzędowy,
a noty zwykle dostarczane są przez posłańca;
Download