Java Printing

advertisement
INSTALKRK
SA-R 2014
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 2014
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2014
oraz za poprzedni rok obrotowy
obejmując y okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
od 2013-01-01 do 2013-12-31
2013
obejmujący okres
data przekazania: 2015-03-20
INSTAL KRAKÓW SA
(pełna nazwa emitenta)
Budownictwo (bud)
INSTALKRK
(skróc ona nazwa emitenta)
30-732
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Kraków
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
ul. Konstantego Brandla
1
(ulica)
(012) 652 21 01
(numer)
012 653 21 97
(telefon)
[email protected]
(fax)
www.instalkrakow.pl
(e-mail)
679-008-54-87
(www)
350564042
(NIP)
(REGON)
Polinvest-Audit Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rac hunek przepływów pieniężnych
Rac hunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2014
w tys. zł
2013
2014
w tys. EUR
2013
413 345
299 368
98 667
71 092
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
8 416
14 613
2 009
3 470
III. Zysk (strata) brutto
9 270
15 113
2 212
3 589
IV. Zysk (strata) netto
5 883
10 680
1 404
2 536
-27 893
40 604
-6 658
9 642
2 415
-5 949
576
-1 413
V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
14 302
-1 584
3 414
-376
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
-11 176
33 071
-2 668
7 853
IX. Aktywa, razem
330 988
265 135
77 655
63 931
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
153 017
91 384
35 900
22 035
XI. Zobowiązania długoterminowe
0
0
0
0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
128 320
71 654
30 106
17 278
XIII. Kapitał własny
177 971
173 751
41 755
41 896
7 285
7 285
1 709
1 757
7 285 500
7 285 500
7 285 500
7 285 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
0,81
1,47
0,19
0,35
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)
0,81
1,47
0,19
0,35
XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
24,43
23,85
5,73
5,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
24,43
23,85
5,73
5,75
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji (w szt.)
Komisja Nadzoru Finansowego
1
INSTALKRK
SA-R 2014
ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE
BILANS
JEDNOSTKOWY BILANS
w tys. zł
Noty
2014
2013
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne, w tym:
- zaliczki
79 417
62 812
2 357
2 295
92
- inne wartośc i niematerialne
57
59
2 208
2 236
13 007
13 625
53 692
36 739
4 453
4 453
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe
4 453
4 453
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
4 453
4 453
5 908
5 700
5 797
5 478
- prawo wieczystego użytkowania gruntów
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2
3. Nieruc homości inwestyc yjne
4. Inwestyc je długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3
4
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe
111
222
251 571
202 323
1. Zapasy
5
74 404
68 011
2. Należności krótkoterminowe
6
136 743
64 220
115 611
59 936
2.1. Od pozostałyc h jednostek
2.2. w tym podatek doc hodowy od osób prawnyc h
6 915
2.3. Wycena kontraktow długoterminowych
20 695
4 284
3. Inwestyc je krótkoterminowe
39 815
69 021
39 815
69 021
4 068
22 099
35 747
46 922
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
7
a) w pozostałych jednostkac h
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
8
A kt y w a r a z e m
609
1 071
330 988
265 135
177 971
173 751
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
10
2. Agio
7 285
7 285
10 080
10 080
3. Kapitał zapasowy
11
147 617
138 594
4. Kapitał z aktualizacji wyceny
12
5 812
5 836
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
6. Zysk (strata) netto
7. Różnic e kursowe
-331
-73
5 883
10 680
375
99
1 250
1 250
153 017
91 384
15 875
8 643
2 480
2 434
1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne
361
359
a) długoterminowa
330
294
b) krótkoterminowa
31
65
13 034
5 850
8. Program menadżerski
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania
14
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
1.3. Pozostałe rezerwy
a) długoterminowe
152
175
b) krótkoterminowe
12 882
5 675
128 320
71 654
2. Zobowiązania krótkoterminowe
15
2.1. Wobec jednostek powiązanyc h
2.2. Wobec pozostałyc h jednostek
2.3. Wycena kontraktów długoterminowych
3. Rozlic zenia międzyokresowe
16
3.1. Inne rozlic zenia międzyokresowe
P a sy w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
17
Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
17
780
258
117 281
61 691
10 259
9 705
8 822
11 087
8 822
11 087
330 988
265 135
177 971
173 751
7 285 500
7 285 500
24,43
23,85
7 285 500
7 285 500
24,43
23,85
Komisja Nadzoru Finansowego
2
INSTALKRK
SA-R 2014
Dane bilansowe za 2014 rok zaprezentowane zostały na dzień 31.12.2014 roku,
natomiast dane bilansowe za poprzedni rok obrotowy zaprezentowane zostały na dzień
31.12.2013 roku.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty
2014
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
2013
413 345
- od jednostek powiązanych
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów
18
2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
19
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
122
413 290
298 381
55
987
383 606
266 299
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
20
2 840
98
383 554
265 313
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
299 368
2 968
52
986
29 739
33 069
IV. Koszty sprzedaży
20
6 623
3 214
V. Koszty ogólnego zarządu
20
8 047
12 285
15 069
17 570
6 338
4 248
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przyc hody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h
2. Inne przychody operacyjne
39
68
6 299
4 180
12 991
7 205
21
VIII. Pozostałe koszty operac yjne
1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h
3. Inne koszty operacyjne
22
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przyc hody finansowe
23
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
2. Odsetki
- od jednostek powiązanych
1 172
8 965
6 013
8 416
14 613
1 592
1 975
16
16
16
16
1 408
1 900
108
4. Inne
24
1. Odsetki
2. Aktualizacja wartości inwestycji
35
60
24
738
1 475
132
1 276
9
3. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIII. Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek doc hodowy
20
3 990
41
3. Aktualizacja wartości inwestycji
XI. Koszty finansowe
36
25
a) c zęść bieżąc a
597
199
9 270
15 113
9 270
15 113
3 387
4 433
3 649
4 030
b) c zęść odroc zona
-262
403
XV. Zysk (strata) netto
5 883
10 680
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.)
5 883
10 680
7 285 500
7 285 500
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
0,81
1,47
7 285 500
7 285 500
0,81
1,47
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
Sprawozdanie z całkowityc h dochodów
2014
I. Zysk netto
2013
5 883
10 680
II. Pozostałe doc hody całkowite
276
99
- różnic e kursowe z wyceny jednostek działając ych za granicą
276
99
III. Pozostałe dochody c ałkowite po opodatkowaniu
276
99
6 159
10 779
IV. Całkowite dochody ogółem
Komisja Nadzoru Finansowego
3
INSTALKRK
SA-R 2014
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2014
a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnyc h
2013
173 751
164 718
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
7 285
7 285
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
7 285
7 285
2. Kapitał AGIO BO
10 080
10 080
2.1. Kapitał AGIO BZ
10 080
10 080
3. Fundusz Programu Menadżerskiego na poc zątek okresu
1 250
1 250
3.1. Fundusz Programu Menadżerskiego na koniec okresu
1 250
1 250
4. Zmiana różnic kursowyc h - dochody c ałkowite
99
4.1. Różnic e kursowe z przeliczenia BZ
99
5. Kapitał zapasowy na początek okresu
138 594
123 675
5.1. Zmiany kapitału zapasowego
9 023
14 919
a) zwiększenia (z tytułu)
9 023
14 946
- z podziału zysku (ustawowo)
8 983
14 815
40
131
- sprzedaż środków trwałych
b) zmniejszenia (z tytułu)
27
- sprzedaż środków trwałych
27
5.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
147 617
138 594
5 836
5 916
-24
-80
a) zwiększenia (z tytułu)
1
42
- środki trwałe
1
42
25
122
6. Kapitał z aktualizac ji wyceny na początek okresu
6.1. Zmiany kapitału z aktualizac ji wyceny
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zbycia środków trwałych
25
122
5 812
5 836
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu
10 607
16 512
7.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
10 680
16 512
7.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
10 680
16 512
a) zmniejszenia (z tytułu)
10 680
16 512
- przeznac zenie na kapitał zapasowy
8 983
14 815
- dywidenda
1 457
1 457
240
240
6.2. Kapitał z aktualizac ji wyceny na koniec okresu
- nagroda dla Rady Nadzorc zej
7.3. Strata z lat ubiegłyc h na początek okresu
73
a) zwiększenia (z tytułu)
258
73
7.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
-331
-73
8. Wynik netto
5 883
10 680
a) zysk netto
5 883
10 680
177 971
173 751
I. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
II. w tym dochody całkowite ogółem
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty)
6 159
10 779
177 971
173 751
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2014
2013
A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) brutto
II. Korekty razem
1. Amortyzac ja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
9 270
15 113
-37 163
25 491
1 657
1 611
-1
20
-1 256
-1 771
-3
-48
-3 649
-3 563
6. Zmiana stanu rezerw
7 186
-1 188
7. Zmiana stanu zapasów
-7 006
8 758
-56 112
-8 006
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
40 002
14 142
10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
-1 691
6 890
-15 856
9 029
5. Podatek doc hodowy
8. Zmiana stanu należnośc i
11. Zmiana rozrachunków z tytułu wyceny usług budowlanyc h
Komisja Nadzoru Finansowego
4
INSTALKRK
SA-R 2014
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
-434
-383
-27 893
40 604
B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej
I. Wpływy
19 631
4 801
a) w jednostkach powiązanych
16
16
- dywidendy i udziały w zyskac h
16
16
19 615
4 785
1 584
1 792
b) w pozostałych jednostkac h
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
II. Wydatki
1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestyc je w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne i prawne
18 031
2 993
17 216
10 750
871
1 152
16 252
3. Inwestyc je w nieruchomośc i oraz wartości niematerialne
9 598
4. Inne wydatki inwestycyjne
93
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II)
2 415
-5 949
I. Wpływy
16 109
217
1. Kredyty i pożyczki
16 109
217
II. Wydatki
1 807
1 801
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właśc icieli
C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej
1 457
1 457
2. Inne, niż wypłaty na rzec z właśc ic ieli, wydatki z tytułu podziału zysku
240
240
3. Odsetki
110
104
14 302
-1 584
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
-11 176
33 071
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
-11 175
33 051
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-1
20
F. Środki pieniężne na poc zątek okresu
46 922
13 872
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
35 747
46 922
Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
2014
w tys. zł
2013
a) koncesje, patenty, lic encje i podobne wartości, w tym:
57
- oprogramowanie komputerowe
57
59
2 208
2 236
b) wieczyste użytkowanie gruntów
c ) zalic zki na wartośc i niematerialne i prawne
59
92
Wartości niematerialne, razem
2 357
2 295
Komisja Nadzoru Finansowego
5
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 1 b
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
a
b
koszty zakońc zonych
wartość firmy
prac rozwojowyc h
a) wartość brutto wartośc i niematerialnych na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c
koncesje, patenty, lic encje i podobne
wartośc i, w tym:
- oprogramowanie
komputerowe
227
d
e
inne wartośc i
niematerialne i
prawne
227
zalic zki na wartośc i
niematerialne i
prawne
Wartośc i
niematerialne i
prawne, razem
2 514
2 741
29
29
c ) wartość brutto wartośc i niematerialnych na koniec okresu
256
256
2 514
2 770
29
d) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
168
446
168
278
e) amortyzacja za okres (z tytułu)
f) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
31
31
28
59
199
199
306
505
g) wartość netto wartośc i niematerialnyc h na koniec okresu
57
57
2 208
2 265
Komisja Nadzoru Finansowego
6
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 1 c
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2014
a) własne
Wartości niematerialne, razem
w tys. zł
2013
2 265
2 391
2 265
2 391
Nota 2 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2014
a) środki trwałe, w tym:
w tys. zł
2013
12 967
13 567
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
8 437
8 861
- urządzenia technic zne i maszyny
3 354
3 626
- środki transportu
963
1 072
- inne środki trwałe
213
208
b) zalic zki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
40
58
13 007
13 625
Komisja Nadzoru Finansowego
7
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 2 b
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
użytkowania
obiekty inżynierii
wieczystego gruntu) lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na poc zątek okresu
- urządzenia
- środki transportu
techniczne i maszyny
- inne środki trwałe
Środki trwałe, razem
12 623
8 156
4 115
819
25 713
b) zwiększenia (z tytułu)
180
380
230
71
861
- zakup
180
380
230
71
861
476
182
10
668
c ) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaż
182
- likwidacja
476
d) różnice kursowe z BO
e) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
f) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
182
10
486
41
5
12 803
8 101
4 168
880
25 952
46
12 082
3 962
4 466
3 043
611
g) amortyzacja za okres (z tytułu)
404
232
162
56
854
- w koszty
404
653
341
66
1 464
-440
-182
-10
-632
19
3
4 698
3 205
667
12 936
- sprzedaż / likwidac ja
- różnice kursowe
h) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
4 366
22
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
-64
- zmniejszenia
15
15
j) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
-49
-49
k) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
8 437
3 354
-64
963
213
12 967
Komisja Nadzoru Finansowego
8
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 2 c
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2014
a) własne
Środki trwałe bilansowe, razem
w tys. zł
2013
12 967
13 567
12 967
13 567
Nota 2 d
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
2014
w tys. zł
2013
2014
w tys. zł
2013
Spółka nie posiada środków trwałych wykazywanych pozabilansowo
Nota 3 a
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
a) stan na poc zątek okresu
36 739
37 699
b) zwiększenia (z tytułu)
17 136
14 462
- zakup
16 252
9 598
- wycena
5
101
- przesunięcie ze środków trwałych lokali użytkowych
879
4 763
c ) zmniejszenia (z tytułu)
183
15 422
- wycena
183
- przesunięcie do środków trwałyc h
53
15 369
d) stan na koniec okresu
53 692
36 739
Nota 3 b
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2014
w tys. zł
2013
a) w jednostkach zależnych
4 275
4 275
- udziały lub akc je
4 275
4 275
b) w jednostkach stowarzyszonych
178
178
- udziały lub akc je
178
178
4 453
4 453
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
Nota 3 c
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2014
w tys. zł
2013
a) stan na poc zątek okresu
4 453
4 453
b) stan na koniec okresu
4 453
4 453
Komisja Nadzoru Finansowego
9
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 3 d
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
a
b
c
Lp. nazwa (firma)
jednostki, ze
siedziba
wskazaniem formy
prawnej
1.
Frapol Sp. z o.o.
2.
BTH Instalacje Sp.
Kraków
z o.o.
3.
Biprowumet Sp. z
Kraków
o.o.
d
e
charakter
powiązania
(jednostka
zależna,
jednostka
przedmiot
współzależna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszczególnienie
m powiązań
bezpośrednich i
pośrednich)
Budowlano-mont
Zależna
ażowe
Budowlano-mont
Współzależne
ażowe
Kraków
Projektowe
Stowarzyszona
f
g
h
i
j
k
l
zastosowana
metoda
konsolidac ji /
wyc ena metodą
praw własnośc i,
bądź wskazanie,
że jednostka nie
podlega
konsolidac ji /
wyc enie metodą
praw własnośc i
data objęcia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znac ząc ego
wpływu
Pełna
IV 1998
3 700
0
3 700
78,89
78,89
Pełna
IV 2000
575
0
575
50,00
50,00
metoda praw
własności
IV 2000
467
289
178
32,92
32,92
wskazanie, innej
niż określona pod
udział w ogólnej
lit j) lub k),
liczbie głosów na
podstawy kontroli /
walnym
współkontroli /
zgromadzeniu
znac ząc ego
wpływu
procent
wartość bilansowa posiadanego
udziałów / akc ji kapitału
zakładowego
wartość udziałów korekty
/ akcji według
aktualizując e
c eny nabyc ia
wartość (razem)
Nota 3 e
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
a
m
n
kapitał własny jednostki, w tym:
- należne
wpłaty na
- kapitał
kapitał
- kapitał
zakładowy zakładowy zapasowy
(wielkość
ujemna)
Lp.
nazwa
jednostki
1.
2.
3.
Frapol Sp. z
o.o.
BTH
Instalacje Sp.
z o.o.
Biprowumet
Sp. z o.o.
o
zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:
- pozostały kapitał własny, w tym:
26 406
2 082
2 103
22 221
4 144
41 697
2 395
1 150
590
655
654
441
100
137
341
194
5 992
r
należności jednostki, w tym:
aktywa
- należnośc i - należnośc i jednostki,
długotermin krótkotermin razem
owe
owe
zobowiązan zobowiązan
ia
ia
długotermin krótkotermin
owe
owe
zysk (strata)
zysk (strata)
z lat
netto
ubiegłyc h
p
przychody
ze
sprzedaży
30 950
28 013
25 998
63 103
145 957
4 717
4 080
5 318
3 859
7 112
15 846
303
303
476
476
744
3 124
s
t
nieopłacon
a przez
emitenta
wartość
udziałów /
akc ji w
jednostc e
otrzymane
lub należne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok obrotowy
16
Komisja Nadzoru Finansowego
10
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 3 f
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
a
b
c
d
e
kapitał własny jednostki, w tym:
Lp.
1.
nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej
siedziba
przedmiot przedsiębiorstwa
Invision Sp. z o.o.
KRAKÓW
Działalność zawieszona
wartość bilansowa
udziałów / akc ji
- kapitał
zakładowy
f
procent
posiadanego
kapitału
zakładowego
g
h
i
otrzymane lub
udział w ogólnej nieopłac ona
należne
liczbie głosów na przez emitenta
dywidendy za
walnym
wartość udziałów /
ostatni rok
zgromadzeniu
akc ji
obrotowy
Invision Sp. z o.o. - brak danych finansowych
Komisja Nadzoru Finansowego
11
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 3 g
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2014
a) w waluc ie polskiej
Papiery wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem
2013
4 453
4 453
4 453
4 453
Nota 4 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2014
w tys. zł
2013
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poc zątek okresu, w tym:
5 478
5 880
a) odniesionyc h na wynik finansowy
5 478
5 880
2. Zwiększenia
13 526
5 364
a) podatek od kosztów kontraktów długoterminowyc h
12 445
4 801
b) podatek dochodowy od napraw gwaranc yjnych
258
93
c ) podatek dochodowy od kosztów niewypłac onych premii, płac , ZUS, prog. menadżerski
245
296
d) podatek od kosztów niewypłac onych urlopów
35
45
e) inne
92
- należnośc i
1
- podatek od wyceny zapasów i wyrobów gotowych
13
- od niezapłac onych faktur
60
435
- nieruc homośc i
3. Zmniejszenia
- podatek od kontraktów długoterminowyc h
- podatek od nieruchomośc i
3
8
13 206
5 766
12 338
4 814
1
19
- podatek dochodowy od napraw gwaranc yjnych
257
290
- podatek dochodowy od kosztów niewypłac onych premii, płac , ZUS, prog. menadżerski
377
403
- podatek od zapasów i wyrobów gotowyc h
60
1
173
239
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
5 797
5 478
a) odniesionyc h na wynik finansowy
5 797
5 478
- inne
Nota 5 a
ZAPASY
2014
a) materiały
w tys. zł
2013
2 996
3 012
b) półprodukty i produkty w toku
30 071
18 577
c ) produkty gotowe
16 493
21 209
d) towary
24 844
25 213
74 404
68 011
Zapasy, razem
Struktura zapasów wg. okresów zalegania przedstawiona została w Dodatkowych
informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego za 2014 rok w punkcie 33.
Nota 6 a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2014
a) od jednostek powiązanych
- z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
w tys. zł
2013
100
100
- do 12 miesięc y
b) należności od pozostałyc h jednostek
100
115 947
59 936
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięc y, w tym:
94 773
47 767
- nieprzeterminowane
91 193
43 677
3 580
4 090
- przeterminowane:
- do 1 miesiąca
- powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
- powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięc y
- z tytułu podatków, dotac ji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innyc h świadc zeń
- inne
141
609
2 704
1 906
735
1 576
10 470
9 137
10 356
246
348
2 786
Komisja Nadzoru Finansowego
12
INSTALKRK
SA-R 2014
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2014
Należności krótkoterminowe netto, razem
c ) odpisy aktualizując e wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
w tys. zł
2013
116 047
59 936
14 569
12 898
130 616
72 834
Informacja dotycząca odpisów aktualizujących przedstawiona została w Dodatkowych
informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego za 2014 rok w punkcie 32.
Nota 6 b
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
2014
w tys. zł
2013
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:
100
- od jednostek zależnych
100
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h netto, razem
100
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanyc h brutto, razem
100
Nota 6 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
2014
w tys. zł
2013
Stan na początek okresu
12 898
a) zwiększenia (z tytułu)
3 684
574
b) zmniejszenia (z tytułu)
2 013
7 568
14 569
12 898
Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
19 892
Nota 6 d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2014
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
Należności krótkoterminowe, razem
w tys. zł
2013
107 650
51 211
22 966
21 623
5 388
5 214
130 616
72 834
Nota 6 e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:
w tys. zł
2014
a) do 1 miesiąca
2013
5 819
12 259
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
82 554
31 321
c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
5 366
34
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyżej 1 roku
f) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
g) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
173
63
10 486
9 141
15 515
16 984
119 913
69 802
14 569
12 898
105 344
56 904
Nota 6 f
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
w tys. zł
2014
2013
141
608
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
2 704
1 906
c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
998
1 647
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
892
398
10 780
12 425
e) powyżej 1 roku
Komisja Nadzoru Finansowego
13
INSTALKRK
SA-R 2014
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
w tys. zł
2014
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
2013
15 515
16 984
11 935
12 894
3 580
4 090
Nota 7 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2014
w tys. zł
2013
a) w pozostałych jednostkac h
4 068
22 099
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
4 068
22 099
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
35 747
46 922
- środki pieniężne w kasie i na rac hunkach
86
5 656
35 661
41 266
39 815
69 021
- inne środki pieniężne
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
Króterminowe instrumenty finansowe ujmowane są w księgach według daty transakcji.
Nota 7 b
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
jednostka
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
waluta
w tys. zł
2014
a) w waluc ie polskiej
Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
2013
4 068
22 099
4 068
22 099
Nota 7 c
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2014
w tys. zł
2013
pozostałe waluty w tys. zł
Nota 7 d
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka
waluta
w tys. zł
2014
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
2013
35 693
45 997
54
925
13
223
35 747
46 922
Nota 8 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2014
w tys. zł
2013
a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
609
1 071
-
609
1 071
609
1 071
Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem
Nota 9 a
Kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości dotyczy grupy 4 maszyny i urządzenia
Plik
Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
14
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 10 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja
Rodzaj akc ji
Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ograniczenia
a akcji
praw do akcji
Liczba akcji
Wartość serii/
Sposób pokrycia
emisji wg wartości
kapitału
nominalnej
Data
rejestrac ji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
SERIA A
UPRZYWILEJOW CO DO GŁOSU
1 095 800
1 095 800 gotówka
1998-07-01 1998-01-01
SERIA A
ZWYKŁE
1 287 500
1 287 500 gotówka
1998-07-01 1998-01-01
SERIA B
ZWYKŁE
1 201 100
1 201 100 gotówka
1998-12-03 1998-01-01
SERIA C
ZWYKŁE
1 201 100
1 201 100 gotówka
1998-12-03 1998-01-01
SERIA D
ZWYKŁE
2 500 000
2 500 000 gotówka
1998-12-03 1998-01-01
Liczba akcji, razem
7 285 500
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akc ji (w
zł)
7 285 500
1,00
Kapitał Zakładowy został objęty i opłacony w całości. W 2014 roku liczba akcji w
obrocie nie uległa zmianie.
Na dzień 31.12.2014 roku powyżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Instal Kraków S.A. posiadali następujący akcjonariusze:
1. Piotr Juszczyk, 27,42% głosów na WZ, 8,91% kapitału zakładowego, 648.899 akcji o
wartości nominalnej 648.899 zł (637.600 akcji uprzywilejowanych co do głosu),
znaczący udział w zarządzaniu.
2. Legg Mason, 12,22% głosów na WZ, 19,57% kapitału zakładowego, 1.425.446 akcji o
wartości nominalnej 1.425.446 zł (brak akcji uprzywilejowanych).
3.Jan Szybiński, 5,91% głosów na WZA, 2,10% kapitału zakładowego, 152.723 akcji o
wartości nominalnej 152.723 zł (134.200 akcji uprzywilejowanych co do głosu),
znaczący udział w zarządzaniu.
Nota 11 a
KAPITAŁ ZAPASOWY
2014
a) utworzony ustawowo
w tys. zł
2013
147 021
b) inny (wg rodzaju)
Kapitał zapasowy, razem
138 038
596
556
147 617
138 594
Nota 12 a
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
2014
a) z tytułu aktualizacji środków trwałych
w tys. zł
2013
4 979
b) inny (wg rodzaju)
Kapitał z aktualizac ji wyceny, razem
4 982
833
854
5 812
5 836
Nota 13 a
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
- Fundusz Programu Menadżerskiego
2014
w tys. zł
2013
1 250
1 250
AGIO 2014 rok / 2013 rok: 10.080 tys. zł. / 10.080 tys. zł.
Komisja Nadzoru Finansowego
15
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 14 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym:
w tys. zł
2013
2 434
2 379
a) odniesionej na wynik finansowy
2 379
2. Zwiększenia
- wyc ena pod. od kontr. długoterminowyc h
- wyc ena zobowiązań
15 472
7 166
15 343
7 006
62
65
- papiery wartościowe
10
- oddział Niemc y
64
- kapitał z aktualizac ji wyc eny
70
3
15
15 426
7 111
15 199
7 054
- odsetki
44
19
- od wyc eny inwestyc ji
32
3. Zmniejszenia
- wyc ena podatku dochodowego od kontraktów długoterminowych
- papiery wartościowe
2
- kapitał z aktualizac ji
4
17
- zobowiązania
74
19
- oddział Niemc y
73
4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem
2 480
2 434
a) odniesionej na wynik finansowy
2 480
2 434
Nota 14 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2014
a) stan na poc zątek okresu
2013
294
302
- zwiększenia
49
236
- wykorzystanie
13
244
330
294
b) stan na koniec okresu
Nota 14 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2014
a) stan na poc zątek okresu
2013
65
50
9
39
- wykorzystanie
43
24
b) stan na koniec okresu
31
65
- zwiększenia
Nota 14 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2014
a) stan na poc zątek okresu
w tys. zł
2013
175
- zwiększenia
154
21
- wykorzystanie
23
b) stan na koniec okresu
152
175
Nota 14 e
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na poc zątek okresu
2014
w tys. zł
2013
5 675
6 891
10 948
2 376
1 103
249
- oddział Niemc y
228
234
- niewykorzystane urlopy
188
238
b) zwiększenia (z tytułu)
- rezerwa na naprawy gwaranc yjne
- inne
8 400
277
- program menadżerski
1 029
1 378
Komisja Nadzoru Finansowego
16
INSTALKRK
SA-R 2014
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2014
w tys. zł
2013
c ) wykorzystanie (z tytułu)
3 741
3 259
- rezerwa na naprawy gwaranc yjne
1 094
957
- oddział Niemc y
- program menadżerski
- inne
292
83
1 774
1 875
581
344
d) rozwiązanie (z tytułu)
333
-
333
e) stan na koniec okresu
12 882
5 675
Nota 15 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
2014
w tys. zł
2013
a) wobec jednostek zależnych
780
258
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
780
258
- do 12 miesięc y
b) wobec pozostałych jednostek
- kredyty i pożyc zki, w tym:
780
258
117 281
61 691
19 305
3 196
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
48
- forward
48
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
93 207
41 633
86 923
37 150
6 284
4 483
- z tytułu podatków, c eł, ubezpieczeń i innych świadczeń
2 437
7 960
- z tytułu wynagrodzeń
2 194
2 762
138
6 092
- do 12 miesięc y
- powyżej 12 miesięc y
- inne (wg tytułów)
c ) wyc ena kontraktów
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
10 259
9 705
128 320
71 654
Nota 15 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
w tys. zł
2014
2013
118 329
63 949
9 991
7 705
2 344
1 858
128 320
71 654
Komisja Nadzoru Finansowego
17
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 15 c
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
NORD/LB
Braunsc hweig
Braunsc hweig
PKO BP S.A.
Warszawa
Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy
w tys. zł
w waluc ie
jednostka
3 000 w tys.
30 000
w tys.
Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty
waluta
EUR
zł
w tys. zł
w walucie
jednostka
5 753
1 341 w tys.
13 553
w tys.
waluta
Warunki
Termin spłaty
oprocentowania
EUR
EURIBOR
3M+marża
zł
WIBOR 1M +
marża
12.02.2017
Zabezpiec zenia Inne
Cesja
należnośc i
Hipoteka
kaucyjna do
kwoty 3 mln PLN
na
nieruc homośc i,
cesja
należności z
realizowanyc h
kontraktów
zapewniający
wpływ w kwoc ie
c o najmniej 10
mln, przelew
wierzytelności z
umowy
ubezpieczenia
nieruc homośc i,
klauzula
porąc enia
wierzytelności z
rac hunków
bankowyc h
Komisja Nadzoru Finansowego
18
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 16 a
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2014
w tys. zł
2013
a) rozlic zenia międzyokresowe przychodów
8 822
11 087
- krótkoterminowe (wg tytułów)
8 822
11 087
- zalic zki deweloperskie
8 822
1 189
- zalic zki na dostawy
9 898
Nota 17 a
Wartość księgowa na jedną akcję policzona została w następujący sposób:kapitał
własny według stanu na 31.12.2014 roku podzielony został przez liczbę akcji
7.285.500 szt. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą wyniosła w 2014/2013 roku
24,43 zł/23,85 zł
Plik
Opis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 18 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2014
- Sprzedaż robót budowlano-montażowych
2013
372 653
232 012
33 730
45 332
- Sprzedaż produkcji przemysłowej
3 670
17 490
- Sprzedaż usług
3 237
3 547
413 290
298 381
2 968
122
- Działalność deweloperska
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanyc h
Nota 18 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2014
a) kraj
w tys. zł
2013
355 655
- w tym: od jednostek powiązanyc h
b) eksport
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
- w tym: od jednostek powiązanyc h
225 494
2 968
122
57 635
72 887
413 290
298 381
2 968
122
Nota 19 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2014
- Przyc hody ze sprzedaży materiałów
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
2013
55
987
55
987
Nota 19 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
2014
w tys. zł
2013
55
987
55
987
Komisja Nadzoru Finansowego
19
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 20 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
2014
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c ) usługi obce
w tys. zł
2013
1 657
1 611
63 377
27 082
268 585
158 698
d) podatki i opłaty
3 389
3 644
e) wynagrodzenia
52 870
63 549
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadc zenia
11 004
13 886
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
4 733
5 771
405 615
274 241
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
-6 366
7 862
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
-1 025
-1 291
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
-6 623
-3 214
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
-8 047
-12 285
383 554
265 313
Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
Nota 21 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
2014
w tys. zł
2013
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
917
3 113
- na należności
262
2 196
- na zapasy
598
823
- na odprawy emerytlane
b) pozostałe, w tym:
- zwrot kosztów sądowyc h
- odszkodowania i kary
- O/Niemcy
57
94
5 382
1 067
39
15
5 151
885
169
- wyc ena nieruc homości inwestycyjnyc h
5
- spisane zobowiązania
8
- inne
Inne przychody operacyjne, razem
101
10
66
6 299
4 180
Nota 22 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE
2014
w tys. zł
2013
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
58
- na odprawy emerytalne
58
101
8 907
5 912
b) pozostałe, w tym:
- wyc ena nieruc homości
101
315
- darowizny i składki
34
25
- koszty sądowe
71
18
8 370
4 308
- koszty oddanyc h mieszkań
187
471
- inne
245
750
8 965
6 013
- O/Niemcy
85
- kary
Inne koszty operacyjne, razem
Nota 23 a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
2014
w tys. zł
2013
a) od jednostek powiązanych, w tym:
16
16
- od jednostek stowarzyszonych
16
16
16
16
Przyc hody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskac h, razem
Komisja Nadzoru Finansowego
20
INSTALKRK
SA-R 2014
Nota 23 b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2014
w tys. zł
2013
a) z tytułu udzielonych pożyc zek
41
- od jednostek powiązanych, w tym:
41
- od jednostek zależnych
b) pozostałe odsetki
41
Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem
1 367
1 900
1 408
1 900
Nota 23 c
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
2014
w tys. zł
2013
a) pozostałe, w tym:
60
24
- inne
60
24
60
24
Inne przychody finansowe, razem
Nota 24 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2014
w tys. zł
2013
a) pozostałe odsetki
132
1 276
- dla innych jednostek
132
1 276
132
1 276
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
Nota 24 b
INNE KOSZTY FINANSOWE
2014
w tys. zł
2013
a) ujemne różnice kursowe, w tym:
207
b) pozostałe, w tym:
390
- wyc ena instrumenu wbudowanego
199
49
- dyskonto zobowiązań
387
- Inne
Inne koszty finansowe, razem
3
150
597
199
Nota 25 a
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
2014
w tys. zł
2013
1. Zysk (strata) brutto
9 270
15 113
- zysk brutto O/Niemc y
-3 773
-3 590
- przychoc hody w kraju nie stanowiące przyc hodu podatkowego
-28 475
-306
- koszty w kraju nie stanowiące kosztu podatkowego
38 281
6 394
2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
15 303
17 611
3. Podatek doc hodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
2 908
3 346
- wykazany w rachunku zysków i strat
3 649
4 030
- wykazany w rachunku zysków i strat kraj
2 908
3 346
741
684
- wykazany w rachunku zysków i strat O/Niemcy
Nota 25 b
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
2014
- ujętego w wyniku netto
w tys. zł
2013
851
Nota 26 a
Komisja Nadzoru Finansowego
21
INSTALKRK
SA-R 2014
Sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą. Wyliczony zysk netto za 2014 rok
podzielono przez ilość akcji zwykłych czyli 7.285.500 szt. Zysk na jedną akcję
zwykłą wyniósł w 2014/2013 roku 0,81 zł / 1,47 zł
Plik
Opis
NOTYOBJAŚNIAJĄCEDORACHUNKUPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
Plik
Opis
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)
I. Zysk brutto
2014
w tys. zł
2013
9 270
15 113
-37 163
1 657
25 491
1 611
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-1
-1 256
-3
20
-1 771
-48
5. Podatek doc hodowy
-3 649
-3 563
6. Zmiana stanu rezerw
7 186
-1 188
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należnośc i
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h z wyjątkiem pożyczek i kredytów
-7 006
8 758
10. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
-56 112
40 002
-1 691
-8 006
14 142
6 890
11. Zmiana rozrachunków z tytułu usług budowlanych
-15 856
9 029
12. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II)
-434
-27 893
-383
40 604
II. Korekty razem
1. Amortyzac ja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
W niniejszym raporc ie nie wypełniono następując ych not:
Należności długoterminowe, Zmiana stanu należności długoterminowych (wg tytułów), Zmiana stanu odpisów aktualizującyc h wartość należności długoterminowyc h,
Należności długoterminowe (struktura walutowa)
Zmiana stanu wartośc i niematerialnyc h i prawnych (wg grup rodzajowyc h), Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyc enianych metodą praw własności, w tym:,
Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki zależne, Zmiana wartości firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Zmiana stanu ujemnej
wartośc i firmy - jednostki zależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki współzależne, Zmiana stanu ujemnej wartośc i firmy - jednostki stowarzyszone, Papiery
wartośc iowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalnośc i), Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa), Inne inwestyc je długoterminowe (wg
rodzaju), Zmiana stanu innych inwestyc ji długoterminowych (wg grup rodzajowyc h), Inne inwestyc je długoterminowe (struktura walutowa)
Inne rozlic zenia międzyokresowe
Należności sporne i przeterminowane
Papiery wartośc iowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności), Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju), Inne inwestycje krótkoterminowe
(struktura walutowa)
Akcje (udziały) własne, Akc je (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu)
Zobowiązania długoterminowe, Zobowiązania długoterminowe, o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty, Zobowiązania długoterminowe (struktura walutowa),
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanyc h dłużnyc h instrumentów finansowych
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnyc h instrumentów finansowych
Zmiana stanu ujemnej wartości firmy
Należności warunkowe od jednostek powiązanyc h (z tytułu), Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanyc h (z tytułu)
Zysk (strata) na sprzedaży c ałośc i lub części udziałów jednostek podporządkowanyc h
Zyski nadzwyc zajne
Straty nadzwyc zajne
Podatek doc hodowy odroczony wykazany w rac hunku zysków i strat:, Podatek dochodowy wykazany w rac hunku zysków i strat dotyczący
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), z tytułu:
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanyc h wyc enianyc h metodą praw własnośc i, w tym:
Zysk na 1 akc ję
Komisja Nadzoru Finansowego
22
Download