Program szkolenia dla księgowych jednostek organizacyjnych

advertisement
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W ZIELONEJ GÓRZE
Szkolenie
Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2008 roku
oraz zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych
Szkolenie adresowane jest dla jednostek organizacyjnych JST
Termin: 13 stycznia 2009r. lub 14 stycznia 2009r. (termin do wyboru)
Miejsce: RIO Zielona Góra (ul. Chmielna 13)
Godzina rozpoczęcia: 9.30
Koszt uczestnictwa: 175 zł/os.
Zgłoszenia kierować należy do RIO w Zielonej Górze; tel./fax: 0-68 329 19 19; fax: 0-68 329 19 03;
e-mail: [email protected]
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
Zasady ewidencji należności budżetowych krótko – i długoterminowych na koncie 221 oraz na koncie 226.
Procedura wyceny bilansowej (aktualizacji) należności wątpliwych (“krok po kroku”), a w szczególności:
– istota i cel oraz zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności wątpliwe oraz wycena
odsetek od należności wymagalnych;
– wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dotyczących aktualizacji należności wątpliwych na
sytuację finansową jednostek i zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych;
– dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny należności – uregulowania
konieczne i możliwe (przykładowe zapisy);
– sposób ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe w zależności od rodzaju należności
(należności budżetowe oraz należności innych jednostek i funduszy) oraz ich zmniejszeń w przypadku
ustania przyczyny dla której je utworzono – zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej (analitycznej);
– uproszczona ewidencja należności wątpliwych (zasady określania indywidualnej korespondencji kont);
– prezentacja należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych (w bilansie).
Zasady ewidencji na kontach jednostki i zakładu budżetowego należności z tytułu dochodów budżetowych,
które podlegają odprowadzeniu na rzecz innych jednostek (np. na rzecz budżetu państwa lub innych gmin)
oraz odpisów aktualizujących od tych należności.
Zasady ewidencji kosztów inwestycji i wydatków inwestycyjnych finansowanych z różnych źródeł (tzw.
montażu finansowego), w tym ewidencja na kontach bilansowych i pozabilansowych wydatków
inwestycyjnych:
– jednostek budżetowych finansowanych na podstawie bieżącego planu wydatków oraz planu
niewygasających wydatków;
– zakładów budżetowych finansowanych dotacją celową na inwestycje oraz ze środków własnych oraz
ze środków własnych zarezerwowanych w roku poprzednim.
Prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym, w tym: przekształcania sald kont w pozycje bilansowe,
rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu :
Zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek oraz budżetu na koniec 2008 roku oraz zasady sporządzania
jednostkowych sprawozdań finansowych
Termin (do wyboru):
□
13 stycznia 2009r.
□
14 stycznia 2009r.
………………………………………………………
telefon: …………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………..
(jednostka)
(NIP)
……………………………………………………. - ………………………………………….
(imię i nazwisko - funkcja)
……………………………………………………. - ………………………………………….
(imię i nazwisko - funkcja)
Download