Załącznik

advertisement
Załącznik
do Zarządzenia Nr 84/2015
Starosty Krakowskiego
z dnia 28.12.2015 r.
UZASADNIENIE
Ad ust. 1) Należność od firmy KPG S.A., stanowi opłata naliczona rachunkiem nr R-11849/2012-GK
w związku z nieterminowym oddaniem operatu. Z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego
wynika, że spółka została postawiona w stan upadłości z dniem 14 maja 2013 r., a z informacji zawartej
w obwieszczeniu Monitora Sądowego i Gospodarczego nr 121/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. wynika,
że wierzytelności zgłoszone po upływie terminu jednego miesiąca od daty wymienionego
obwieszczenia rozpatrywane będą na koszt wierzyciela. Zgodnie z opinią prawną z dnia 23 listopada
2015 r. sytuacja ta pozwala na stwierdzenie, że w postepowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia, szczególnie mając na względzie niewielką kwotę należności głównej,
a także okoliczność, iż postepowanie upadłościowe toczy się już od 2013 roku.
Ad ust 2) Należności od firmy January Gędłek- Geodeta Uprawniony stanowią opłaty w związku
z nieterminowym oddaniem operatu naliczone fakturami nr 12156/2010, 12157/2010, 12158/2010,
12159/2010 stanowiące wierzytelności Powiatowego Biura Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w likwidacji przejęte przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. W dniu 18 maja 2011
roku Starostwo, wezwało pismem FN.II.3160.13.2011.GK do zapłaty kwoty należności, jednak nie
nastąpiło skuteczne dostarczenie wezwania z powodu śmierci adresata. Do urzędu został też dostarczony
akt zgonu p. Januarego Gędłek. W dniu 30 września 2011 r. otrzymano opinię prawną wskazująca
możliwość wszczęcia postepowania o stwierdzenie nabycia spadku i ustalenia kręgu spadkobierców,
lecz poddającą pod rozwagę wobec kwoty należności, istnienia sensu ekonomicznego prowadzenia
powyższych czynności. W związku z powyższym zachodzi uzasadnione przypuszczenie,
że w postepowaniu nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucji.
Ad ust 3) Należności od firmy Grzegorz Janiga Usługi Geodezyjne VGEO powstałe w związku
z nieterminowym oddaniem operatu oraz z tytułu zakończonej i przekazanej do zasobu pracy
geodezyjnej naliczone rachunkami nr R-19583/2011-GK, R-19584/2011-GK, R-5268/2012-GK,
R-5269/2012-GK, R-7714/2012-GK, R-12665/2012-GK, R-12729/2012-GK, R-6121/2013-GK.
Starostwo wezwało pismem FN.II.3160.9.2012.GK do zapłaty kwoty należności, jednak nie nastąpiło
skuteczne dostarczenie wezwania, a późniejsze wezwanie do zapłaty nie zostało dostarczone z uwagi na
nie istnienie firmy pod wskazanym adresem gdyż w dniu 25 maja 2013 r., firma została wykreślona
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z uwagi na kwotę należności może
zachodzić przypuszczenie, że nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia.
Ad ust. 4) W dniu 31 grudnia 2013 r. zgodnie z informacją zawartą w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, firma Małgorzata Janiga WMGEO zaprzestała działalności gospodarczej.
W dniu 18 czerwca 2014 r., zostały naliczone opłaty zgodnie z Załącznikiem nr 1 pkt 9.8.2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r., który mówi: że w przypadku
niedostarczeniu dokumentacji po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia
prac, pobranie opłaty następuje 11 dnia od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac.,
a także zostały wystawione rachunki nr R-9705/2014-GK, R-9706/2014-GK, R-9707/2014-GK,
R-9709/2014-GK, R-9713/2014-GK, R-9714/2014-GK, R-9715/2014-GK, R-9716/2014-GK,
R-9717/2014-GK, R-9718/2014-GK, R-9720/2014-GK, R-9708/2014-GK. W tej sytuacji należność
została naliczona po likwidacji firmy, a korespondencja w tym rachunki i wezwania do zapłaty,
przesyłana na adres siedziby firmy wracała do adresata. Mając na względzie powyższe okoliczności
oraz kwotę należności może zachodzić przypuszczenie, że koszty dochodzenia będą wyższe od kwoty
należności.
Ad.ust5) Należność główna w kwocie 99,00zł została wpłacona na dochody powiatu w dniu 21 grudnia
2015r. bez należnych odsetek ,których koszty dochodzenia mogą przypuszczalnie,
przewyższyć ich wysokość.
Ad.ust.6) Należność główna w kwocie 70,00zł (słownie siedemdziesiąt złotych)została wpłacona na
dochody powiatu w dniu 21 grudnia 2015r. bez należnych odsetek ,których koszty dochodzenia
mogą przypuszczalnie, przewyższyć ich wysokość.
Download