Faktoring czy kredyt

advertisement
Faktoring czy kredyt?
Faktoring jest alternatywnym do kredytu obrotowego źródłem finansowania bieżącej
działalności gospodarczej. Różnice najlepiej zobrazować w postaci tabeli.
Faktoring
Kredyt
Dla kogo przeznaczony?
firmy o bardzo dobrym
firmy o bardzo dobrym standingu, które
standingu, poszukujące możliwości
pozytywnie przejdą analizę kredytową
optymalizacji kosztów związanych z
posiadaniem portfela należności, poprawy
struktury bilansu oraz dywersyfikacji źródeł
finansowa
firmy w fazie dynamicznego wzrostu,
których szybki rozwój rodzi dodatkowe
potrzeby w zakresie lepszej kontroli portfela
należności jak również nowe potrzeby w
zakresie finansowania sprzedaży
Na jaki czas podpisywana umowa?
najczęściej zawierane są umowy
najczęściej są to umowy terminowe
bezterminowe
Jakie są wymagane zabezpieczenia?
- podstawowym zabezpieczeniem
- wierzytelność,
faktora jest wierzytelność
- weksel in blanco,
- weksel in blanco
- hipoteka,
- zabezpieczenia na majątku (typu
zabezpieczenie zapasów)
- zastaw lub przewłaszczenie,
- poręczenia
Wpływ na strukturę bilansu / wskaźniki finansowe?
możliwy liniowy i szybki wzrost linii
wzrost zapotrzebowania na środki obrotowe
finansowania w stosunku do wzrostu
niemożliwy od razu do zaspokojenia
zapotrzebowania na środki obrotowe
korzystanie z faktoringu wywołuje zmiany
jedynie po stronie aktywów
korzystanie z kredytu obrotowego powoduje
zmiany po obu stronach bilansu:
- pasywa - pojawia się kredyt
- aktywa – zwiększa się stan środków
pieniężnych
w związku z tym, wskaźnik rentowności
majątku pogarsza się
pogorszenie współczynnika kapitałów obcych
do kapitałów własnych, co w konsekwencji
ogranicza dalsze możliwości kredytowania
poprawienie cyklu obrotowości
skrócenie cyklu należności
szybka poprawa i utrzymanie płynności
finansowej
Jakie są korzyści z wykorzystywania produktu?
dostawca za pośrednictwem faktoringu
nie
eliminuje
ryzyka
nieterminowego
pełnego może zabezpieczyć się przed
wywiązania się odbiorcy z przyjętego
ryzykiem niewypłacalności jego dłużników,
zobowiązania
Źródło: PZF
dzięki czemu może spokojnie zaplanować
sobie jak ma wyglądać jego działalność
operacyjna
możliwość scedowania na faktora
brak
możliwości
zlecenia
monitoringu
monitoringu należności oraz ich windykacji
należności (dłużników) oraz windykacji
Koszty
zazwyczaj trochę droższy od kredytu
zazwyczaj trochę tańszy od faktoringu
część opłat jest potrącana ze środków
zazwyczaj prowizja płacona po przyznaniu
wypłacanych przez faktora, a część
kredytu
(zazwyczaj odsetki) dopiero po zakończeniu
okresu rozrachunkowego
wcześniej uzyskane należności za pomocą
kredyt wypłacany jest jednorazowo lub
faktoringu mogą być wykorzystane do
transzami
wcześniejszych spłat zadłużeń, a przez to do
uzyskania rabatów – faktoring pozwala więc
firmie na kształtowanie cen jakie płaci i
ustalanie terminów płatności, zwiększa tym
samym konkurencyjność klientów
faktoringowych na rynku
niższe koszty administracyjne związane ze
wyższe koszty administracyjne związane ze
ściąganiem należności
ściąganiem należności
brak dodatkowych zabezpieczeń nie
należy ponieść dodatkowe koszty na
wymusza ponoszenia dodatkowych kosztów ustanowienie zabezpieczeń
ich ustanawiania
możliwość pośredniczenia faktora pomiędzy brak możliwości pośredniczenia banku
dostawcą i jego odbiorcą w przypadku
pomiędzy dostawcą a jego odbiorcą
kłopotliwych spraw związanych ze
ściąganiem należności - pozwala to
dostawcy utrzymać pozytywne relacje
handlowe z jego odbiorcą
Dodatkowe usługi dostępne w ramach produktu
W ofercie faktoringowej można znaleźć
brak
dodatkowe usługi:
- Weryfikację kontrahentów
- kontrolę płatności od kontrahentów
(terminy i kwoty),
- księgowanie płatności na kontach
rozliczeniowych,
- raportowanie na bieżąco na temat
realizacji płatności, nierozliczonych
należności i zobowiązań, terminowości
regulowania zobowiązań, windykacji,
- dostęp do serwisu internetowego, dzięki
któremu Klienci mają możliwość
zgłaszania faktur i pobierana raportów,
- monitowanie dłużników po upływie
terminu płatności,
- usługi windykacji miękkiej.
Podsumowując – faktoring odróżnić od kredytu można przede wszystkim pod względem
podejścia do klienta. Faktorzy patrzą na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa. Czyli na
to, co będzie się działo z firmą w przyszłości. Banki interesuje natomiast jak firma
zachowywała się do tej pory. Tymczasem, szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, takie jak
np. „Gazele biznesu” mają kłopoty z finansowaniem swoich potrzeb rozwojowych. Takie
same kłopoty zgłaszają również firmy z sektora MSP. U nich zapotrzebowanie na kapitał
obrotowy rośnie wraz z szybko wrastającą sprzedażą. Na takie problemy polecamy
faktoring.
2
Download