Uploaded by User3152

Analiza opłacalności faktoringu jako źródła finansowania

advertisement
Analiza opłacalności faktoringu jako źródła finansowania
2.1
Faktoring jako jedna z metod pozyskiwania kapitału
Faktoring można w prosty sposób określić, jako kupno przez faktora oraz sprzedaż przez firmę
wierzytelności, na ogół celem w otrzymania gotówki od razu. Wierzytelności zbywane w
zakresie faktoringu mają krótkoterminowy oraz pieniężny i handlowy, jak też bezsporny i
niewymagalny charakter. Natomiast umowę w tym przypadku zawiera wierzyciel czyli
faktorant oraz instytucja faktoringowa czyli faktor, a także dłużnik faktoringowy, jaki jest
uczestnikiem transakcji, jednakże nie jest stroną owej umowy1. Na rzecz faktoranta faktor
wykonuje usługę inkasowania, a także operację finansowania oraz operację gwarantowania.
Faktoring to nie jedynie wykup wierzytelności, lecz również dodatkowe usługi , które
instytucje finansowe świadczą na rzecz własnych klientów. Usługi te polegają na okresowym
sprawdzaniu wypłacalności dłużników, czy na monitorowaniu spóźniających się dłużników,
zbieraniu statystycznych i gospodarczych danych, czy na ściąganiu od dłużników należności, a
ponadto na udzielaniu firmie kredytu oraz zaliczek, by mogła ona zaspokoić swoje bieżące
roszczenia2.
Faktoring można uznać za formę finansowania, jaka jest pomocna w rozwiązywaniu
problemów wiążących się z przepływem gotówki, jakie pojawić się mogą razem z wydłużaniem
terminów płatności, albo w przypadku braku możliwości zaproponowania odbiorcom
właściwych terminów płatności. Ma zatem usprawniać przepływ gotówki, oraz przyspieszać
jej obieg. W tym przypadku sprzedaż faktorowi należności przekształca zamrożony kapitał
dostawcy w środki finansowe, a w efekcie poprawia jego zdolność płatniczą. Daje to możliwość
zyskania ochrony przed brakiem wypłacalności
odbiorców. Faktoring może być więc
sposobem na finansowanie należności, zabezpieczać firmę przez ryzykiem, związanym z ich
sciąganiem, może służyć do rozwiązywania finansowych problemów w kontaktach firmy z
odbiorcami czy dostawcami. Dzięki niemu firmy, jakie dysponują korzystna ofertą mogą
zaproponować odbiorcom atrakcyjne warunki płatności3.
Można wyróżnić kilka rodzajów faktoringu, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej
części pracy. W skrócie można wymienić faktoring pełny, jaki polega na przejęciu przez faktora
1
J. Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005, s. 41.
Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, red. R.N. Hanisz, WSB w Dąbrowie
Górniczej 2006, s. 34.
3
P. Bąk, Charakterystyka źródeł pozyskiwania kapitału i finansowania działalności przedsiębiorstw górniczych,
„Gospodarka Surowcami Mineralnymi”, t. 23, Zeszyt 2, Kraków 2007, s. 108.
2
na podstawie umowy przelewu wierzytelności, a także całości ryzyka, wiążącego się z
niewypłacalnością dłużnika. Drugim jest faktoring niepełny, polegający na tym, iż ryzyko
niewypłacalności dłużnika nie będzie przechodziło na faktora. Istnieje też faktoring mieszany,
łączący obie cechy dwóch powyższych. Jednak bez względu na rodzaj faktoringu pełni on
funkcje finansową, jaka polega na dyskontowaniu wierzytelności, a także dodatkowym
finansowaniu, w postaci zaliczek czy pożyczek. Kolejną funkcją faktoringu jest funkcja
gwarancyjna, polegająca na przejmowaniu ryzyka niewypłacalności oraz usługowa, jaka polega
na inkasowaniu oraz egzekucji wierzytelności, a także na świadczeniu dodatkowych usług4 .
Faktoring, analogicznie jak inne źródła finansowania, związany jest z koniecznością
ponoszenia przez firmę opłat oraz prowizji. Na te opłaty składają się koszty przygotowania
umowy, oceny finansowej firmy i jej odbiorców, weryfikowania dokumentów, szacowania
ryzyka oraz przyznania limitu finansowania. Koszty te są pokrywane z tak zwanej prowizji
przygotowawczej. Kolejna prowizja, z jaką musi liczyć się firma jest prowizją operacyjną,
noszącą potocznie miano opłaty przerobowej. Stanowi ona opłatę, zależną od wysokości faktur,
które zostały faktorowi oddane do sfinansowania. Jeszcze jeden koszt stanowią odsetki5.
Jednakże faktorant otrzymuje, bez względu na rodzaj faktoringu kwotę, która pozwala mu na
refinansowanie kredytu kupieckiego, jaki został przez niego udzielony nabywcy, a więc
dłużnikowi na skutek odroczenia terminu zapłaty za sprzedane mu towary czy usługi.
Dane, jakie udostępnia Polski Związek Faktorów dowodzą dynamicznego wzrostu
zainteresowania taką formą finansowania działalności. Z usług firm , jakie należą do PZF
aktualnie korzysta 16,4 tysięcy przedsiębiorstw, zwłaszcza małych oraz średnich. Łącznie
wystawiły one blisko 3,4 mln faktur, a na ich podstawie polscy faktorzy udzielili finansowania.
Najbardziej popularną formę faktoringu stanowi pełny faktoring, ponieważ daje on możliwość
uzyskania szybkiego dostępu do środków, jakie można przeznaczyć na działalność bieżącą.
Ponadto łączy się z ochroną przed brakiem zapłaty za dostarczone towary albo usługi ze strony
kontrahentów. Firmy, należące do PZF objęły w roku 2019
prawie 35,9 mld
złotych wierzytelności, co wynosi 50,5 procent obrotów tego rynku. Z usług faktoringowych
firm w najczęściej korzystają przedsiębiorstwa produkcyjne oraz dystrybucyjne. Dla firm,
korzystających z faktoringu nierzadko utrzymanie płynności finansowej decyduje o ich
4
5
M. Tokarski, Faktoring w małych i.średnich przedsiębiorstwach, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2005, s. 45.
S. Krzemiński, Factoring, plusy i minusy, „Fresh &Cool Market” 4/2009, s. 30.
przetrwaniu albo rozwoju. Faktoring daje im możliwość zachowania dobrej kondycji
ekonomicznej, a w efekcie stabilnej rynkowej pozycji oraz przewagi konkurencyjnej 6.
Rys. 1. Obroty faktorów7
2.2
Kredyt a faktoring
Faktoring stanowi narzędzie kompleksowe, które pozwala firmom na zarządzanie ich
należnościami. Podstawowy element faktoringu stanowi przyspieszenie płatności za faktury.
W skrócie polega on na wcześniejszym wypłaceniu przedsiębiorcy pieniędzy z
długoterminowej faktury, która została wystawiona kontrahentowi. Dzięki temu przedsiębiorca
nie musi czekać na otrzymanie zapłaty. Jest to zatem niejako zamiana faktury na gotówkę.
Kredyt natomiast jest zobowiązaniem, które firma bieżę na siebie. Kredytem tym może być na
przykład obrotowy kredyt ratalny, dzięki jakiemu przedsiębiorcą zyskuje jednorazowa
pożyczkę, a zyskany kapitał plus odsetki będzie spłacał z każdą ratą8.
Tab. 1. Kredyt a faktoring różnice9
Faktoring
Kredyt
Nie stanowi zobowiązania. Tu przedsiębiorca Jest zobowiązaniem. Przedsiębiorca jest zatem
otrzymuje własne pieniądze. Faktoring jest zobowiązany do spłaty zaciągniętego zobowiązania
sposobem na przyspieszenie zapłaty, która kredytodawcy.
należy się przedsiębiorcy. Przedsiębiorca
sprzedaje faktorowi prawo do wierzytelności.
6
https://www.faktoringekspert.pl/aktualnosci/faktoring-zachowal-dobra-forme-na-progu-epidemii
https://www.faktoringekspert.pl
8
Faktoring a kredyt - jakie są różnice?
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktoring-a-kredyt-jakie-sa-roznice
9
Opracowanie własne na podstawie: Poradnik przedsiębiorcy, faktoring a kredyt, jakie są różnice.
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-faktoring-a-kredyt-jakie-sa-roznice
7
Zobowiązanie do spłaty ciąży na kontrahencie,
nie na przedsiębiorcy
Możliwość finansowania od pierwszego dnia
działalności firmy
Nie wywiera wpływu na zdolność kredytową
przedsiębiorstwa
Nie wymaga podania konkretnego celu
przeznaczenia środków
Koszt finansowania jest znany z góry
Zobowiązanie spłaty ciąży na przedsiębiorcy
Dedykowany małym firmom.
Częściej przyznawany dużym przedsiębiorstwom, nie
posiadającym problemów z utrzymaniem płynności
finansowej
Konieczność posiadania konta w banku udzielającym
kredytu
Brak
2.3
Wiąże się z wymogiem posiadania przez firmę
pozytywnej historii kredytowej
Wywiera
wpływ
na
zdolność
kredytową
przedsiębiorstwa
Wymaga podania konkretnego celu przeznaczenia
środków
Koszt kredytu zależne od stawki WIBOR
Ocena przydatności faktoringu a jej negatywy
Faktoring wywiera wpływ na poprawę finansowej płynności przedsiębiorstwa, gdyż przyszłe
należności mogą być szybko zamienione na środki, które zasilą rachunek bieżący firmy. W
efekcie uzyskane pieniądze mogą zostać wykorzystane do terminowego czy przedterminowego
uregulowania płatniczych zobowiązań firmy, na przykład w stosunku do dostawców. Stać się
mogą tym samym źródłem dodatkowych zysków z tytułu, na przykład możliwości udzielania
rabatów. Wykorzystanie przez firmy zaliczek, które otrzymują od faktora powoduje także
korzystną zmianę struktury bilansu, w przypadku, gdy środki pochodzące z zaliczki, będą
przeznaczone na spłatę ich zobowiązań krótkoterminowych. Ma to miedzy innymi wielkie
znaczenie, jeśli dana firma ubiega się o przyznanie bankowego kredytu. Można również dodać,
iż faktoring i zyskiwane w jego efekcie środki są pomocne w pewnym uproszczeniu bilansu
firmy. Dzieje się tak dlatego, iż zbycie faktorowi należności w odniesieniu do dłużników, a
zatem w ujęciu bilansowym jednej z pozycji aktywów, nie generuje nowej pozycji w pasywach.
Kolejną ważną zaletę faktoringu stanowi to, iż faktor dysponuje większą skutecznością, jeśli
chodzi o inkasowanie należności od dłużników. Natomiast skrócenie okresu inkasa prowadzi
do przyspieszenia szybkości obrotu kapitału firmy i w rezultacie pozwala na osiąganie
większych zysków, w dodatku bez ponoszenia dodatkowych inwestycyjnych nakładów.
Jednakże faktoring posiada też pewne wady. Najważniejszym ograniczeniem w przypadku
wykorzystywania faktoringu, jako instrumentu do finansowania przedsiębiorstw jest gotowość
faktora do nabywania wierzytelności firm, mających termin z odroczenia zapłaty, który nie
przekracza najczęściej 120 dni, rzadko natomiast jest to praktykowane, jeśli termin ten wynosi
180 dni. Faktoring stanowi zatem
dla przedsiębiorstw jedynie krótkoterminowe źródło
finansowania. Ponadto jest on droższy, jeśli porównać go w bankowymi kredytami o
porównywalnym okresie wykorzystania. Przedsiębiorca bowiem winien także liczyć się z
kosztami, związanymi z innymi, dodatkowymi usługami. Faktorzy na ogół pobierają prowizję
przygotowawczą, aranżacyjną, oraz operacyjną, a także naliczają odsetki za udzielone
finansowanie. Często także wysokość opłat jest uzależniona do przyznanego limitu. Problemem
jest również wymóg powiadomienia kontrahentów o podpisaniu umowy faktoringu, co może
skutkować pogorszeniem biznesowych relacji, bywa odbierane jako wyraz braku zaufania do
kontrahenta. Firma, która jest związana z faktorem umową faktoringu, może również obawiać
się sporego ograniczenia swojej niezależności, a także pogorszenia reputacji na rynku. Dzieje
się tak z tego powodu, iż w świadomości licznych uczestników rynku panuje nadal przekonanie,
iż z faktoringu korzystają głównie firmy, jakie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej10.
2.3.1 Faktoring w szczególnych postaciach
Faktoring współcześnie przyjmuje kilka postaci. Wyodrębnić można faktoring pełny, czy też
właściwy, a także niepełny, czyli niewłaściwy. Faktoring pełny zapewnia firmie finansowanie
działalności na podstawie faktur bieżących, daje jej ponadto ochronę przed ryzykiem braku
zapłaty za dostarczony towar czy za wykonaną usługę. W tym wypadku bowiem ryzyko
niewypłacalności kontrahentów, współpracujących z danym przedsiębiorstwem bierze na
siebie firma faktoringowa. Faktoring pełny jest polecany zwłaszcza przedsiębiorcom, jacy
dynamicznie rozwijają swoją działalność w zmieniających się nieustannie rynkowych
warunkach. W tym wypadku zabezpieczenie stanowi polisa ubezpieczeniowa. Taka polisę
może zawrzeć może faktor, jakiemu przedsiębiorca powierzy należności. Także wcześniej
wykupione ubezpieczenie może być uznane za formę zabezpieczenia w faktoringu pełnym 11.
Faktoring niepełny również gwarantuje przedsiębiorcy uzyskanie na podstawie faktur
finansowania działalności. W tym przypadku jednakże przedsiębiorca nie pozbywa się ryzyka
niewypłacalności własnych kontrahentów. Zatem na nim nadal spoczywa odpowiedzialność za
wykup należności, gdy uzyskanie jej od kontrahenta nie jest możliwe. Z tej firmy faktoringu
zazwyczaj korzystają przedsiębiorcy, którzy doskonale orientują się w swoich rynkach zbytu.
Znają oni panujące na rynku warunki, są również zorientowani w sytuacji swoich
kontrahentów, a ponadto, dzięki dobrej pozycji na rynku mogą pozwolić sobie na zachowanie
pewnego ryzyka. Faktoring mieszany zawiera w sobie elementy faktoringu pełnego oraz
niepełnego. W tym wypadku przedsiębiorca może skorzystać z przeniesienia ryzyka,
M. Puławski. Wykorzystanie faktoringu jako źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce, Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2018 (92) s. 155; pdf
11
http://faktoring.pl/faktoring-w-polsce/
10
związanego z niewypłacalnością swoich kontrahentów na faktora, zazwyczaj jednak do kwoty,
określonej w umowie. Jeśli zostanie ona przekroczona, ryzyko ponosić będzie przedsiębiorca.
A więc, do wysokości pewnego limitu usługa jest faktoringiem pełnym, a powyżej niego
niepełnym. Pozwala to jednocześnie na rozłożenie ryzyka między przedsiębiorcą oraz firmą
faktoringową12.
Faktoring można podzielić także na jawny, czyli otwarty lub notyfikowany oraz tajny czyli
nienotyfikowany. W wypadku faktoringu notyfikowanego dłużnik jest zawiadomiony o
zawarciu umowy faktoringu od razu po jej podpisaniu. Zazwyczaj to właśnie firma
faktoringowa informuje kontrahentów klienta, którzy zostali objęci umową, o przelewie
obecnych oraz przyszłych wierzytelności na faktora, a także wskazuje numer swojego rachunku
, na jaki winni oni dokonać zapłaty. Jest to zarazem najbardziej popularna forma faktoringu w
Polsce. W przypadku faktoringu nienotyfikowanego, czyli tajnego dłużnik nie otrzymuje
informacji o zawarciu umowy faktoringowej, i cały czas dokonuje płatności na rachunek
przedsiębiorcy. Faktorant ma obowiązek przekazywania faktorowi otrzymanych pieniędzy.
Taka forma ma częściej zastosowanie w faktoringu niepełnym, gdyż brak zawiadomienia
dłużnika o umowie faktoringu jest równoznaczny z brakiem prawa do dochodzenia zapłaty od
dłużnika przez faktora. Stosuje się go najczęściej w odniesieniu do kontrahentów o dobrej
sytuacji finansowej i wysokim płatniczym morale. Najpowszechniejszym powodem
stosowania tej formy faktoringu jest brak wyrażenia przez dłużnika zgody na cesję praw do
wierzytelności13. Faktoring dzieli się również na krajowy, eksportowy czy importowany.
Faktoring krajowy, dedykowany jest przedsiębiorcom, zarejestrowanym w Polsce,
prowadzącym w Polsce działalność, a także oferującym usługi w tym kraju. Faktoring
eksportowy jest dedykowany dla przedsiębiorców, którzy prowadza działalność eksportową,
natomiast importowy jest dedykowany firmom polskim, które zajmują się importem towarów
z zagranicy14. Jeszcze jednym rodzajem faktoringu jest faktoring odwrócony, który jest
dedykowany przedsiębiorcom, ale umożliwia również uzyskanie przez wystawców faktur
szybkiego finansowania, dając nabywcy więcej czasu na zapłatę. Jest polecany
przedsiębiorcom, jakim zależy na uzyskaniu jak najszybciej środków , podczas gdy ich
kontrahenci oczekują znacznie dłuższych terminów płatności15.
Tamże
Tamże
14
Tamże
15
Tamże
12
13
Download