A. Postanowienia ogólne B. Przedmiot Promocji C. Warunki udziału

advertisement
REGULAMIN PROMOCJI
A. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja
usług faktoringowych („Promocja”) oferowanych przez Organizatora.
2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez spółkę Bibby
Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9A, 02-583 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000105848(„Organizator”).
3. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2
lipca 2004 roku, o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 220,
poz. 1447 z późn. zm.) („Uczestnik”). Promocja skierowana jest wyłącznie do Uczestników
będących nowymi klientami faktoringowymi, tj. klientami, którzy przed rozpoczęciem
Promocji nie korzystali z usług faktoringowych Organizatora.
B. Przedmiot Promocji
1. Przedmiotem Promocji jest propozycja kierowana przez Organizatora do Uczestników
Promocji dotycząca zawarcia z Organizatorem w czasie trwania Promocji na warunkach
określonych w Regulaminie umowy faktoringu („Umowa Faktoringu”) na promocyjnych
warunkach handlowych określonych w niniejszym Regulaminie.
C. Warunki udziału w Promocji
1. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie rejestracji przez Uczestnika na stronie
internetowej polegającej na wypełnieniu znajdującego się tam formularza zgłoszeniowego z
dopiskiem PROMOCJA.
2. Przez dokonanie rejestracji Uczestnik potwierdza fakt zapoznania się z warunkami niniejszego
Regulaminu, wyraża zgodę na jego treść i podporządkowuje się jego postanowieniom.
3. Po otrzymaniu przez Organizatora informacji o rejestracji Uczestnika, Organizator
skontaktuje się z Uczestnikiem drogą elektroniczną lub telefonicznie w celu szczegółowego
przedstawienia Uczestnikowi oferowanych warunków handlowych zawarcia Umowy
Faktoringu, udzielenia dodatkowych wyjaśnień i informacji Uczestnikowi, jak również w celu
uzyskania informacji o Uczestniku, jego działalności, sytuacji finansowej i innych informacji
mogących w ocenie Organizatora mieć znaczenie dla dokonania oceny kondycji finansowej
Uczestnika. Organizator zastrzega, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż Organizator może
poprosić Uczestnika o przedstawienie mu dokumentów dotyczących jego aktualnej sytuacji
finansowej.
4. Po uzyskaniu informacji i dokumentacji dotyczących sytuacji finansowej Uczestnika
organizator dokona oceny, czy Uczestnik spełnia warunki ubiegania się o zawarcie z
Organizatorem Umowy Faktoringu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony
drogą elektroniczną lub telefonicznie.
D. Czas trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 17 sierpnia 2016 roku do dnia 30 września 2016 roku.
E. Warunki Promocji
1. Organizator oferuje Uczestnikom, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,
podpisanie z Organizatorem w czasie trwania Promocji Umowy Faktoringu na promocyjnych
warunkach handlowych, określonych w niniejszym Regulaminie
2. Promocyjne warunki handlowe, o których mowa powyżej, dotyczą:
o prawa Uczestnika do 50 % obniżki prowizji przygotowawczej przy podpisaniu Umowy
Faktoringu.
o każdej umowy z obrotem faktorowanym równym lub większym niż 800 000 zł, ale nie
większym niż 100 000 000 zł.
F. Postanowienia końcowe
1. Oficjalna i wyłącznie wiążąca wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej oraz
w siedzibie Organizatora.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 sierpnia 2016 roku i obowiązuje przez cały czas
trwania Promocji.
3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji, a ich wykładnia i
interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji i treści niniejszego Regulaminu
w czasie trwania Promocji.
5. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna z chwilą zamieszczenia jego aktualnej wersji na
stronie internetowej.
6. Materiały reklamowo-promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny
i nie mają wiążącej mocy prawnej oraz nie stanowią źródła zobowiązań Organizatora.
Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.
7. Wszelkie reklamacje w związku z Promocją należy zgłaszać listem poleconym do Organizatora
na adres: Bibby Financial Services Sp. z o.o., ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa, z dopiskiem:
„Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać uzasadnienie oraz dane Uczestnika niezbędne
do udzielenia mu odpowiedzi i być zgłoszona w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty
zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń Uczestnika
w związku z jego udziałem w Promocji. Organizator ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w
terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
Uczestnik ma prawo dochodzenia swoich roszczeń przed sądem właściwym ze względu na
siedzibę Organizatora.
8. Ewentualne kwestie sporne powstałe w trakcie realizacji Promocji rozstrzygane będą zgodnie
z postanowieniami kodeksu cywilnego.
Download