Regulamin konkursu

advertisement
REGULAMIN KONKURSU „STYPENDIUM IM. GEN. AUGUSTA EMILA FIELDORFA «NILA»”
§1. Organizator konkursu
Organizatorem konkurs jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” z siedzibą we Wrocławiu.
§ 2. Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu są trzy stypendia przyznawane na realizację najlepszego projektu
popularyzatorskiego, naukowego lub edukacyjnego na temat działalności i dziedzictwa Żołnierzy
Wojska Polskiego, zwanych Żołnierzami Wyklętymi, którzy po zakończeniu II wojny światowej
kontynuowali walkę o niepodległość Polski.
2. Stypendium dla trzech osób w wysokości 2200 zł brutto miesięcznie jest przyznawane na okres
9 miesięcy, począwszy od marca 2016 r. Wartość nagrody zostanie pomniejszona o podatek.
§ 3. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) posiada obywatelstwo polskie.
2. Uczestnikiem konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora lub członkowie ich najbliższych rodzin.
§ 4. Wniosek
1. Wnioskodawca wypełnia formularz dostępny w zakładce Konkursu na stronie internetowej
Organizatora www.pamieciprzyszlosc.pl.
2. Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej drogą e-mailową oraz dostarczyć w wersji
drukowanej do siedziby Organizatora do dnia 26.02.2016 r. do godziny 15.00 (decyduje data nadania).
3. Do obu wersji wniosku należy dołączyć:
a) Curriculum Vitae wnioskodawcy,
b) opis dotychczasowego doświadczenia w realizacji projektów popularyzatorskich, naukowych lub
edukacyjnych związanych z tematyką określoną w pkt. 1 § 2 Regulaminu (max. 1 strona
zestandaryzowanego maszynopisu – 1800 znaków ze spacjami), a w przypadku projektów
naukowych również wykaz publikacji,
c) projekt przedsięwzięcia realizowanego w ramach konkursu, z uwzględnieniem jego celów, grup
odbiorców, proponowanych metod realizacji, harmonogramu realizacji, kosztorysu i zakładanych
efektów (max. 5 stron zestandaryzowanego maszynopisu).
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku wniosków niekompletnych Organizator wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku
i wyznaczy mu termin przedstawienia brakujących informacji i dokumentów. Jeśli uzupełnienie
wniosku nie zostanie dokonane w wyznaczonym terminie, wniosek taki nie będzie rozpatrywany.
6. Nadesłane wnioski nie będą zwracane.
1
§ 5. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny wniosków dokona Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia, na wniosek
Dyrektora Ośrodka, w oparciu o odrębny regulamin prac Komisji.
2. Przy ocenie wniosków pod uwagę brane będą w szczególności:
 oryginalność projektu,
 atrakcyjność formy,
 popularyzatorski, edukacyjny lub naukowy potencjał projektu,
 dotychczasowe doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów podobnego typu.
3. Komisja dokonuje oceny nadesłanych wniosków w oparciu o procedurę przyjętą na pierwszym
posiedzeniu. Komisja ma prawo przeprowadzić ocenę nadesłanych wniosków w jednym lub w dwóch
etapach. Jeżeli ocena wniosków jest prowadzona w dwóch etapach, do drugiego etapu (rozmowa
kwalifikacyjna) dopuszcza się minimum czterech wnioskodawców najwyżej ocenionych w pierwszym
etapie.
4. Komisja ma prawo wyznaczyć stypendyście opiekuna merytorycznego na czas realizacji projektu oraz
ustalić zasady pracy z opiekunem.
5. Komisja ma prawo wnioskować o zwiększenie liczby stypendystów.
6. Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany na stronie internetowej Organizatora po
zakończeniu naboru wniosków. Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż do 16.03.2016 r.
O rozstrzygnięciu konkursu wnioskodawcy zostaną powiadomieni mailowo i pisemnie.
7. Decyzja Komisji konkursowej jest nieodwołalna i nie podlega zaskarżeniu.
8. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej oraz w wydawnictwach Organizatora, wraz z podaniem nazwiska i tytułu projektu
realizowanego przez Stypendystę.
§ 6. Zobowiązania Stron
1. Wypłata stypendium będzie następowała na podstawie dwustronnej umowy między zwycięzcą
konkursu a Organizatorem, w której określa się termin, zakres merytoryczny i warunki realizacji
projektu objętego stypendium.
2. Stypendysta zobowiązany jest do:
a) realizacji celów projektu w okresie pobierania stypendium, w nieprzekraczalnym terminie do
02.12.2016 r.;
b) złożenia sprawozdania z realizacji projektu w ciągu dwóch tygodni od jego zakończenia;
c) umieszczenia w materiałach promocyjnych i informacyjnych dotyczących projektu, a także na
materiale będącym rezultatem projektu, informacji o dofinansowaniu przedsięwzięcia w ramach
Konkursu w formie zamieszczenia logotypów dostarczonych przez Ośrodek oraz zapisu „Projekt
realizowany w ramach Stypendium im. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”, ufundowanego przez Miasto
Wrocław”;
d) comiesięcznego informowania Organizatora (drogą mailową) o przebiegu prac nad realizacją
projektu;
e) informowania Organizatora (drogą mailową) o wydarzeniach będących częścią składową lub
efektem realizacji projektu oraz o towarzyszących mu publikacjach;
2
f) regularnego konsultowania treści merytorycznej projektu ze swoim opiekunem merytorycznym
(w przypadku wyznaczenia przez Komisję opiekuna merytorycznego);
g) niezwłocznego informowania Organizatora o zmianie danych osobowych, w szczególności
o zmianie numeru konta bankowego, na które ma być przekazywane stypendium.
3. W przypadku nieprzestrzegania przez Stypendystę niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie
prawo do zerwania umowy i zażądania zwrotu otrzymanego stypendium.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze Stypendystą bez ponoszenia
konsekwencji w przypadku, gdy realizowany projekt narusza dobre imię Organizatora.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Wszelkie kwestie sporne związane z przebiegiem konkursu rozstrzyga Dyrektor Ośrodka.
2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.pamieciprzyszlosc.pl oraz w siedzibie
Organizatora.
3. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Dyrektora Ośrodka w drodze
odrębnego zarządzenia.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i zgodą na warunki
w nim zawarte.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards