Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych

advertisement
Konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych :
„Wiosna wokół nas”
Przewodnim celem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej ukazującej piękno otaczającej
przyrody w okresie wiosny.
Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta Szczecin.
Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych światem przyrody.
2. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci.
3 .Stwarzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka.
5. Wymiana doświadczeń plastycznych.
6. Promowanie twórczości dziecięcej.
 Każde dziecko może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 Z jednej placówki można przesłać do organizatora maksymalnie 4 prace (grupa wiekowa
dowolna).
 Technika wykonania prac: dowolna, płaska, format A4
 Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- dzieci młodsze (3 i 4-letnie),
- dzieci starsze (5 i 6-letnie).
 Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę.
Wzór metryczki:
a. imię, nazwisko, wiek autora pracy
b. nazwa i numer placówki
Ponadto (wraz z pracą lub na e-mail organizatora: [email protected]):
 adres placówki wraz z tel. i e-mailem
 imię i nazwisko nauczyciela pod okiem, którego została wykonana praca
Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną zgodą na przetwarzanie
danych . Zgoda stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
Prace należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do dnia 31. 03. 2017 r. na adres:
Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie
ul. Bandurskiego 56
71- 685 Szczecin
z dopiskiem : konkurs „Wiosna wokół nas”.
Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność wykorzystanych
materiałów oraz zgodność z tematyką konkursu.
 REGULAMIN
Organizator konkursu:
Przedszkole Publiczne nr 14 w Szczecinie
ul. Bandurskiego 56
71- 685 Szczecin
Koordynator konkursu: Świderska Małgorzata
Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych światem przyrody.
2. Rozwijanie i kształtowanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci.
3 .Stwarzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka.
5. Wymiana doświadczeń plastycznych.
6. Promowanie twórczości dziecięcej.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkoli.
2. Prace konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach:
- dzieci młodsze (3 i 4-letnie)
- dzieci starsze (5 i 6-letnie)
3. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem przewodnim jest
ukazanie piękna przyrody w okresie wiosny.
4. Uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę. Na konkurs można wysłać maksymalnie 4 prace
z jednej placówki.
5. Technika prac: dowolna
6. Format prac: płaska, A4.
7. Każda praca na odwrocie powinna być zaopatrzona w metryczkę.
Wzór metryczki:
a. imię, nazwisko, wiek autora pracy
b. numer placówki
8. Prace uczestników należy dostarczyć wraz z prawidłowo wypełnioną zgodą na przetwarzanie
danych. Zgoda stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
9. Prace konkursowe będą oceniane przez powołaną przez organizatora komisję, która będzie brała
pod uwagę samodzielność wykonania, pomysłowość, różnorodność wykorzystanych materiałów
oraz zgodność z tematyką konkursu.
10. Za udział w konkursie przewidziane są nagrody, dyplomy uczestnictwa, oraz podziękowania dla
nauczycieli.
11. Nagrodzonych zostanie 6 prac (3 w kategorii: dzieci młodsze, 3-4 lata i 3 w kategorii : dzieci
starsze, 5-6 lat).
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.
12. Prace należy dostarczyć do dnia 31.03.2017r. osobiście do placówki lub drogą pocztowąliczy się termin dostarczenia prac.
Przedszkole Publiczne nr 14
ul. Bandurskiego 56
71- 685 Szczecin
13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 07.04. 2017r.
Lista laureatów dostępna będzie na stronie przedszkola- organizatora konkursu.
14. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 26.04.2017r. w przedszkolu nr 14, (szczegółowe informacje
zostaną przesłane droga mailową lub telefonicznie).
15. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Przystępując do
konkursu uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie jego danych na stronie przedszkola oraz
przetwarzanie zgodne z zasadami organizacyjnymi wynikającymi z działalności (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych).
16. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
17. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
18. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie
wynikających z powodów organizacyjnych od nich niezależnych.
19. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu:
Małgorzata Świderska, kierując pytania pod adres: [email protected] , lub nr tel.
503397878.
Serdecznie zapraszam!
Załącznik nr 1
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
……………………………………………………………………
( imię i nazwisko dziecka)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie
plastycznym pt. „Wiosna wokół nas” oraz na przetwarzanie danych osobowych
dziecka i publikacji fotografii jego pracy plastycznej, umieszczonej na stronie
internetowej organizatora.
Podstawa prawna:
1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 nr 101, poz.
926 ze zm.);
2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 nr
90, poz. 631 ze zm.).
..…………………..…………………………………………….…..
(data, czytelny podpis rodzica lub prawnego opiekuna)
Download