Umowa Programu Partnerskiego

advertisement
Umowa Programu Partnerskiego
zawarta we Wrocławiu w dniu ………………………….. pomiędzy:
Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-319),
przy ul. Sycowskiej 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000216153, o nr NIP:895-182-19-18, REGON: 933023875, reprezentowaną przez Konrada Piechotę Prezesa Zarządu,
zwaną dalej Organizatorem
a
firmą .....................................................................................................................................,
..............................................................................................................................................,
adres:....................................................................................................................................,
NIP........................................................ REGON..................................................................,
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez:
................................................................., pod numerem:.....................................................
Urząd Skarbowy w.....................................przy ul..................................................................
reprezentowaną przez ...........................................................................................................
zwaną dalej Partnerem,
zwanych dalej łącznie Stronami, bądź osobno Stroną.
§1 DEFINICJE
Określenia użyte w niniejszej umowie oznaczają:
•
Program Partnerski - system mający na celu promocję produktów lub usług Organizatora,
udostępniający
odpowiednie
narzędzia
monitorowania
efektywności
działań
w
celu
osiągnięcia
powyższego
Partnera,
stanowiący
własność
celu
oraz
Organizatora,
przygotowany i udostępniany Partnerowi przez Organizatora.
•
Umowa - niniejsza umowa Programu Partnerskiego.
•
Usługa - usługa świadczona przez Organizatora, która promowana jest przez Partnera w
ramach Umowy.
•
Panel Programu Partnerskiego - system stron internetowych, przygotowanych przez
Organizatora i dostępny na domenach zarządzanych przez Organizatora, który udostępnia
Partnerowi: rozliczenia transakcji dokonanych z jego polecenia, Materiały Marketingowe,
Regulamin, Tabelę prowizyjną.
•
Regulamin - regulamin Programu Partnerskiego, którego postanowienia są uzupełnieniem
niniejszej Umowy, dostępny w Panelu Programu Partnerskiego.
•
Tabela Prowizyjna – zbiór Usług oraz stawek prowizyjnych za ich promowanie przez Partnera,
dostępny w Panelu Programu Partnerskiego.
•
Materiały Marketingowe - materiały informacyjne, reklamowe itp. udostępniane przez
Organizatora w Panelu Programu Partnerskiego.
•
Użytkownik - osoba korzystająca z Usług Organizatora.
•
Akcja Użytkownika – zestaw czynności wykonanych przez Użytkownika prowadzących do
skorzystania z Usługi
§2 PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest współpraca pomiędzy Organizatorem a Partnerem, w ramach której
Partner poprzez swoje działania zgodne z Regulaminem spowoduje, iż Użytkownik dowie się i
skorzysta z Usług Organizatora. W szczególności działania te polegają na umieszczaniu na
stronach internetowych Partnera Materiałów Marketingowych, takich jak bannery i linki.
Integralną część umowy stanowią Regulamin i Tabela Prowizyjna.
§3 OBOWIĄZKI PARTNERA
1. W ramach niniejszej umowy Partner zobowiązuje się do:
•
wprowadzania na wniosek Organizatora zmian dotyczących Materiałów Marketingowych w
ciągu 5 (słownie: pięciu) dni roboczych od momentu zgłoszenia wniosku,
•
przestrzegania zasad staranności mierzonej według art. 355 § 2 kodeksu cywilnego,
•
przestrzegania tajemnicy handlowej oraz zachowania tajemnicy zawodowej, obejmującej
wszelkie informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności objętych Umową.
§4 OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. W ramach niniejszej umowy Organizator zobowiązuje się do:
•
starannego świadczenia Usług na rzecz Użytkowników,
•
terminowego rozliczania należnego Partnerowi wynagrodzenia,
•
przestrzegania zasad staranności mierzonej według art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.
§5 WYNAGRODZENIE
1. Za działania będące przedmiotem niniejszej Umowy Partnerowi przysługuje wynagrodzenie
zgodne z Tabelą Prowizyjną.
2. Partner wynagradzany jest za każdą Akcję Użytkownika, która nastąpiła z tytułu polecenia
przez Partnera Usługi Organizatora, przy czym Akcję Użytkownika uznaje się za nieważną, w
przypadku, gdy zostanie ona przeprowadzana niezgodnie z regulaminem danej Usługi.
3. Wynagrodzenie Partnera płatne będzie na rachunek bankowy:
…..........................................................................................................................................
4. Partner nie ma prawa do pobierania jakichkolwiek opłat lub prowizji, lub jakiegokolwiek innego
wynagrodzenia od Użytkowników, w związku z wykonywaniem Umowy.
5. Partner zobowiązuje się do zwrotu wynagrodzenia – w przypadku, gdy do takiego zwrotu jest
zobowiązany Organizator, na podstawie umów z podmiotami, z którymi współpracuje przy
świadczeniu Usług. Zwrot następuje poprzez umniejszenie wynagrodzenia Partnera za dany
miesiąc. W przypadku braku wystarczającego wynagrodzenia – Partner zobowiązuje się do
zwrotu wynagrodzenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, po uprzednim wezwaniu ze
strony Organizatora.
§6 POUFNOŚĆ
1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, Strony zobowiązują się nie ujawniać wysokości
wynagrodzenia.
2. Partner zobowiązuje się do zachowania bezwzględnej tajemnicy dotyczącej wszelkich
informacji związanych z promowaniem Usług.
3. Wszelkie informacje uzyskane w wyniku wykonywania Umowy są poufne.
4. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z wykonywaniem
niniejszej Umowy obowiązuje w czasie obowiązywania Umowy jak i po jej rozwiązaniu lub
wygaśnięciu.
§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Lista Usług oraz aktualne stawki prowizyjne dostępne są w Tabeli Prowizyjnej
2. Zmiana Regulaminu oraz Tabeli Prowizyjnej nie stanowią zmiany Umowy.
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym.
4. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym
zastrzeżeniem, że zmiana treści Tabeli Prowizyjnej i Regulaminu dokonywana jest
jednostronnie przez Organizatora, który przedstawia te zmiany Partnerowi w formie pisemnej
bądź elektronicznej – na adres email wskazany przez Partnera. Wprowadzone zmiany wiążą
Strony z chwilą ich zakomunikowania Partnerowi.
5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa i Regulamin.
6. Spory, mogące wyniknąć na tle wykonywania Umowy, rozstrzygane będą przez Strony
polubownie, a w przypadku braku porozumienia, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Organizatora.
7. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.
8. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze Stron.
Partner
Organizator
__________________________
__________________________
(czytelny podpis i pieczęć)
(czytelny podpis i pieczęć)
Download