Kapelańska-Pręgowska

advertisement
Julia Kapelańska-Pręgowska
Lista publikacji
z dnia 31 października 2013
Książki i monografie
1. Kapelańska-Pręgowska J., Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych, 514 s., Wolters Kluwer, 2011
2. Kapelańska J., Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle prawa
międzynarodowego i porównawczego, 124 s., Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
3. Kapelańska-Pręgowska J., Diagnostyka genetyczna embrionu i płodu ludzkiego w Polsce i Niemczech –
prawo i praktyka, [w:] Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii, Kondratiewa-Bryzik L., SękowskaKozłowska K., Wolters Kluwer, 2013: 148-162
4. Kapelańska-Pręgowska J., Informacja genetyczna jako kategoria chronionych danych osobowych. Uwagi na
tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, [w:] Między wykładnią a tworzeniem prawa.
Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów
karnych, Mik C., Gałka K., TNOiK "Dom Organizatora" 2011: 253-268
5. Kapelańska-Pręgowska J., Problem dyskryminacji na tle etnicznym w związku z realizacją praw wyborczych
– wyrok ETPC w sprawie Sejdic i Finci p. Bośni i Hercegowinie, [w:] Europejska Konwencja Praw Człowieka i
jej system kontrolny – perspektywa systemowa i orzecznicza, Balcerzak M., Jasudowicz T., KapelańskaPręgowska J., Katedra Praw Człowieka. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011:
197—212
6. Kapelańska-Pręgowska J., Biomedycyna, Dziecko i jego prawa, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy,
Prawo do pracy, Prawo do zdrowia, Tortury [w:] Leksykon ochrony praw człowieka, Balcerzak M., Sykuna S.,
C.H. Beck, 2010: 481—489, 390—396, 375—379, 201—204, 81—95, 27—30
7. Kapelańska-Pręgowska J., Zjednoczone Królestwo i Republika Włoska - dwa bieguny diagnostyki
preimplantacyjnej [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, Bosek L., Królikowski M., Szczucki K., C. H.
Beck, 2010: 403—412
8. Kapelańska-Pręgowska J., Prawo do zdrowia jako prawo człowieka [w:] Ius est ars boni et aequi, Żołna M.,
Kapelańska-Pręgowska J., TNOiK "Dom Organizatora" 2009: 9—21
9. Kapelańska-Pręgowska J., W poszukiwaniu istoty i osoby ludzkiej w prawie międzynarodowym [w:] Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, Jasudowicz T., Balcerzak M., TNOiK "Dom Organizatora"
2009: 185—208
10. Kapelańska-Pręgowska J., Pasażer lotniczy i jego dane osobowe. Rozważania na tle negocjacji Wspólnota
Europejska – Stany Zjednoczone, [w:] Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich
standardów, Goździewicz G., Szabłowska M., TNOiK "Dom Organizatora", 2008: 86—111
11. Kapelańska-Pręgowska J., Dane genetyczne a system ubezpieczeń, [w:] Człowiek pomiędzy prawem a
ekonomią w procesie integracji europejskiej, Dammacco G., Sitek B., Cabaj O., Wyd. Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, 2008: 467—473
12. Kapelańska-Pręgowska J., Unia Europejska wobec rozwoju nauk biomedycznych [w:] Koncepcje integracji w
Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, Bunikowski D., Musiałkiewicz R., Instytut
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2008: 193—203
13. Kapelańska-Pręgowska J., Developments in human genetics from the viewpoint of a jurist [w:] Młodzi
naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki. III Konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych
naukowców, Wyd. Politechnika Warszawska, 2008: 44—49
14. Kapelańska-Pręgowska J., Direct effect of international agreements in the case-law of the European Court
of Justice [w:] Zeszyty Naukowe Doktorantów Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk
Historycznych UMK. Litwa-Rosja-Ukraina-Polska, , Błaszczak T., Kost P., Krawcewicz P., 1/2008: 115—128
15. Kapelańska-Pręgowska J., Art. 95 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską jako podstawa prawna
aktów prawa pochodnego [w:] 50 lat Unii Europejskiej. Wartości i perspektywy, Jagiełło M., Musiałkiewicz
R., Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 2007: 93—101
Publikacje w czasopismach
1. Kapelańska-Pręgowska J., Bączyk-Rozwadowska K., 2013, Prawo i medycyna – typowa wada serca płodu,
nietypowy finał, błąd w sztuce czy nieszczęśliwy zbieg okoliczności, Echo Płodu. Kwartalnik Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej 2(9): 36-39
2. Kapelańska-Pręgowska J., Bączyk-Rozwadowska K., 2012, Prawo i medycyna - Noworodek z niewykrytą
wadą wrodzoną, Echo Płodu. Kwartalnik Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej 4(6): 2728
3. Kapelańska-Pręgowska J., 2009, Preimplantacyjna diagnoza molekularna w międzynarodowych
standardach wiążących i zalecanych, Prawo i Medycyna 35 (11): 85-98
4. Kapelańska-Pręgowska J., 2007, Koncepcja tzw. marginesu oceny w orzecznictwie ETPC, Państwo i Prawo 12
(742): 87-99
5. Kapelańska J., 2006, Klonowanie człowieka i embrionalne komórki macierzyste w świetle prawa
porównawczego, Prawo i Medycyna 23 (8): 64-76
6. Kapelańska J., 2005, Era genomu. Prawne regulacje patentowania DNA oraz ochrona informacji
genetycznych, Prawo i Medycyna 20 (7): 58-72
Download