Paweł Kawalec Medycyna personalizowana – teoria a praktyka

advertisement
Paweł Kawalec
Medycyna personalizowana – teoria a praktyka.
Medycyna personalizowana daje możliwość leczenia wielu chorób z zastosowaniem nowej generacji
leków z uwzględnieniem specyfiki nie tyle danej choroby, ile konkretnego pacjenta. Prowadzi to do
zerwania z klasycznym podejściem polegającym na stosowaniu jednej metody leczenia u wszystkich
pacjentów z danym schorzeniem. Dzięki rozwojowi nowoczesnej medycyny lekarze mogą więc w
praktyce zastosować zasadę, iż w wielu schorzeniach nie ma uniwersalnej terapii ale należy
poszukiwać sposobów postępowania optymalnych dla konkretnego pacjenta.
Wykorzystanie medycyny personalizowanej to nowe wyzwania dla rynku farmaceutycznego. Od
kiedy wiadomo, że to informacja zawarta w DNA odpowiada za różnice biologiczne między ludźmi,
stało się jasne, że zróżnicowana reakcja na leczenie farmakologiczne związana jest z naszymi genami.
Farmakogenetyka umozliwia więc wybór najbardziej skutecznego oraz opłacalnego z punktu widzenia
społeczeństwa sposobu terapii pozwalajac na racjonalizację relacji pomiędzy potrzebami
nowoczesnej medycyny a realnymi mozliwościami systemu opieki zdrowotnej i czy dostępnymi
opcjami terapeutycznymi.
Coraz liczniejsze są przykłady oceny wybranych technologii medycznych w ramach analiz
farmakoekonomicznych; w poszczególnych krajach europejskich bierze się pod uwagę różne aspekty:
ocenę kliniczną leków, wyniki analiz farmakoekonomicznych czy analizę kosztów terapii jak również
uzyskanie ewentualnych dodatkowych korzyści dla płatnika publicznego obejmujących pokrycie przez
producenta leku kosztów nowoczesnej diagnostyki czy wyselekcjonowania docelowej grupy
pacjentów; analiza aspektów branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych pozwoli
na określenie praktycznych przesłanek wpływających na dostęp chorych do skutecznego ale często
drogiego leczenia.
Download