Henryk Haak

advertisement
OFERTA SEMINARYJNA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014
Studia II stopnia
Imię i nazwisko: Henryk Haak
Informacja o promotorze: doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, profesor Uniwersytetu
Szczecińskiego
Specjalizacja naukowa: prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo postępowania cywilnego.
Pracownik Zamiejscowego Wydziału Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Wykładowca takich przedmiotów jak: podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa postępowania cywilnego.
Doświadczenie w praktyce: 35 lat pracy w sądownictwie powszechnym jako sędzia, w tym ponad 25 lat pracy
jako sędzia Sądu Okręgowego.
Najważniejsze publikacje:
1.
Obowiązek alimentacyjny. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1995,
2.
Władza rodzicielska. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1995,
3.
Przysposobienie. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1996,
4.
Pochodzenie dziecka. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1997,
5.
Ustanie małżeństwa. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1998,
6.
Zawarcie małżeństwa. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 1999,
7.
Separacja. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2000,
8.
Przymusowe leczenie narkomanów, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2000,
9.
Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń
2002,
10. Opieka i kuratela. Komentarz, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2004,
11. Wielki Zbiór Pism. Tom 3. Prawo rodzinne, C.H. Beck, Warszawa 2005,
12. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 61 7 – 91, TNOiK „Dom Organizatora”,
Toruń 2009.
Inne informacje: autor albo współautor kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów, zwłaszcza o tematyce
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa postępowania cywilnego.
Możliwość uzyskania przez studentów dodatkowych informacji na temat oferowanego seminarium*:
-
e-mail: [email protected]
Tematyka seminarium:
Prawo cywilne, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo postępowania cywilnego.
Problematyka szczegółowa:
1.
Osoby fizyczne
2.
Własność
3.
Ubezpieczenia
4.
Dziedziczenie
5.
Małżeńskie ustroje majątkowe
6.
Ustanie małżeństwa
7.
Pochodzenie dziecka
8.
Stosunki między rodzicami a dziećmi
9.
Obowiązek alimentacyjny
10. Środki odwoławcze
11. Postępowania odrębne
12. Postępowanie nieprocesowe w sprawach rodzinnych
13. Postępowanie zabezpieczające
14. Postępowanie wykonawcze w sprawach rodzinnych
Przykładowe tematy prac:
1.
Ubezwłasnowolnienie
2.
Ochrona własności
3.
Ubezpieczenia majątkowe
4.
Dziedziczenie ustawowe
5.
Dziedziczenie testamentowe
6.
Umowne ustroje majątkowe
7.
Ustanie małżeństwa przez rozwód
8.
Macierzyństwo
9.
Ingerencja sądu we władzę rodzicielską
10. Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka
11. Apelacja
12. Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich
13. Postępowanie w sprawach o przysposobienie
14. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych
15. Odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
16. Postępowanie w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem
Download