Informacja do procedury w sprawie wszczęcia postępowania o

advertisement
Tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, katedra
Prof. dr hab. Jan Galster, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego
Uzyskane tytuły
I stopnie naukowe
Magister prawa
Doktor nauk
prawnych
Doktor habilitowany
nauk prawnych w
zakresie - prawa prawa
konstytucyjnego
Instytucja
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
w Toruniu; studia
prawnicze na
Wydziale Prawa i
Administracji 19731977
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
w Toruniu
Uniwersytet
Mikołaja Kopernika
Profesor nauk
prawnych
Tytuł pracy magisterskiej:
Specjalność
Data
Prawo
międzynarodowe
publiczne
13.06.1977
Europejskie prawo
wspólnotowe
31.05.1983
Prawo konstytucyjne
19.04.1995
17.06. 2009
Standardy w prawie międzynarodowym publicznym (Promotor:
Prof.dr hab. Janusz Gilas).
Tytuł rozprawy doktorskiej: Prawnoustrojowa pozycja Parlamentu Europejskiego w
systemie instytucjonalnym Wspólnot Zachodnioeuropejskich
(Promotor: Doc. dr Edmund Mizerski).
Tytuł rozprawy habilitacyjnej: Zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego
Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec. Studium
konstytucyjnoprawne.
Kwalifikacje dodatkowe:
W latach 1979 – 1981 odbyta aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim.
Od 1983 roku wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
pod nr Tr – 253.
1. Przebieg pracy zawodowej:
 1 stycznia 1979 r. do 31 maja 1983 r,, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
1
 1 czerwca 1983 do 31 maja 1997 r., adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 Od 1 czerwca 1997 r, , profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mianowany na 5 lat.
 Od 1 czerwca 2002 r, . profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu mianowany na czas nieokreślony.
 Od 1 pażdziernika 2002 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Działalność naukowa:
 Specjalność naukowa: prawo europejskie, prawo konstytucyjne.
 Problematyka badawcza: Zagadnienia ustrojowe i instytucjonalne Unii Europejskiej,
procedury traktatów założycielskich, konkurencyjność porządków prawnych, teoria
konstytucji, prawo konstytucyjne Republiki Federalnej Niemiec.
Dorobek naukowy obejmuje ogółem 90 pozycji (3 monografie, 55 artykułów, 20 recenzji, 5
glos, 7 podręczników).
Okres działalności obejmujący lata 1979 - 1995
Monografie
1. Pozycja
Parlamentu
Europejskiego
w
systemie
instytucjonalnym
Wspólnot
Europejskich, PWN, Warszawa – Poznań – Toruń 1987, ss. 159
2. Zasada przychylności wobec prawa międzynarodowego Ustawy Zasadniczej
Republiki Federalnej Niemiec, Wydawnictwo UMK, Toruń 1995, ss. 226
Artykuły:
1. Pojęcie standardu w prawie międzynarodowym publicznym, „Przegląd Stosunków
Międzynarodowych“ 1979, nr 2
2. Wpływ wyborów bezpośrednich na model strukturalny Parlamentu Europejskiego,
„Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1981, nr 4
3. Pozycja Parlamentu Europejskiego w świetle Traktatu Rzymskiego i praktyki EWG,
„Acta Universitatis Nicolai Copernici” 1983, Prawo XXII, s.3 - 22
4. Lex retro non agit czy nullum crimen sine lege anteriori? “Państwo i Prawo” 1985, nr
4, s. 107 – 109, (współautor: W.Błaszczyk), (udział ½),
5. Supranacjonalny
charakter
Wspólnot
Europejskich
w
doktrynie
prawnomiędzynarodowej, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1985, nr 5, s. 51
- 61
2
6. Komisje rad narodowych a jednostki organizacyjne podległe i niepodległe radom
narodowym, (w:) Sytuacja prawna komisji w systemie rad narodowych i samorządu
terytorialnego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK),Toruń
1986, s. 1 - 13
7. Parlament
Europejski
–
system
instytucjonalny
i
rzeczywistość,
„Sprawy
Międzynarodowe” 1988, nr 3, s. 83 - 94
8. RFN – system władz lokalnych, „Rada Narodowa” 1988, nr 26-27
9. Referendum lokalne, „Rada Narodowa” 1988, nr 34
10. Stosunek prawa międzynarodowego do prawa wewnętrznego w świetle Ustawy
Zasadniczej RFN, „Państwo i Prawo” 1991, nr 9, s. 64 - 73
11. Prawo Wspólnot Europejskich w systemie prawnym RFN, „Acta Universitatis
Nicolai Copernici” 1992, Prawo XXXII, s. 23 - 37
12. Konstytucja RP wobec prawa międzynarodowego (uwagi de lege lata i de lege
ferenda” (w:) Zagadnienia współczesnego prawa konstytucyjnego, Gdańsk 1993, s.
108 - 115
13. Prezydent Federalny w świetle Ustawy Zasadniczej i praktyki konstytucyjnej RFN
(w:) Instytucja prezydenta we współczesnym świecie, Warszawa 1993
14. Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec wobec umów międzynarodowych,
Państwo i Prawo, 1993 , nr 3, s. 67-75
15. Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec wobec umowy międzynarodowej,
„Acta Universiatis Nicolai Copernici” 1994 r., Prawo XXXIV, s. 47-59
16. Funkcja prawodawcza Bundestagu wobec postępów integracji europejskiej, Przegląd
Sejmowy 1994, nr 4, s. 114 - 124
Glosy:
Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 23 XI 1993 r. (K. 5(93),
1.
„Przegląd Sejmowy” 1994, nr 1, s. 242 – 249, (współautor: Z. Witkowski), (udział ½)
Recenzje:
1, RFN 1969 –1977. Szkice do bilansu polityki gabinetów socjalliberalnych,
„Przegląd Stosunków Międzynarodowych” 1979, nr 6
2. R. Sadurska, Państwa członkowskie a Wspólnota w prawie i praktyce EWG,
„Sprawy Międzynarodowe” 1982, nr 3, s. 148 - 151
3. Studia nad rządem PRL w latach 1952 –1980, „Studia Nauk Politycznych” 1987, nr 2
3
4. G. Eibach, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften als Prűfungsgegenstand des
Bundesverfassungsgerichts, „Przegląd Zachodni“ 1989, nr 1
5. K. Równy, Wolność żeglugi tranzytowej na rzekach międzynarodowych (Die Freiheit
der Transitschiffahrt auf internationalen Flűssen), „Archiv des Vőlkerrechts” 1993, nr
1-2
Podręczniki:
1. J. Galster, E. Mizerski, Z. Witkowski, Nowe uregulowania w polskim prawie
konstytucyjnym, Wydawnictwo UMK, Toruń 1989, ss. 193 (udział 1/3)
2. Jan Galster W. Szyszkowski, Z. Wasik, Z. Witkowski, , Prawo konstytucyjne, TNOiK
Toruń 1994, ss. 332 , (udział 1/3)
Wykaz dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 1995 r.
Monografie:
1. Równowaga instytucjonalna jako kategoria doktrynalna, orzecznicza i normatywna.
Studium zasady Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń 2008, ss. 212
Artykuły:
1. Projekt konstytucji Unii Europejskiej, „Państwo i Prawo” 1995, nr 10-11
2. Konkordat polski z 1993 r. Problemy prawne ratyfikacji, Przegląd Sejmowy 1995, nr 4,
s. 9 – 21 (współautor: Z. Witkowski), (udział ½)
3. O potrzebie internacjonalizacji konstytucji, Acta Universitatis Wratislaviensis 1995,
Prawo CCXLVII, s. 117 - 121
4. Konstytucyjnoprawne zapożyczenia w systemie instytucjonalnym Wspólnot
Europejskich, Przegląd Prawa Europejskiego 1996, nr 1, s. 11 - 16
5. Kilka uwag o nauczaniu prawa europejskiego (w:) Polska a Unia Europejska w
przededniu Maastricht II, Toruń 1996, s. 129 - 133
6.Reforma konstytucyjna w zjednoczonych Niemczech, Przegląd Sejmowy 1996, nr 3, s.
57 - 67
7. Zasada nienazwana jako kategoria konstytucji, Acta Universitatis Wratislaviensis 1997,
Prawo CCLVIII, s. 63 - 66
4
8. Konstytucyjnoprawne bariery przystąpienia Polski do UE [w:] Polska w Unii
Europejskiej, C. Mik (red.), TNOiK, Toruń 1997, s. 23 - 30
9. De lege fundamentali ferenda. Konstytucja RP – potencjał innowacyjny i zaniechania
legislacyjne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
(WSHE) 1997, t.I, s. 79 - 86
10. Standard w prawie konstytucyjnym [w:] Zbiór studiów z okazji sześćdziesiątej
rocznicy urodzin Profesora Janusza Gilasa, pod redakcją C,Mika , TNOiK, Toruń
1997, s. 103 – 108
11. Polska ustawa o samorządzie gminnym a Europejska Karta Samorządu Lokalnego.
Próba analizy komparatystycznej, Zeszyty Naukowe WSHE , s. 7 - 17
12. Teoretyczoprawne aspekty obowiązywania, stosowania i przestrzegania prawa
wspólnotowego w porządku krajowym [w:] Implementacja prawa integracji
europejskiej w krajowych porządkach prawnych, C. Mik (red.), TNOiK, Toruń 1998,
s. 9 - 19
13. Konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia RP do UE [w:] Wejście w życie
Konstytucji RP, Z. Witkowski (red.), TNOiK, Toruń 1998, s. 67 - 79
Studia nad prawem konstytucyjnym – dedykowane prof. K. Działosze, J. Trzciński
(red.), Państwo i Prawo 4/98, (współautor: Z. Witkowski),(udział ½)
14. Tzw. opcja integracyjna konstytucji państw członkowskich a przychylność polskiego
ustawodawcy konstytucyjnego wobec przystąpienia do UE [w:] Konstytucji RP a
członkostwo Polski w UE, C. Mik (red.), TNOiK, Toruń 1999, s. 135 - 144
15. Kilka uwag o pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999, s. 17 – 24
16. O tak zwanej internacjonalizacji źródeł prawa [w:] Zeszyty naukowe WSHE 2000,
t.VII, s. 68 – 75
17. Kilka uwag o konstytucyjnej kategoryzacji źródeł prawa RP [w:] System źródeł
prawa w Konstytucji RP, M. Granat (red.), Wyd. KUL, Lublin 2000, s. 157 – 164
18. Kilkanaście haseł (w:) Wielka encyklopedia prawa, (red.) E. Smoktunowicz Wyd.
ABC, Białystok - Warszawa 2000, passim
19. Zagadnienia kwantytatywne w Konstytucji RP, Studia Iuridica Toruniensia 2001,
(red.) E. Kustra, Wyd. UMK, s. 75 – 82
20. Wymiar sprawiedliwości: konotacje supranacjonalne i zasady kreujące (w:)Wymiar
sprawiedliwości w Unii Europejskiej, C. Mik (red.), TNOiK, Toruń 2001, s. 13 – 20
21. Nowe Prawo o ustroju sądów powszechnych. Zagadnienia konstytucyjnoprawne,
5
Zeszyty Naukowe WSHE 2003, t. XI, s. 39 - 47
22. Kilka uwag o aksjologii prawa wyborczego (w:) Prawo wyborcze Rzeczypospolitej
Polskiej i problemy akcesji Polski do Unii Europejskiej, pod red. A. Sylwestrzaka
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2003, s. 169 - 173
23. O zjawisku fetyszyzmu w prawie konstytucyjnym (w:) Sześć lat Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, Doświadczenia i inspiracje, Księga jubileuszowa Prof. K.
Działochy pod. red. L. Garlickiego i A. Szmyta, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa
2003
24. Argument milczenia prawa w wykładni Konstytucji RP, (w:) Księga Jubileuszowa
Profesora Tadeusza Jasudowicza pod red. J. Białocerkiewicza, M. Balcerzaka i A.
Czeczko-Durlak, Toruń 2004, s.147-160
25.Antynomie konstytucyjne, (w:) Doctrina multiplex, veritas una, Księga Jubileuszowa
ofiarowana Profesorowi Mariuszowi Kulickiemu pod red. A. Bulsiewicza, A. Marka i
V. Kwiatkowskiej – Darul, Toruń 2004, s. 559-563
26. Konwent Europejski. Zagadnienia instytucjonalne (w:) Unia Europejska w dobie
reform, Konwent Europejski, Traktat Konstytucyjny, Biała Księga w sprawie
rządzenia Europą pod red. C. Mika, Toruń 2004, s. 17 - 25 (współautor: A. BieńKacała), (udział ½)
27. Kilka uwag o prawie wyborczym do Parlamentu Europejskiego (w:) Polska w
integrującej się Europie, pod red. R. Łaszewskiego, Włocławek 2004
28. Anachronizmy konstytucyjne (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata,
Wyd. UWM , s. 156 – 161, Olsztyn 2004
29. O deprecjacji konstytucji narodowej (w:) Konstytucjonalizm włoski i polski w
aktualnych fazach ich przemian, (red. Z. Witkowski), TNOiK, Toruń 2005, s. 153 –
159
30. O tak zwanym kontekście konstytucji, Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza
Ochendowskiego, Toruń 2005
31. Akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. Konsekwencje dla
sądownictwa (w:)Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, , (red. K.
Działocha), Wydawnictwo Sejmowe ,Warszawa 2004, s. 290 – 292, (współautor:
Z.Witkowski), (udział ½)
32. Akcesja Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej Konsekwencje dla
sądownictwa (w:) Sądy i Trybunały, (red. W. Skrzydło), Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2005, s. 143 – 155, (współautor: Z. Witkowski), (udział ½)
6
33. Immunitet posła do Parlamentu Europejskiego, Przegląd Sejmowy 2006, nr 6 s.9-31,
(współautor: D. Lis – Staranowicz), (udział ½)
34. Konstytucja RP wobec postępów integracji europejskiej. Diagnoza stanu
„europeizacji” ustawy zasadniczej Dziesięć lat obowiązywania (w:) !0 lat
obowiązywania Konstytucji RP, (red. E. Gdulewicz, H. Zięba – Załuska), Rzeszów
2007
35.
Organizacja
międzynarodowa
w
orzecznictwie
Europejskiego
Trybunału
Sprawiedliwości (w:) Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Białocerkiewicza, Toruń
2009, s.459 – 469
36. O zjawisku europeizacji polskiego prawa konstytucyjnego, Przegląd Sejmowy 2010,
nr 2, s.29 – 51, (współautor: D. Lis – Staranowicz), (udział ½)
37. Wpływ Traktatu z Lizbony na pozycję Parlamentu Europejskiego, Przegląd Sejmowy
2010, nr 5, s. 177 – 199 (współautor: A. Knade – Plaskacz), (udział ½)
38. Unia Europejska jako definiendum, Studia Prawno – Ustrojowe UWM 20011, nr 13,s.
125 – 133
39. Pojęcie godności ludzkiej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Janusza Justyńskiego, Toruń 2012, s. 89
– 99.
Glosy:
1. Glosa do uchwały Trybunału Konstytucyjnego z 20 IX 1995 (sygn. akt W. 18 ( 94 ),
Przegląd Sejmowy 1996, nr 2, s. 265 - 268
2. Glosa do orzeczenia TK z 22 IX 1997 (K 25/1997), Przegląd Sejmowy 2/1998, s. 169 –
173
3. Glosa do orzeczenia TK z 28 listopada 2001 (K. 36/01), Kwartalnik Prawa Publicznego
4/2001, s. 237 – 246,( współautor: A. Bień - Kacała), (udział ½)
4. Glosa do wyroku TK z 20 listopada 2002 r. (K. 41/02), Przegląd Sejmowy 2/2003, s.
123 - 126
Recenzje:
1. Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne, Wrocław 1994, Przegląd Prawa
Europejskiego 1996, nr 1
2. F. Jacobs, R. Corbett, M. Shackleton, Parlament Europejski, Przegląd Sejmowy
2/1997, s. 80 - 85
7
3. Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, pod red.
M. Kruk, Przegląd Sejmowy 5/1997, s. 83-88
4. Studia nad prawem konstytucyjnym – dedykowane prof. K. Działosze, J. Trzciński
(red.), Państwo i Prawo s. 88 – 92, 4/98, (współautor: Z. Witkowski),(udział ½)
5. Recenzja księgi jubileuszowej Profesora Z. Jarosza, Przegląd Sejmowy 2/2001
6. H. Kleger, I. Karolewski, M. Munke, Europäische Verfassung, Münster – Hamburg –
Berlin - London 2001, Przegląd Sejmowy 1/2003
7. M. Masternak-Kubiak, Przestrzeganie prawa międzynarodowego w Konstytucji RP,
Przegląd Sejmowy 1/2004
Podręczniki:
1. J. Galster, C. Mik, Podstawy europejskiego prawa wspólnotowego, Zarys wykładu,
wyd. Comer, Toruń 1996, ss. 357, (udział ¼)
2. Z.Witkowski (red), J. Galster, W. Szyszkowski, Podstawy prawa konstytucyjnego
Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwo Prawnicze, Toruń – Warszawa 1999, ss. 319
(udział 1/3)
3. J. Galster, Z.Witkowski , Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, TNOiK, Toruń
2002, ss. 238 (udział ½)
4. Z. Witkowski (red), J. Galster, B.Gronowska, W. Szyszkowski, A. Cieszyński, A.
Bień – Kacała, K. M. Witkowska, Prawo konstytucyjne, TNOiK, Toruń 2009 , (udział
1/3)
5. J. Galster (red), P. Justyńska, M.Kolasiński, K.M.Witkowska- Chrzczonowicz, Z.
Witkowski, Podstawy prawa Unii Europejskiej. Zarys wykładu, TNOiK, Toruń 2010,
ss. 646, (udział 1/3)
Prace niepublikowane – recenzje
1. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Mariusza Muszyńskiego pt: „Wieczysta
neutralność Austrii a problem jej przystąpienia do struktur europejskich”,
Toruń 1997, ss. 328
2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Adama Cieszyńskiego pt.: „Stany
nadzwyczajne w polskim prawie konstytucyjnym 1921 – 1997”, Toruń 2001,
ss. 369
8
3. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Mileny Koryckiej pt.: „Zasady prawa w
praktyce stosowania prawa”, Toruń 2005, ss. 212
4. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agaty Kołodziejskiej pt.: „Konstytucyjna
zasada niezawisłości sędziowskiej i gwarancje jej przestrzegania”, Łódź 2006,
ss. 232
5. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Stanisława Bułajewskiego pt.: „Rada
powiatu jako organ stanowiący i kontrolny w samorządzie III Rzeczypospolitej
Polskiej”, Białystok 2007, ss. 304
6. Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Andrzeja Tusińskiego pt.: „Sprzedaż
selektywna w europejskim prawie wspólnotowym”, Olsztyn 2007, ss. 257
7. Recenzja rozprawy doktorskiej Aleksandry Zawelak pt.: „ Współpraca państw
członkowskich Unii Europejskiej w zakresie zwalczania przestępczości
zorganizowanej”, Wrocław 2012, ss. 356
8. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Olgi Hołub – Śniadach pt: „ Idea
wspólnoty prawa”, Gdańsk 2012, ss. 212
9. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Bogny Przybyszewskiej – Szter .:”Pozycja
ustrojowa Marszałka Sejmu w świetle Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997
roku”, Olsztyn 2012, ss. 287
10. Recenzja rozprawy habilitacyjnej dra Marka Kolasińskiego pt.: „Obowiązek
współpracy gospodarczej w prawie antymonopolowym”, Toruń 2009, ss. 417
4. Informacja o współpracy z instytucjami w kraju i za granicą
Konferencje
 Udział w kilkunastu Ogólnopolskich Konferencjach Katedr Prawa Konstytucyjnego
Współpraca naukowo – badawcza krajowa
Współpraca z Komitetem Badań Naukowych
 Kierownik projektu badawczego 1 HO2A014 11 (PB 307/H02/96/11)
pn. „Suwerenność Polski a jej członkostwo w strukturach europejskich” ocenionego
przez Zespół Nauk Społecznych, Ekonomicznych i Prawnych KBN H02 (ocena raportu:
bardzo dobry).
9
Odbyte staże zagraniczne
 1 kwietnia 1989 r. – 30 czerwca 1989 r, - stypendysta Fundacji Friedricha Eberta z
Bonn
 1 stycznia 1992 r. – 30 czerwca 1992 r. – stypendysta Fundacji Volkswagena z
Hanoweru
Współpraca międzynarodowa
 Cykl wykładów z polskiego prawa konstytucyjnego wygłoszonych na Uniwersytecie
Jana Gutenberga w Moguncji (1992 r.)
 Cykl wykładów z polskiego prawa konstytucyjnego wygłoszonych na Uniwersytecie
Carla von Ossietzky'ego w Oldenburgu (1993 r.)
5. Działalność organizacyjna na rzecz Wydziału lub Uczelni
1. Kierownik
Katedry
Prawa
Konstytucyjnego
na
Wydziale
Prawa
i
Administracji UMK od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2003 r.
2. Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji
UMK
3. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UWM w
Olsztynie
4. Członek Komisji Wydawniczej na Wydziale Prawa i Administracji UMK na
kadencję 2007 – 2010.
5. Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UMK w
latach: 2003 – 2006.
6. Rzecznik dyscyplinarny ds. Studentów UMK w latach: 1987 – 1990.
7. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego w latach: 2004 –
2008.
8. Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach: 1979 – 1985.
9. Wielokrotnie w latach 1996 – 2007
przewodniczący komisji egzaminów
magisterskich i dyplomowych.
10
6. Informacja na temat osiągnięć dydaktycznych wraz z wykazem
przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję
promotora lub opiekuna
prowadzone wykłady i seminaria:
1.
Prawo
konstytucyjne
(stacjonarne
studia
prawnicze
i
administracyjne,
niestacjonarne studia prawnicze i administracyjne)
2.
Prawo
europejskie
(stacjonarne
studia
prawnicze
i
administracyjne
,
niestacjonarne studia prawnicze i administracyjne)
3.
Prawo międzynarodowe publiczne
4.
Seminaria magisterskie (na wszystkich kierunkach studiów wydziałowych).
5.
Ćwiczenia, konwersatoria, wykłady fakultatywne, zajęcia komplementarne z
prawa konstytucyjnego w latach 1979 – 2003.
 Promotor 404 prac magisterskich i 57 licencjackich
 Sprawowanie opieki nad trzema studentami studium doktoranckiego
 Udział w charakterze członka jury Ogólnopolskiej Olimpiady Praw
Człowieka organizowanej przez prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza
Wykaz przewodów doktorskich, w których kandydat pełnił funkcję promotora lub
opiekuna
1. Przewód doktorski mgr Agnieszki Bień- Kacały - promotor rozprawy doktorskiej pt.:
„Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 roku”, Toruń 2004, ss. 232,
praca obroniona 31 marca 2004 r.
2. Przewód doktorski mgr Pauliny Justyńskiej – promotor rozprawy doktorskiej pt.:
„Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego. Supremacja czy relatywny prymat?”,
Toruń 2006, ss. 386, praca obroniona 16 października 2006 r.
3. Przewód doktorski mgra Pawła Nowickiego – promotor rozprawy doktorskiej pt.:
„Pozycja
ustrojowa
prokuratury
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Rekonstrukcja
normatywna instytucji i jej model prospektywny”, Toruń 2007, ss. 340, praca
obroniona 26 września 2007 r.
11
4. Przewód doktorski mgr Katarzyny Witkowskiej- Chrzczonowicz – promotor rozprawy
doktorskiej pt.: „ Pozycja prawna Komisji Europejskiej w systemie instytucjonalnym
Wspólnot Europejskich”, Toruń 2007, ss. 372, praca obroniona 13 marca 2008 r.
5. Przewód doktorski mgr Agnieszki
Knade – Plaskacz – promotor rozprawy
doktorskiej pt.: „ Zasada odpowiedzialności pozaumownej Unii Europejskiej”, Toruń
2010, ss. 343, praca obroniona 7 lutego 2010 r.
6. Nagrody i wyróżnienia
 Nagrody Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za działalność naukową
1987 – stopnia I
1989 – stopnia III
1993 – stopnia II
1995 – stopnia II
2010 - stopnia II
12
Download