Aneks do Umowy agencyjnej

advertisement
ANEKS do UMOWY AGENCYJNEJ
Zawarty w dniu ………………… pomiędzy Biurem Podróży SOLTUR sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pl.
Szczepański 5, KRS 0000096202, REGON 003870836, NIP 676-001-55-13 reprezentowanym przez
Prezesa Zarządu - Wiesława Uznańskiego, zwanym dalej Organizatorem,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….,
z siedzibą ………….…………………………………………………………………………………………………………………………..……,
numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców …………………………………………………………………………………….…,
KRS…………………………………………, REGON………………………………………, NIP……………………………………………….
Adres poczty elektronicznej …………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………..,
zwanym dalej Agentem.
Na mocy niniejszego aneksu zmianie ulega paragraf 3 umowy, tzn. ”OBOWIĄZKI AGENTA”, poprzez
dodanie punktu 7. :
7. Agent będzie prowadził sprzedaż oferty Organizatora przy użyciu własnej kasy rejestrującej
działającej zgodnie z art.111 ust.6a ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U.z
2011 r. Nr 177, poz.1054, z późn.zm.), a ewidencja sprzedaży oferty Organizatora będzie
prowadzona przez Agenta w imieniu Organizatora zgodnie z danymi zawartymi w umowie.
Agent zobowiązany jest do wydania Klientowi paragonu fiskalnego, oraz przechowywania kopii
dokumentów fiskalnych przez okres wymagany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm.) zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330) .
Kopie tych dokumentów będą udostępniane na każde żądanie BP SOLTUR sp. z o.o.
Wszelkie koszty związane z nabyciem, utrzymaniem, serwisem, przeglądem oraz autoryzacją
kas rejestrujących Agenta pokrywa Agent.
Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania Umowy.
Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Pozostałe punkty umowy pozostają bez zmian.
Organizator
………………………………………………………..
Agent
…………………………………………………………
Download