Formularz zmiany danych

advertisement
Formularz zmiany danych
Dane Wnioskodawcy
Nazwa firmy
REGON/NIP
Adres siedziby
Informacje o wniosku
Niniejszym wnioskuję o zmianę następujących danych (proszę o zaznaczenie właściwej opcji)
⍉ Nazwa Firmy
⍉ Dane Właściciela
⍉ Adres e-mail
⍉ Inne
⍉ Adres do korespondencji
⍉ Telefon kontaktowy
⍉ Adres siedziby
Opis zmiany/inne (proszę wypełnić drukowanymi literami)
Załączniki:
⍉ ______________________________________________________________________________
⍉ ______________________________________________________________________________
⍉ ______________________________________________________________________________
Oświadczam, że powyżej wskazane dane zgodne są ze stanem faktycznym.
CZYTELNY PODPIS KLIENTA
Nest Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 314 937 000 zł
www.nestbank.pl
Download