Aneks do Umowy sprzedaży energii elektrycznej nr

advertisement
www.energiadlafirm.pl
Aneks do Umowy sprzedaży energii elektrycznej nr _______________________
z dnia ________________________
zawarty w ____________________, w dniu _________________ roku.
pomiędzy:
Energia dla firm S. A. z siedzibą w Warszawie, ul.Wołoska 24, 02-675 Warszawa,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000536541, NIP 7123205358, REGON 060613440, kapitał zakładowy
6.000.000 zł (opłacony w całości) , reprezentowaną przez
______________________________________________, zwaną dalej Sprzedawcą
a
___________________________________________________________________________
przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
___________________________________________________________________________,
z siedzibą w _______________________________________________________________,
posiadającym numer NIP ______________________, REGON ______________________,
występującym przy niniejszej czynności osobiście, zwanym dalej Odbiorcą,
łącznie zwanymi dalej Stronami.
§1
W dniu ______________________ została zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą
Umowa sprzedaży energii elektrycznej oznaczona nr ______________________.
Strony postanawiają zmienić Umowę, w zakresie Punktu Poboru Energii, oznaczonego
kodem
_________________________________________________________________,
w ten sposób, że:
1. Deklarowane zużycie energii elektrycznej dla wskazanego w §1 Punktu Poboru Energii
w poszczególnych miesiącach będzie wynosiło odpowiednio:
Miesiąc
Wyczyść
Deklarowane zużycie w poszczególnych miesiącach
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
RAZEM
Drukuj
Zapisz
Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536541,
REGON: 060613440, NIP: 7123205358, Kapitał zakładowy: 6.000.000 zł (opłacony w całości).
Centrum Obsługi Klienta:
801 415 515
www.energiadlafirm.pl
§2
Pozostałe postanowienia Umowy, jej Aneksów oraz załączników pozostają bez zmian.
§3
1.
Niniejszy Aneks wchodzi w życie z chwilą podpisania go przez obie Strony.
2.
Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
3.
Powyższe zapisy zastępują postanowienia Umowy w wyżej wymienionym zakresie.
4.
W zakresie nieuregulowanym Aneksem odpowiednie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
______________________________
Sprzedawca
______________________________
Odbiorca
Energia dla firm S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536541,
REGON: 060613440, NIP: 7123205358, Kapitał zakładowy: 6.000.000 zł (opłacony w całości).
Centrum Obsługi Klienta:
801 415 515
Download