130 zał nr 1_oswiadcz

advertisement
Załącznik nr 1
Studia
............................................................................................ stacjonarne/niestacjonarne*
(imię i nazwisko studenta)
pierwszego stopnia/jednolite magisterskie/drugiego stopnia*
............................................................................................
(nr albumu studenta)
Pobierane świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim .......................
na kierunku .............................:
(należy zaznaczyć otrzymywane świadczenia)
stypendium socjalne
stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Zgodnie z art. 184 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.
Nr 164 z 2005 r., poz. 1365 z późn. zm.):
1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium Rektora dla
najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym
przez studenta kierunku studiów.
2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku
studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po
ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
OŚWIADCZENIE
o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i oświadczam, że nie pobieram świadczeń pomocy materialnej na innym niż wyżej wymienionym kierunku studiów.
Data: ................................................................
.................................................................
(podpis studenta)
* Niepotrzebne skreślić
Download