Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla pracowników i

advertisement
Zasadyfinansowaniaiwypłatystypendiówdlapracowników
inauczycieliakademickich(STA)i(STT)wramachProgramu
ERASMUS+wroku2017/2018
1. KandydaturyiwysokośćstypendiumsązatwierdzaneprzezKomisjęds.Programu
ERASMUS+, w skład której wchodzą: Kanclerz, Pełnomocnik Rektora
ds.współpracyzzagranicąiUczelnianyKoordynatorErasmus+.
2. Około 2 tygodni przed planowaną datą wyjazdu nauczyciele
akademiccy/pracownicy podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą
podstawędoprzekazaniastypendiumErasmus+.
3. Sposóbwypłatystypendiumjestustalanyprzezstrony.
4. NapodstawieotrzymanychśrodkówodNarodowejAgencjiKomisjads.Programu
ERASMUS+ustalapodziałśrodkówdlabeneficjentów.
Głównekryteriapodziałuśrodkówto:
- liczbadniwyjazdu
- stosunekliczbyplanowanychwyjazdówdoliczbykandydatów
- szacunkowekosztypobytuitransportu
5. Stypendium ma charakter dofinansowania i z definicji nie musi wystarczyć na
pokrycie wszystkich kosztów. Stypendium wypłacane jest w formie ryczałtu
zgodniezzasadamiprogramuErasmus+.
6. Wysokość stypendium może być różna, w zależności od kraju docelowego oraz
długościpobytu.
7.Wysokośćdofinansowania:nauczyciele/pracownicy:
Dziennawartośćstypendiumweuro
Krajenależącedodanejgrupy
przywyjazdachtrwającychniedłużejniż
14dni*
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia,
130
Szwecja,WielkaBrytania
Grupa 2– Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr,
Czechy, Finlandia, Francja, Grecja,
Islandia,
Lichtenstein,
Luksemburg,
110
Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja,
Węgry,Włochy
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta,
100
FYROM,Niemcy,Portugalia,Słowacja
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa,
80
Słowenia
*Wprzypadkupobytówdłuższychw15-stymidalszymdniupobytuwypłaconastawka
dziennawynosi70%stawkidziennejwypłaconejnapobytdo14-studni.
8. Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na
pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni
partnerskiej.
9. Na podstawie informacji dotyczących planowanej liczby wyjazdów oraz dostępnej
kwoty do rozdysponowania uczelnia każdorazowo podejmuje decyzję dotyczącą
dofinansowaniakosztówpodróży.
Download
Random flashcards
Create flashcards