Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w

advertisement
Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu
Erasmus+ KA107 Ukraina, Gruzja, Brazylia na podstawie projektu nr 2016-1-PL01KA107-023712
w latach 2016-18
Rekrutację prowadzi Komisja Kwalifikująca, zwana dalej Komisją, w celu przeprowadzenia
procedury konkursowej. Członkami Komisji są: prorektor ds. współpracy międzynarodowej,
będący jednocześnie uczelnianym koordynatorem programu Erasmus+, kierownik Działu
Współpracy Międzynarodowej, koordynator ds. programu Erasmus+, właściwy dla danej
mobilności. Kwalifikacje dotyczą działań w programie Erasmus+: STA – nauczyciele
akademiccy; brak rekrutacji dla STT – pracownicy administracyjni. Dokumentem wyjściowym
określającym zasady przeprowadzenia wymian jest „The Erasmus+ Regulations” ustalony
i zatwierdzony przez Uczelnie partnerskie, dostępny na stronie:
http://fao.portal.prz.edu.pl/pl/erasmus-kraje-partnerskie/201618/. Dziedziny nauki określa
umowa bilateralna „Inter-institutional agreement 2016-2021” oraz priorytety przyjęte
w strategii współpracy z poszczególnymi partnerami, zawartymi we wniosku aplikacyjnym.
Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.
Liczba dostępnych mobilności STA:
Kraj
Studenci - studia
Ukraina
Pracownicy - wykłady
Pracownicy - szkolenie
Studenci - studia
Gruzja
Pracownicy - wykłady
Pracownicy - szkolenie
Studenci - studia
Brazylia
Pracownicy - wykłady
Pracownicy - szkolenie
Łącznie
Liczba
przyjazdów
2
3
2
2
Liczba wyjazdów
3
2
1
1
1
0
5
2
1
0
20
8
0
2
1
0
Strategiczne dziedziny nauki w odniesieniu do poszczególnych Uczelni partnerskich:
* inżynieria środowiska lub lotnictwo – wyjazd 1 pracownika do Politechniki Kijowskiej
* inżynieria energetyczna – wyjazd 1 pracownika do Politechniki Lwowskiej
* mechanika i budowa maszyn – wyjazd 1 pracownika do Gruzińskiego Uniwersytetu
Technicznego (GTU)
1
* chemia, zarządzanie, teleinformatyka – wyjazd 1 pracownika do Tbiliskiego Uniwersytetu
Narodowego (TSU)
* inżynieria i budownictwo (inżynieria materiałowa, budownictwo) oraz chemia (biochemia
i immunobiologia)– wyjazd po jednym pracowniku ze wskazanych dziedzin do Federalnego
Uniwersytetu Ouro Preto (UFOP)
Harmonogram:
Listopad/Grudzień 2016 – Listopad 2017 przyjazdy nauczycieli
Luty 2017- przyjazdy studentów
Luty 2017 – rekrutacja nauczycieli z PRz
Marzec 2017 – listopad 2017 wyjazdy nauczycieli PRz
1. Kryteria formalne
Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni
wysyłającej, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.
2. Kryteria kwalifikacji kandydatów
STA:
 przygotowanie merytoryczne programu pobytu i czynny udział realizacji wizyty
pracowników z Uczelni partnerskich,
 dotychczasowa współpraca pozaprojektowa z pracownikami z Uczelni partnerskich,
 wybór uczelni zgodny ze strategicznymi dziedzinami nauki,
 staż pracy w Politechnice Rzeszowskiej (pierwszeństwo dla pracowników z dłuższym
stażem),
 motywacja i plan przyszłej współpracy po zakończeniu wymiany,
 posiadanie stopnia naukowego (minimum doktora).
3. Wymagane dokumenty i terminy
W celu udziału w rekrutacji należy złożyć Podanie o przyznanie stypendium, adresowane do
Prorektora ds. współpracy międzynarodowej, złożone do DWM zawierające:
 uzasadnienie ubiegania się o stypendium wraz z opisem zakresu istniejącej i przyszłej
współpracy,
 wykazanie udziału w przygotowaniu merytorycznym programu pobytu oraz w realizacji
wizyty pracowników z Uczelni partnerskiej,
 list intencyjny potwierdzający gotowość przyjęcia w Uczelni partnerskiej (skan),
 wstępny program oraz nazwę instytucji, w jakiej będzie się odbywać wizyta,
przewidywany termin wizyty,
 zgodę kierownika jednostki.
Termin składania dokumentów do 17 luty 2017 r.
2
4. Termin i sposób ogłoszenia decyzji
W terminie do 24 lutego 2017 roku Komisja sporządza protokół z postępowania
kwalifikacyjnego wraz z listą kandydatów zakwalifikowanych do wyjazdu i listą rezerwową.
5. Procedura odwoławcza
Pracownikowi przysługuje odwołanie od decyzji Komisji w ciągu 14 dni od dnia sporządzenia
oficjalnej listy osób zakwalifikowanych na stypendium. Organem odwoławczym jest Rektor
Politechniki Rzeszowskiej. Odwołanie powinno zawierać precyzyjne wskazanie naruszenia
trybu i warunków rekrutacji.
Zatwierdził: Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
Rzeszów, dnia: 24.10.2016
3
Download