Regulamin i zgłoszenie - Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej

advertisement
Regulamin przyznawania stypendium
1. Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych
absolwentów gimnazjum z terenu całego kraju.
2. Stypendium może być przezywane osobie, która w chwili rozpoczęcia ubiegania się o
stypendium musi spełniać poniższe kryteria:
a) Jest absolwentem gimnazjum
b) Otrzymała świadectwo z wyróżnieniem i bardzo dobrą ocenę z zachowania,
c) Biegle włada językiem niemieckim w mowie i piśmie
d) Osoba uczęszczała na zajęcia z języka niemieckiego jako języka mniejszości lub oddziałów
dwujęzycznych.
3. Stypendium przyznawane jest na podstawie rozmowy rekrutacyjnej przy, której obecna jest
komisja. Komisja składa się z 3 członków. W skład komisji wchodzą (po jednym)
przedstawiciele Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego, Związku Niemieckich
Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce oraz Związku Młodzieży Mniejszości
Niemieckiej.
4. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla rozwijania i promocji talentów głównie ze
środowisk mniejszościowych. Jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów, których
zainteresowania wkraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi
osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi a także w życiu swojej parafii i
organizacji mniejszościowej.
5. Roczny pobyt w gimnazjum katolickim w roku szkolnym 2015/2016 w Niemczech powinien
służyć m.in. doskonaleniu biegłości językowej, zdobywaniu doświadczeń europejskich,
rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, które zostaną wykorzystane w dalszej karierze szkolnej
i zawodowej ucznia oraz w działalności w strukturach BJDM.
6. Darczyńcą na rzecz funduszu stypendialnego jest Fundacja przy gimnazjum katolickim w
Ostbevern, które dofinansowuje roczny wyjazd w kwocie pow. 1000 Euro miesięcznie.
7. Wkład własny ze strony stypendysty wynosi ok. 400 Euro miesięcznie. Ostateczna odpłatności
jest uzależniona od sytuacji materialnej rodziców (określonej głównie na podstawie
oświadczeń podatkowych rodziców)
8. We wniosku o przyznanie stypendium uczeń musi podać informacje dotyczące
dotychczasowych wyników w nauce oraz wyróżnień jakie uzyskał na poszczególnych etapach
edukacyjnych
9. Wnioski rozpatrywane są podczas posiedzenia komisji oraz rozmowy rekrutacyjnej , które
przeprowadzana jest z kandydatem tylko w j. niemieckim
10. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:
a) Złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z uwierzytelnioną kopią świadectwa i
potwierdzeniem osiągnięć m.in. naukowych, kulturalnych, sportowych i działalności
społecznej przesłanie go na adres do dnia 26.05.2015 do Niemieckie Towarzystwo
Oświatowe ul. M. Konopnickiej 6; 45-004 Opole
b) Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej stypendysty.
11. Dla kandydatów planowane są kursy przygotowawcze. Bliższych informacji udziela p. Hubert
Kołodziej ([email protected]) Informacje o stypendium także na stronie
internetowej: http://die-loburg.de/de/internat/aufnahmevoraussetzungen
www.die-liburg.de lub 77/ 44 19 200
……………………………………………
(miejscowość/ data)
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Nazwisko ……………………………………………………… Imię…………………………………………………………………………….
Data urodzenia………………………………………….. Adres korespondencyjny ………………………………………………..
Adres e-mail ………………………………………………. Telefon…………………………………………………………………………..
średnia ocen uzyskana w roku 2014/2015 ……………………………………………… Nazwa i adres ukończonego
gimnazjum:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam, iż uczestniczyłam(łem) w zajęciach języka niemieckiego jako języka mniejszości
narodowej/ w zajęciach prowadzonych bilingualnie*.
Dołączam następujące załączniki:
Lp
1
Rodzaj załącznika
Ksero
świadectwa
ukończenia
ilość
gimnazjum
(uwierzytelnionego)
2
Wykaz ocen za I – półrocze 2014/2015
3
Zaświadczenie o osiągnięciach naukowych i aktywności
pozaszkolnej
4
Deklaracja podatkowa
Potwierdzam zgodność danych: ……………………………………...........……
* niepotrzebne skreślić
Proszę o umożliwienie wyjazdu na roczne stypendium do szkoły w Loburg w Ostbevern.
……………………………………………………………………………
(data/ podpis ucznia)
Download