Stypendia socjalne

advertisement
Stypendia socjalne
Wójt Gminy Jakubów informuje, iż do dnia 15 września
2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jakubów będzie można
składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok
szkolny 2008/2009 dla dzieci i młodzieży uczącej się
zamieszkałej na terenie gminy Jakubów. Wnioski można
pobrać u dyrektora szkoły lub w Urzędzie Gminy, pok.
nr 10, w godzinach urzędowania.
Stypendium socjalne może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, u którego w rodzinie miesięczna
wysokość dochodu na jednego członka rodziny nie przekracza
kwoty 351 zł, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,
wielodzietność, nieumiejętność wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium socjalne może być udzielone uczniom na całkowite
lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkolą lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Szczegółowe
zasady
przyznawania
stypendium
socjalnego określa Regulamin dostępny w szkołach,
urzędzie gminy w pok. nr 10 oraz na stronie internetowej
www.jakubow.pl.
Wójt
/-/ Stanisław Piotrowski
Download