Java Printing - Izo-Blok

advertisement
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny SA-R 0001
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartośc iowych prowadzącyc h działalność wytwórc zą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za rok obrotowy 2015
oraz za poprzedni rok obrotowy
obejmując y okres od 2014-05-01 do 2015-04-30
od 2013-05-01 do 2014-04-30
2014
obejmujący okres
data przekazania: 2015-07-15
IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IZO-BLOK S.A.
Przemysł inne (pin)
(skróc ona nazwa emitenta)
41-503
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Chorzów
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
Kluczborska
11
(ulica)
+48 32 348 42 26
(numer)
+48 32 348 42 30
(telefon)
(e-mail)
626-24-91-048
(fax)
(www)
276099042
(NIP)
(REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
Raport roczny zawiera:
Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Oświadc zenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Pismo Prezesa Zarządu
Roc zne sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Bilans
Rac hunek przepływów pieniężnych
Rac hunek zysków i strat
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalnośc i emitenta)
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
WYBRANE DANE FINANSOWE
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. EUR
2014
79 669
76 271
19 127
18 075
9 845
10 117
2 364
2 398
III. Zysk (strata) brutto
14 159
10 447
3 399
2 476
IV. Zysk (strata) netto
11 219
8 367
2 693
1 983
8 867
6 763
2 129
1 603
-5 904
-8 354
-1 417
-1 980
610
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
V. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej
VI. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej
VII. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej
-539
2 574
-129
2 424
983
582
233
IX. Aktywa, razem
77 899
59 613
19 312
4 599
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
31 367
24 300
7 776
1 852
XI. Zobowiązania długoterminowe
12 800
5 460
3 173
756
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
15 650
18 727
3 880
924
XIII. Kapitał własny
46 532
35 313
11 536
2 747
2 479
590
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
XIV. Kapitał zakładowy
10 000
10 000
1 000 000
1 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/ EUR)
11,22
8,96
2,78
0,66
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł/EUR)
11,22
8,96
2,78
0,66
XVIII. Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
46,53
35,31
11,54
2,75
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł/EUR)
46,53
35,31
11,54
2,75
XV. Liczba akcji (w szt.)
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM
ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM
Komisja Nadzoru Finansowego
1
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Plik
Opis
Opinia biegłego rewidenta.pdf
Opinia o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z BADANIA
ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik
Opis
Raport biegłego Rewidenta.pdf
Raport z badania rocznego sprawozdania finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Plik
Opis
Oświadc zenie Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania
4 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnośc i sporządzenia sprawozdania finansowego.pdf
finansowego
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH
Plik
Opis
Oświadc zenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do babdania
Oświadc zenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.pdf
sprawozdań finansowyc h
PISMO PREZESA ZARZĄDU
Plik
Opis
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
List Prezesa Zarząu do Akc jonariuszy
ROCZNESPRAWOZDANIEFINANSOWE
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Plik
Opis
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
BILANS
w tys. zł
Noty
2015
2014
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
43 171
32 656
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
1
342
369
2. Rzeczowe aktywa trwałe
2
42 175
31 819
0
0
0
0
3. Należności długoterminowe
4. Inwestyc je długoterminowe
3
8
4
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
5
0
0
654
468
Komisja Nadzoru Finansowego
2
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
w tys. zł
Noty
2015
2014
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
418
5.2. Inne rozlic zenia międzyokresowe
236
347
34 728
26 957
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
6
2. Należności krótkoterminowe
7
8
2.1. Od pozostałyc h jednostek
3. Inwestyc je krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
9
122
7 897
7 869
17 218
17 189
17 218
17 189
6 586
1 020
6 586
1 020
a) w pozostałych jednostkac h
3 130
0
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3 456
1 020
4. Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe
10
A kt y w a r a z e m
3 027
879
77 899
59 613
46 532
35 313
10 000
10 000
PASYWA
I. Kapitał własny
1. Kapitał zakładowy
12
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
13
0
4. Kapitał zapasowy
14
25 313
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
15
0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
16
0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
16 946
0
8. Zysk (strata) netto
11 219
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
17
8 367
0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
31 367
24 300
1 750
113
1.1. Rezerwa z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego
794
69
1.2. Rezerwa na świadc zenia emerytalne i podobne
942
34
a) długoterminowa
295
34
b) krótkoterminowa
647
1. Rezerwy na zobowiązania
18
1.3. Pozostałe rezerwy
14
a) długoterminowe
10
0
b) krótkoterminowe
2. Zobowiązania długoterminowe
19
2.1. Wobec pozostałyc h jednostek
14
10
12 800
5 460
12 800
5 460
15 650
18 727
15 650
18 727
1 167
0
4.1. Inne rozlic zenia międzyokresowe
1 167
0
a) krótkoterminowe
1 167
0
77 899
59 613
3. Zobowiązania krótkoterminowe
20
3.1. Wobec pozostałyc h jednostek
4. Rozlic zenia międzyokresowe
21
P a sy w a r a z e m
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
22
Rozwodniona lic zba akc ji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akc ję (w zł)
22
46 532
35 313
1 000 000
1 000 000
46,53
35,31
1 000 000
1 000 000
46,53
35,31
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
Noty
2015
I. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
2014
79 669
76 271
70 378
1. Przyc hody netto ze sprzedaży produktów
24
73 086
2. Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
25
6 583
5 893
58 859
55 629
54 047
51 641
II. Koszty sprzedanyc h produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
26
2. Wartość sprzedanyc h towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
4 812
3 988
20 810
20 642
4 515
IV. Koszty sprzedaży
26
4 603
V. Koszty ogólnego zarządu
26
5 446
4 461
10 761
11 666
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
Komisja Nadzoru Finansowego
3
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
w tys. zł
Noty
2015
2014
VII. Pozostałe przyc hody operacyjne
890
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałyc h
158
2. Inne przychody operacyjne
27
VIII. Pozostałe koszty operac yjne
994
732
994
1 806
2 543
1. Strata ze zbyc ia niefinansowyc h aktywów trwałych
584
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowyc h
3. Inne koszty operacyjne
28
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przyc hody finansowe
29
1. Odsetki, w tym:
2. Aktualizacja wartości inwestycji
22
594
1 784
1 365
9 845
10 117
4 591
663
1
30
3 130
3. Inne
XI. Koszty finansowe
30
1. Odsetki w tym:
2. Strata ze zbyc ia inwestyc ji
1 460
633
277
334
220
262
57
68
14 159
10 447
31
4
3. Inne
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
XIV. Zysk (strata) brutto
XV. Podatek doc hodowy
34
a) c zęść bieżąc a
b) c zęść odroc zona
XVI. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona lic zba akc ji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłyc h (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akc ję zwykłą (w zł)
38
0
0
14 159
10 447
2 940
2 080
2 512
2 131
428
-51
11 219
8 367
11 219
8 367
1 000 000
933 827
11,22
8,96
1 000 000
933 827
11,22
8,96
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
2015
2014
I. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO)
35 313
21 646
I.a. Kapitał własny na poc zątek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnyc h
35 313
21 646
10 000
8 287
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
1 713
a) zwiększenia (z tytułu)
1 713
- emisji akc ji (wydania udziałów)
1 713
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
10 000
10 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
16 946
9 102
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
8 367
7 844
a) zwiększenia (z tytułu)
8 367
7 844
- emisji akc ji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość )
8 367
3 587
4 257
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
25 313
16 946
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na poc zątek okresu
8 367
4 257
3.1. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
8 367
4 257
3.2. Zysk z lat ubiegłyc h na początek okresu
8 367
4 257
a) zmniejszenia (z tytułu)
8 367
4 257
- zwiększenie kapitału zapasowego
8 367
4 257
4. Wynik netto
11 219
8 367
a) zysk netto
11 219
8 367
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )
46 532
35 313
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryc ia straty)
46 532
35 313
Komisja Nadzoru Finansowego
4
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
2015
2014
A. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności operac yjnej
I. Zysk (strata) netto
11 219
8 367
II. Korekty razem
-2 352
-1 604
1. Amortyzac ja
1 888
1 492
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
-1 960
-492
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
217
246
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
-3 288
588
5. Zmiana stanu rezerw
1 637
1
-28
-480
6. Zmiana stanu zapasów
7. Zmiana stanu należnośc i
-30
-2 372
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowyc h, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
1 387
-785
9. Zmiana stanu rozlic zeń międzyokresowyc h
-2 175
184
10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
0
14
8 867
6 763
1 775
956
B. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności inwestyc yjnej
I. Wpływy
1. Zbyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowyc h aktywów trwałych
477
7
2. Z aktywów finansowyc h, w tym:
0
173
a) w jednostkach powiązanych
0
173
- inne wpływy z aktywów finansowych
173
3. Inne wpływy inwestyc yjne
1 298
776
II. Wydatki
7 679
9 310
1. Nabyc ie wartości niematerialnych i prawnyc h oraz rzeczowych aktywów trwałych
7 619
9 058
2. Na aktywa finansowe, w tym:
0
119
a) w pozostałych jednostkac h
0
119
- nabycie aktywów finansowyc h
0
119
3. Inne wydatki inwestycyjne
60
133
-5 904
-8 354
10 986
11 577
0
5 300
2. Kredyty i pożyczki
9 552
6 277
3. Inne wpływy finansowe
1 434
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i inwestyc yjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnyc h z działalności finansowej
I. Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innyc h instrumentów kapitałowyc h oraz dopłat do
1.
kapitału
II. Wydatki
11 525
9 003
1. Spłaty kredytów i pożyc zek
9 619
7 937
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
1 421
821
3. Odsetki
217
245
4. Inne wydatki finansowe
268
III. Przepływy pieniężne netto z działalnośc i finansowej (I-II)
-539
2 574
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
2 424
983
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnyc h, w tym:
2 436
990
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
11
7
F. Środki pieniężne na poc zątek okresu
1 013
30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
3 437
1 013
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU
Nota 1 a
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
2015
w tys. zł
2014
a) koncesje, patenty, lic encje i podobne wartości, w tym:
244
216
- oprogramowanie komputerowe
244
216
b) inne wartośc i niematerialne i prawne
99
152
Wartości niematerialne i prawne, razem
342
369
Komisja Nadzoru Finansowego
5
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 1 b
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
a
b
koszty zakońc zonych
wartość firmy
prac rozwojowyc h
c
koncesje, patenty, lic encje i podobne
wartośc i, w tym:
- oprogramowanie
komputerowe
wartość brutto wartośc i niematerialnych i prawnych na
poc zątek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
a)
- nabycie
e
inne wartośc i
niematerialne i
prawne
zalic zki na wartośc i
niematerialne i
prawne
wartość brutto wartośc i niematerialnych i prawnyc h na koniec
okresu
d) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
e) amortyzacja za okres (z tytułu)
f) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
wartość netto wartośc i niematerialnyc h i prawnych na koniec
okresu
Wartośc i
niematerialne i
prawne, razem
786
269
1 055
52
0
52
52
c)
g)
d
52
838
269
1 107
570
117
686
25
54
79
595
170
765
244
99
342
Komisja Nadzoru Finansowego
6
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 1 c
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2015
a) własne
Wartości niematerialne i prawne, razem
w tys. zł
2014
342
369
342
369
Nota 2 a
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
2015
a) środki trwałe, w tym:
w tys. zł
2014
40 844
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
20 528
2 372
992
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
25 258
13 404
- urządzenia technic zne i maszyny
12 642
5 736
- środki transportu
315
176
- inne środki trwałe
257
219
1 270
11 275
b) środki trwałe w budowie
c ) zalic zki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
60
16
42 175
31 819
Komisja Nadzoru Finansowego
7
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 2 b
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys. zł
- grunty (w tym prawo - budynki, lokale i
użytkowania
obiekty inżynierii
wieczystego gruntu) lądowej i wodnej
a) wartość brutto środków trwałych na poc zątek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- nabycia
- inne
- urządzenia
- środki transportu
techniczne i maszyny
- inne środki trwałe
Środki trwałe, razem
992
15 692
16 026
406
523
33 639
1 414
12 267
8 346
205
105
22 337
201
12 267
8 346
205
105
21 124
0
42
0
75
1 213
c ) zmniejszenia (z tytułu)
34
0
- sprzedaż
34
0
2 372
27 959
24 371
570
628
55 901
2 288
10 289
230
303
13 111
413
1 440
47
67
1 968
371
15 057
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na początek okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
42
- zmniejszenie z tytułu sprzedaży środków trwałyc h
g) skumulowana amortyzac ja (umorzenie) na koniec okresu
75
22
0
2 702
11 729
255
22
h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu
0
- zwiększenia
0
- zmniejszenia
0
i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
0
2 372
25 258
12 642
315
257
40 844
Komisja Nadzoru Finansowego
8
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 2 c
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
2015
a) własne
w tys. zł
2014
34 256
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Środki trwałe bilansowe, razem
28 089
7 919
3 730
42 175
31 819
Nota 2 d
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO
2015
w tys. zł
2014
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
737
737
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem
737
737
Nota 3 a
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
- od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)
nie występują
Nota 3 b
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
nie występują
Nota 3 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH
nie występują
Nota 3 d
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
b1. w walucie
-
nie występują
Nota 4 a
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
nie występują
Komisja Nadzoru Finansowego
9
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 4 b
ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występują
Nota 4 c
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
nie występują
Nota 4 d
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW
WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys. zł
2015
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występują
Nota 4 e
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
nie występują
Nota 4 f
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
nie występują
Nota 4 g
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
nie występują
Nota 4 h
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE
nie występują
Nota 4 i
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE
Komisja Nadzoru Finansowego
10
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
nie występują
Nota 4 j
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występują
Nota 4 k
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
nie występują
Komisja Nadzoru Finansowego
11
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 4 l
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
a
b
Lp. nazwa (firma)
jednostki, ze
siedziba
wskazaniem formy
prawnej
c
d
charakter
powiązania
(jednostka
zależna,
jednostka
przedmiot
współzależna,
przedsiębiorstwa jednostka
stowarzyszona, z
wyszczególnienie
m powiązań
bezpośrednich i
pośrednich)
e
zastosowana
metoda
konsolidac ji /
wyc ena metodą
praw własnośc i,
bądź wskazanie,
że jednostka nie
podlega
konsolidac ji /
wyc enie metodą
praw własnośc i
f
g
data objęcia
kontroli /
współkontroli /
uzyskania
znac ząc ego
wpływu
h
wartość udziałów korekty
/ akcji według
aktualizując e
c eny nabyc ia
wartość (razem)
i
j
k
procent
wartość bilansowa posiadanego
udziałów / akc ji kapitału
zakładowego
l
wskazanie, innej
niż określona pod
udział w ogólnej
lit j) lub k),
liczbie głosów na
podstawy kontroli /
walnym
współkontroli /
zgromadzeniu
znac ząc ego
wpływu
nie występują
Nota 4 m
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
a
m
n
zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania jednostki, w tym:
kapitał własny jednostki, w tym:
Lp.
nazwa
jednostki
- należne
wpłaty na
- kapitał
kapitał
- kapitał
zakładowy zakładowy zapasowy
(wielkość
ujemna)
- pozostały kapitał własny, w tym:
zysk (strata)
zysk (strata)
z lat
netto
ubiegłyc h
o
p
r
należności jednostki, w tym:
zobowiązan zobowiązan
ia
ia
długotermin krótkotermin
owe
owe
aktywa
- należnośc i - należnośc i jednostki,
długotermin krótkotermin razem
owe
owe
przychody
ze
sprzedaży
s
t
nieopłacon
a przez
emitenta
wartość
udziałów /
akc ji w
jednostc e
otrzymane
lub należne
dywidendy
od jednostki
za ostatni
rok obrotowy
nie występują
Komisja Nadzoru Finansowego
12
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 4 n
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys. zł
a
b
c
d
e
kapitał własny jednostki, w tym:
Lp.
nazwa (firma) jednostki, ze
wskazaniem formy prawnej
siedziba
przedmiot przedsiębiorstwa
wartość bilansowa
udziałów / akc ji
- kapitał
zakładowy
f
procent
posiadanego
kapitału
zakładowego
g
h
i
otrzymane lub
udział w ogólnej nieopłac ona
należne
liczbie głosów na przez emitenta
dywidendy za
walnym
wartość udziałów /
ostatni rok
zgromadzeniu
akc ji
obrotowy
nie występują
Komisja Nadzoru Finansowego
13
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 4 o
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2015
2014
b1. w walucie
-
nie występują
Nota 4 p
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
2015
2014
c1).....
c2).....
c1).....
c2).....
c1).....
c2).....
c1).....
c2).....
nie występują
Nota 4 q
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2015
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
b1. w walucie
-
nie występują
Nota 4 r
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)
nie występują
Nota 4 s
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
nie występują
Nota 4 t
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
w tys. zł
2015
2014
b1. w walucie
-
nie występują
Komisja Nadzoru Finansowego
14
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 5 a
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
2015
w tys. zł
2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na poc zątek okresu, w tym:
122
76
a) odniesionyc h na wynik finansowy
122
76
- niezapłac ony ZUS
46
33
- premie roczne i niewypłacone wynagrodzenia
23
12
0
0
34
9
- odpisy aktualizując e niefinansowe aktywa trwałe
- odpisy aktualizując e niefinansowe zapasy
- rezerwy
8
7
- pozostałe
10
14
2. Zwiększenia
316
51
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu)
316
51
9
13
32
12
- niezapłac ony ZUS
- premie roczne i niewypłacone wynagrodzenia
- odpisy aktualizując e niefinansowe aktywa trwałe
0
0
- odpisy aktualizując e niefinansowe zapasy
0
25
- rezerwy
134
1
- pozostałe
141
0
3. Zmniejszenia
20
5
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejśc iowymi (z tytułu)
20
5
- odpisy aktualizując e niefinansowe zapasy
20
- pozostałe
5
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:
418
122
a) odniesionyc h na wynik finansowy
418
122
- niezapłac ony ZUS
55
46
- premie roczne i niewypłacone wynagrodzenia
55
23
- odpisy aktualizując e niefinansowe aktywa trwałe
- odpisy aktualizując e niefinansowe zapasy
0
0
15
34
- rezerwy
143
8
- pozostałe
151
10
Nota 5 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
2015
w tys. zł
2014
a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
236
347
- koszty opakowań - kontenery
232
336
- pozostałe koszty
Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem
4
10
236
347
Nota 6 a
ZAPASY
2015
w tys. zł
2014
a) materiały
2 385
1 787
b) półprodukty i produkty w toku
1 454
1 966
c ) produkty gotowe
1 460
988
d) towary
2 599
3 127
7 897
7 869
Zapasy, razem
Nota 7 a
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
2015
a) należności od pozostałyc h jednostek
- do 12 miesięc y
- z tytułu podatków, dotac ji, ceł, ubezpiec zeń społec znych i zdrowotnych oraz innyc h świadc zeń
- inne
Należności krótkoterminowe netto, razem
w tys. zł
2014
17 218
15 570
1 628
17 189
15 811
1 376
20
2
17 218
17 189
Komisja Nadzoru Finansowego
15
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
w tys. zł
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
b) odpisy aktualizując e wartość należności
Należności krótkoterminowe brutto, razem
680
869
17 898
18 058
Nota 7 b
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie dotyczy
Nota 7 c
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
869
442
a) zwiększenia (z tytułu)
459
- należność główna
459
b) zmniejszenia (z tytułu)
-188
- należność główna
-188
-33
680
869
Stan odpisów aktualizującyc h wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu
-33
Nota 7 d
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2015
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
w tys.
GBP
po przelic zeniu na tys. zł
b2. w walucie
w tys.
EUR
w tys. zł
2014
2 180
1 998
15 719
16 060
67
58
372
295
3 804
3 750
po przelic zeniu na tys. zł
15 346
15 765
Należności krótkoterminowe, razem
17 898
18 058
Nota 7 e
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO
OKRESIE SPŁATY:
w tys. zł
2015
2014
a) do 1 miesiąca
7 396
6 510
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
5 506
5 887
c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
412
d) należności przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
e) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
2 935
4 283
16 250
16 679
-680
-868
15 570
15 811
Nota 7 f
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM
NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
w tys. zł
2015
2014
1 035
1 707
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy
864
490
c ) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
332
1 069
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku
420
461
e) powyżej 1 roku
283
556
2 935
4 283
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizując e wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
-680
-868
2 255
3 415
Komisja Nadzoru Finansowego
16
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 8 a
Należności przetermiowone z tytułu dostaw i usług wynoszą 2 935 tys. zł. Należności sporne nie występują.
Plik
Opis
Nota 9 a
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
2015
a) w pozostałych jednostkac h
w tys. zł
2014
3 130
0
- inne aktywa finansowe (wg rodzaju)
3 130
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3 456
1 020
- środki pieniężne w kasie i na rac hunkach
3 456
620
6 586
1 020
- inne środki pieniężne
400
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
Nota 9 b
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA
jednostka
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
waluta
w tys. zł
2015
2014
b1. w walucie
-
nie występują
Nota 9 c
w tys. zł
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
(WG ZBYWALNOŚCI)
2015
2014
c1).....
c2).....
c1).....
c2).....
c1).....
c2).....
c1).....
c2).....
nie występują
Nota 9 d
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
2015
w tys. zł
2014
b1. w walucie
pozostałe waluty w tys. zł
nie występują
Komisja Nadzoru Finansowego
17
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 9 e
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka
waluta
w tys. zł
2015
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
w tys.
GBP
po przelic zeniu na tys. zł
b2. w walucie
w tys.
EUR
2014
99
521
3 357
500
29
98
159
500
793
po przelic zeniu na tys. zł
3 198
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem
3 456
1 020
Nota 9 f
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występują
Nota 9 g
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
b1. w walucie
-
nie występują
Nota 10 a
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:
3 027
879
324
483
0
154
- koszty usług wsparc ia systemu XPPS
37
40
- ubezpieczenia
70
54
149
52
17
17
- koszty udziału w targach branżowyc h
0
19
- koszty prac badawc zo - rozwojowyc h
2 342
0
88
59
3 027
879
- kontenery
- energia elektryczna i gaz - koszty następnego miesiąca
- wieczyste użytkowanie gruntu i podatek od nieruc homości
- koszty gospodrowania odpadami
- pozostałe c zynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Krótkoterminowe rozlic zenia międzyokresowe, razem
Nota 11 a
Łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych nie jest istotna
Plik
Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
18
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 12 a
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys. zł
Seria / emisja
Rodzaj akc ji
Seria A
uprzywilejowane
imienne
Seria B
zwykłe na
okaziciela
Seria C
zwykłe na
okaziciela
Rodzaj
Rodzaj
uprzywilejowani ograniczenia
a akcji
praw do akcji
przyznanie
każdej akcji
dwóch głosów
akc je nie są
uprzywilejowan
e
Liczba akcji
brak
ograniczeń
praw do akcji
brak
ograniczeń
praw do akcji
akc je nie są
brak
uprzywilejowan ograniczeń
e
praw do akcji
Liczba akcji, razem
Wartość serii/
Sposób pokrycia
emisji wg wartości
kapitału
nominalnej
Prawo do
dywidendy
(od daty)
422 650
4 227 wkłady pieniężne
06 c zerwca 06 c zerwca
2011
2011
406 050
4 061 wkłady pieniężne
06 c zerwca 06 c zerwca
2011
2011
171 300
1 713 wkłady pieniężne
18 listopada 18 listopada
2013
2013
1 000 000
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akc ji (w
zł)
Data
rejestrac ji
10 000
10,00
Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji: 1. Pan Przemysław Skrzydlak 211 650
sztuk akcji o wartości 2 116 500 zł i udziale 21,2% w kapitale zakładowym oraz o udziale 29,7% na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 2. Pan Andrzej Kwiatkowski 211 300 sztuk akcji o wartości 2 113 000 o udziale 21,1%
w kapitale zakładowym oraz o udziale 29,7% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; 3. Łącznie fundusze : Noble
Funds FIO, Noble Fund Opportunity FIZ oraz Noble Fund 2DB FIZ zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. 82 182
sztuk akcji o wartości 821 820 zł i udziale 8,2% w kapitale zakładowym oraz o udziale 5,8% na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy; 4. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna 132 500 sztuk akcji o wartości 1 325
000 zł i udziale 13,3% w kapitale zakładowym oraz o udziale 9,3% na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Nota 13 a
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys. zł
Lic zba
Wartość wg c eny
Wartość bilansowaCel nabycia
nabyc ia
Przeznaczenie
nie występują
Nota 13 b
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys. zł
Nazwa (firma) jednostki, siedziba
Liczba
Wartość wg c eny
Wartość bilansowa
nabyc ia
nie występują
Nota 14 a
KAPITAŁ ZAPASOWY
2015
w tys. zł
2014
a) ze sprzedaży akc ji powyżej ic h wartośc i nominalnej
3 587
b) utworzony ustawowo
3 333
3 333
18 393
10 025
25 313
16 946
c ) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość
Kapitał zapasowy, razem
3 587
Komisja Nadzoru Finansowego
19
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 15 a
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występuje
Nota 16 a
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)
nie występuje
Nota 17 a
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)
nie występuje
Nota 18 a
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na początek okresu, w tym:
69
75
a) odniesionej na wynik finansowy
69
75
- prawa autorskie (różnic a w amortyzac ji)
29
15
- różnice kursowe od należności
14
4
- różnice kursowe od środków pieniężnych
1
0
25
55
2. Zwiększenia
790
25
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnic h różnic przejściowyc h (z tytułu)
790
25
- prawa autorskie (różnic a w amortyzac ji)
0
14
- różnice kursowe od należności
0
10
- różnice kursowe wyc ena leasingów
44
0
- różnice kursowe wyc ena kredytów
35
0
- wyc ena instrumentów finansowych
595
0
- różnica pomiędzy wartośc ią podatkową i bilansową środków trwałych - leasing operac yjny
114
0
- różnice kursowe od zobowiązań
- różnice kursowe od środków pieniężnych
2
1
3. Zmniejszenia
65
30
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnic ami przejściowymi (z tytułu)
65
30
- prawa autorskie (różnic a w amortyzac ji)
29
0
- różnice kursowe od należności
14
- różnice kursowe od środków pieniężnych
0
- różnice kursowe od zobowiązań
22
30
4. Stan rezerwy z tytułu odroc zonego podatku doc hodowego na koniec okresu, razem
794
69
a) odniesionej na wynik finansowy
794
69
- prawa autorskie (różnic a w amortyzac ji)
0
29
- różnice kursowe od należności
0
14
- różnice kursowe od środków pieniężnych
4
1
- różnice kursowe od zobowiązań
3
25
- różnice kursowe wyc ena leasingów
44
0
- różnice kursowe wyc ena kredytów
35
0
- wyc ena instrumentów finansowych
595
0
- różnica pomiędzy wartośc ią podatkową i bilansową środków trwałych - leasing operac yjny
114
0
Komisja Nadzoru Finansowego
20
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 18 b
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2015
a) stan na poc zątek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- zwiększenie zatrudnienia
- wdrożeniu programu motywac yjnego dla kluc zowego personelu
2014
34
22
262
12
7
12
256
c ) rozwiązanie (z tytułu)
1
- świadczenie emerytalne
1
d) stan na koniec okresu
295
34
Nota 18 c
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE
(WG TYTUŁÓW)
w tys. zł
2015
a) zwiększenia (z tytułu)
2014
647
- odprawy rentowe
1
- premie roczne
192
- niewykorzystane urlopy
314
- wdrożeniu programu motywac yjnego dla kluc zowego personelu
140
b) stan na koniec okresu
647
Nota 18 d
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występuje
Nota 18 e
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)
a) stan na poc zątek okresu
10
16
- rezerwa na koszty badania bilansu
10
16
b) zwiększenia (z tytułu)
14
10
- rezerwa na koszty badania bilansu
14
10
c ) wykorzystanie (z tytułu)
-10
-16
- rezerwa na koszty badania bilansu
-10
-16
d) stan na koniec okresu
14
10
Nota 19 a
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
2015
a) wobec pozostałych jednostek
w tys. zł
2014
12 800
5 460
- kredyty i pożyc zki
7 925
3 107
- umowy leasingu finansowego
4 874
2 353
12 800
5 460
Zobowiązania długoterminowe, razem
Nota 19 b
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE
SPŁATY
w tys. zł
2015
2014
a) powyżej 1 roku do 3 lat
8 352
3 328
b) powyżej 3 do 5 lat
4 448
2 132
12 800
5 460
Zobowiązania długoterminowe, razem
Komisja Nadzoru Finansowego
21
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 19 c
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
po przelic zeniu na tys. zł
w tys.
EUR
Zobowiązania długoterminowe, razem
2015
w tys. zł
2014
41
60
12 758
5 400
3 163
12 758
12 800
1 286
5 400
5 460
Komisja Nadzoru Finansowego
22
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 19 d
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Kwota kredytu / pożyczki wg umowy
Nazwa (firma)
jednostki, ze
wskazaniem formy
prawnej
Siedziba
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
w tys. zł
02-676
DNB BANK POLSKA
WARSZAWA, UL.
SPÓŁKA AKCYJNA
POSTĘPU 15C
02-676
DNB BANK POLSKA
WARSZAWA, UL.
SPÓŁKA AKCYJNA
POSTĘPU 15C
MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA
40-024
KATOWICE, UL.
POWSTAŃCÓW
43
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
w waluc ie
Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty
jednostka
waluta
w tys. zł
w walucie
jednostka
waluta
Warunki
Termin spłaty
oprocentowania
Zabezpiec zenia Inne
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
2 541
630 w tys.
EUR
645
160 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
28.02.2018
+2,2 PUNKTY %
141
35 w tys.
EUR
113
113 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
30.04.2020
+1,2 PUNKTY %
BRAK
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW Z
POLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
5 042
1 250 w tys.
EUR
911
226 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
20.04.2018
+1,2 PUNKTY %
960
238 w tys.
EUR
635
157 w tys.
EUR
EURIBOR 1M +
29.03.2019
0,7 PUNKTA %
HIPOTEKA
EUR
EURIBOR 1M
28.01.2018
+2,2 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
EUR
EURIBOR 1M
17.02.2020
+1,3 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
EUR
EURIBOR 1M
28.04.2020
+1,0 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
1 291
320 w tys.
766
190 w tys.
5 369
1 331 w tys.
EUR
EUR
EUR
543
135 w tys.
487
4 592
121 w tys.
1 138 w tys.
Kwoty kredytu w walutach zostały przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 30.04.2015 r
Nota 19 e
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
Wartość
nominalna
Warunki oproc entowania
Termin wykupu
Gwaranc je /
zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
Rynek notowań
Inne
Komisja Nadzoru Finansowego
23
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
nie występuje
Komisja Nadzoru Finansowego
24
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 20 a
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
2015
w tys. zł
2014
wobec wspólnika jednostki współzależnej
kredyty i pożyc zki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnyc h papierów wartościowyc h
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięc y
powyżej 12 miesięc y
zalic zki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
a) wobec pozostałych jednostek
15 650
18 727
4 027
9 327
- długoterminowe w okresie spłaty
2 385
1 937
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
1 759
1 012
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
7 321
6 420
7 321
6 420
1 704
1 276
- z tytułu wynagrodzeń
548
509
- inne (wg tytułów)
292
182
15 650
18 727
- kredyty i pożyc zki, w tym:
- do 12 miesięc y
- z tytułu podatków, c eł, ubezpieczeń i innych świadczeń
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
Nota 20 b
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
jednostka
waluta
a) w waluc ie polskiej
b) w walutac h obc ych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. w walucie
GBP
po przelic zeniu na tys. zł
w tys. zł
2015
2014
4 045
3 579
11 605
15 147
1
0
6
1
2 876
4 153
po przelic zeniu na tys. zł
11 599
15 146
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
15 650
18 727
b2. w walucie
EUR
Komisja Nadzoru Finansowego
25
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 20 c
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys. zł
Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy
Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty
Nazwa (firma)
jednostki
Siedziba
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
766
190 w tys.
EUR
82
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
1 291
320 w tys.
EUR
309
w tys. zł
w waluc ie
2 541
5 369
jednostka
630 w tys.
1 331 w tys.
waluta
EUR
EUR
w tys. zł
w walucie
338
776
Warunki
Termin spłaty
oprocentowania
Zabezpiec zenia Inne
EURIBOR 1M
28.02.2018
+2,2 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
EUR
EURIBOR 1M
28.04.2020
+1,0 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
20 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
17.02.2020
+1,3 PUNKTY %
77 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
28.01.2018
+2,2 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW Z
POLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
BRAK
jednostka
84 w tys.
193 w tys.
waluta
EUR
02-676
DNB BANK POLSKA
WARSZAWA, UL.
SPÓŁKA AKCYJNA
POSTĘPU 15C
4 074
1 010 w tys.
EUR
281
70 w tys.
EUR
EURIBOR 3M
20.07.2015
+1,1 PUNKTY %
02-676
DNB BANK POLSKA
WARSZAWA, UL.
SPÓŁKA AKCYJNA
POSTĘPU 15C
141
35 w tys.
EUR
28
7 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
30.04.2020
+1,2 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW Z
POLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW Z
POLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
02-676
DNB BANK POLSKA
WARSZAWA, UL.
SPÓŁKA AKCYJNA
POSTĘPU 15C
8 067
2 000 w tys.
EUR
1 360
337 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
28.01.2016
+0,9 PUNKTY %
02-676
DNB BANK POLSKA
WARSZAWA, UL.
SPÓŁKA AKCYJNA
POSTĘPU 15C
5 042
1 250 w tys.
EUR
631
157 w tys.
EUR
EURIBOR 1M
20.04.2018
+1,2 PUNKTY %
960
238 w tys.
EUR
218
54 w tys.
EUR
EURIBOR 1M +
29.03.2019
0,7 PUNKTA %
HIPOTEKA
EUR
EURIBOR 1M
19.09.2015
+1,3 PUNKTY %
HIPOTEKA+CE
SJA PRAW
ZPOLISY
UBEZPIECZENI
OWEJ
MBANK SPÓŁKA
AKCYJNA
40-024
KATOWICE, UL.
POWSTAŃCÓW
43
BZ WBK SPÓŁKA
AKCYJNA
50-950
WROCŁAW,
RYNEK 9/11
8 874
2 200 w tys.
EUR
0
0 w tys.
Komisja Nadzoru Finansowego
26
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Kwoty kredytu w walutach zostały przeliczone po średnim kursie NBP z dnia 30.04.2015 r
Nota 20 d
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys. zł
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju
Wartość
nominalna
Warunki oproc entowania
Termin wykupu
Gwaranc je /
zabezpieczenia
Dodatkowe prawa
Inne
nie występuje
Komisja Nadzoru Finansowego
27
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 21 a
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występuje
Nota 21 b
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) rozlic zenia międzyokresowe przychodów
1 167
- krótkoterminowe (wg tytułów)
1 167
- otrzymane dotac je i subwenc je
1 167
Inne rozlic zenia międzyokresowe, razem
1 167
Nota 22 a
Do obliczenia wartości księgowej stosuje się wzór:wartość księgowa na jedną akcję = kapitał własny / ilość akcji
wartość ksiegowa na jedną akcję = 46 532 tys. zł / 1 000 tys. akcji = 46,53 zł.
Plik
Opis
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH
Nota 23 a
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występuje
Nota 23 b
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
nie występuje
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT
Nota 24 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2015
2014
- przychody ze sprzedaży produktów- rynek automotive
69 088
66 635
- przychody ze sprzedaży produktów- rynek packaging
3 430
2 244
- przychody ze sprzedaży usług
334
1 492
- przychody ze sprzedaży produktów - pozostałe
234
7
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
73 086
70 378
Nota 24 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
2015
w tys. zł
2014
6 088
4 386
66 998
65 993
Komisja Nadzoru Finansowego
28
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2015
Przyc hody netto ze sprzedaży produktów, razem
w tys. zł
2014
73 086
70 378
Nota 25 a
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
w tys. zł
2015
2014
- od jednostek pozostałyc h w tym:
6 583
5 893
- a. Sprzedaż towarów - form
5 713
5 259
- b. Sprzedaż towarów pozostałyc h
420
423
- c . Sprzedaż materiałów - opakowań (palety i kartony)
426
211
- d. Inna sprzedaż materiałów
24
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
6 583
5 893
Nota 25 b
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
2015
a) kraj
b) eksport
Przyc hody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem
w tys. zł
2014
642
362
5 941
5 531
6 583
5 893
Nota 26 a
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
2015
a) amortyzacja
b) zużycie materiałów i energii
c ) usługi obce
w tys. zł
2014
1 888
1 492
44 388
43 081
6 603
7 455
d) podatki i opłaty
309
501
e) wynagrodzenia
9 036
6 719
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadc zenia
1 952
1 490
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
729
497
64 904
61 236
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
173
312
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
-981
-931
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
-4 603
-4 515
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
-5 447
-4 461
Koszt wytworzenia sprzedanyc h produktów
54 047
51 640
Nota 27 a
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
2015
a) rozwiązane rezerwy (z tytułu)
w tys. zł
2014
314
- Rozwiązanie odpisu aktualizującego inwestyc je
394
360
- Rozwiązanie odpisu aktualizującego należnośc i
- Rozwiązanie odpisu aktualizującego należnośc i US
188
33
0
0
- Rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy
126
b) pozostałe, w tym:
418
600
48
117
168
362
0
21
- Powypadkowe naprawy - zwrot z ubezpiec zenia
13
12
- Wyksięgowanie przeterminowanyc h zobowiązań
85
52
- Przyc hody ze sprzedaży pozostałej - refaktury
6
26
- Zwrot za naukę w szkołac h wyższyc h (prac ownicy zwolnieni)
0
8
- Pozostałe koszty
3
1
- Przyc hody z tytułu odzysku - recyklingu surowca
- Nadwyżki inwentaryzacyjne
- Bonus za zużycie niskowartośc iowego surowca
- Darmowa dostawa materiałów
95
Inne przychody operacyjne, razem
732
994
Komisja Nadzoru Finansowego
29
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 28 a
INNE KOSZTY OPERACYJNE
2015
w tys. zł
2014
a) utworzone rezerwy (z tytułu)
0
13
- Odpisy aktualizujące należności
0
0
- Odpisy aktualizujące należności z US (vat z nie potwierdzonyc h f-r korygującyc h)
0
1
- Rezerwa na świadc zenia emerytalne
0
12
b) pozostałe, w tym:
1 784
1 352
- Odpady produkcyjne
981
931
- Niedobory inwentaryzacyjne niezawinione
197
245
- Koszty reklamac ji
58
20
- Koszty napraw powypadkowych
11
12
0
26
352
32
- Koszty refakturowane
- Wyksięgowanie nieściągalnych, przedawnionyc h należnośc i
- Dofinansowanie zakupu bramy dla Straży Pożarnej - darowizna
0
6
- Koszty związane z powstaniem spółek izo-blok
0
16
- Koszty pomoc y prawnej w sprawie przejęcia Fagerdala GMBH
0
39
- Koszty roku ubiegłego
0
22
- Pozostałe koszty
7
2
- Koszty kar i obciążeń
22
- Zakończenie postępowań upadłośc iowych - spisanie należności
142
- Darowizny
Inne koszty operacyjne, razem
15
0
1 784
1 365
1. Zwiększenie odpisu aktualizującego wartość zapasów materiałów o kwotę 22 tys. zł z powodu odpisu na zapasy
zalegające powyżej 180 dni; 2. Zmniejszenie odpisu aktualizującego wartość zapasów - półwyrobów i wyrobów
gotowych o kwotę 126 tys. zł z powodu częściowej utylizacji i recyklingu; 3. Rozwiązanie odpisu aktualizującego
wartość należności o kwotę 188 tys. zł z powodu zakończenia procesu upadłości dłużnika oraz spisanie należności
nieściągalnych
Nota 29 a
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występują
Nota 29 b
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) pozostałe odsetki
- od pozostałych jednostek
Przyc hody finansowe z tytułu odsetek, razem
1
1
30
30
1
30
Nota 29 c
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
2015
w tys. zł
2014
a) dodatnie różnic e kursowe
161
-26
- zrealizowane
- niezrealizowane
146
15
46
-72
b) pozostałe, w tym:
1 299
659
- Zysk z tytułu kontraktów Forward
1 299
659
Inne przychody finansowe, razem
1 460
633
Komisja Nadzoru Finansowego
30
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 30 a
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
2015
w tys. zł
2014
a) pozostałe odsetki
220
262
- dla innych jednostek
220
262
220
262
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
Nota 30 b
INNE KOSZTY FINANSOWE
2015
w tys. zł
2014
a) pozostałe, w tym:
57
68
- Prowizje od uruc homienia i niewykorzystania kredytów
41
51
- Składki na Bankowy Fundusz Gwaranc yjny
15
14
- Dodatkowe opłaty do umów leasingu
1
2
- Wydanie promesy przez BZ WBK
0
1
57
68
Inne koszty finansowe, razem
Nota 31 a
W roku obrotowym 2013/2014 strata na sprzedaży udziałów spółki zależnej IZO-BLOK wyniosła 4 tys zł.
Plik
Opis
Nota 32 a
ZYSKI NADZWYCZAJNE
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występują
Nota 33 a
STRATY NADZWYCZAJNE
nie występują
Nota 34 a
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY
1. Zysk (strata) brutto
Różnic e pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg
2.
tytułów)
14 159
10 447
-940
765
- Przyc hody nie podlegając e opodatkowaniu
-3 490
-402
- Koszty nie stanowiąc e kosztu uzyskania przyc hodu
3 088
1 520
-538
-353
-
Koszty zaliczone jako koszty uzyskania przychodów nieujęte w ewidenc ji księgowej bieżąc ego okresu
sprawozdawc zego
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
13 219
11 212
4. Podatek doc hodowy według stawki 19 %
2 512
2 130
5. Podatek doc hodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:
2 512
2 130
- wykazany w rachunku zysków i strat
2 512
2 130
Komisja Nadzoru Finansowego
31
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
Nota 34 b
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:
2015
- zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwróc enia się różnic przejściowyc h
Podatek doc hodowy odroczony, razem
w tys. zł
2014
428
-51
428
-51
Nota 34 c
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
2015
w tys. zł
2014
nie występują
Nota 34 d
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY
nie występują
Nota 35 a
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:
nie występują
Nota 36 a
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:
w tys. zł
2015
2014
nie występują
Nota 37 a
Zysk za rok obrotowy trwający od 01.05.2013 do 30.04.2014 w kwocie 8 367 392,80 zł został przeznaczony na
zwiększenie kapitału zapasowego. Zysk za rok obrotowy trwający od 01.05.2014r. do 30.04.2015 r. w kwocie 11 219
298,39 zł Zarząd proponuje również przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.
Plik
Opis
Nota 38 a
Do obliczenia zysku na jedną akcję stosuje się wzór: zysk na jedną akcję = zysk netto / liczbę akcji: zysk na jedna akcję
= 11 219 tys. zł / 1 000 tys. akcji = 11,22 zł.
Plik
Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
32
IZO-BLOK S.A.
SA-R 2015
NOTYOBJAŚNIAJĄCEDORACHUNKUPRZEPŁYWÓWPIENIĘŻNYCH
Na wartość "Inne wpływy inwestycyjne" składają się zyski z tytułu realizacji transakcji forward w kwocie 1 299 tys.zł;
na pozycję "Inne wydatki inwestycyjne" składają się zaliczki na inwestycje w kwocie 60 tys. zł; na pozycję "Inne
wpływy finansowe" składają się otrzymane dotacje w kwocie 1 435 tys. zł; na pozycje "Inne wydatki finansowe"
składają się zwróceone dotacje w kwocie 268 tys. zł Struktura środków pieniężnych przyjętych do sporządzenia
rachunku przepływów pieniężnych : 1. Stan na 30.04.2014 r.: środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
stan na 30.04.2014 r. 620 tys. zł oraz 400 tys. zł lokata bankowa; 2. Stan na 30.04.2015 r. : środki pieniężne
zgromadzone na rachunkach bankowych 3 456 tys.zł
Plik
Opis
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu
oraz zmianami
tych pozyc
ji hunku
w rac hunku
przepływów
Wyjaśnienie niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycpozyc
ji orazjizmianami
stanu stanu
tych pozyc
ji w rac
przepływów
pieniężnych.pdf
pieniężnyc h
B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
Plik
Dodatkowe noty objaśniające.pdf
Opis
Dodatkowe noty objaśniające
PODPISY
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2015-07-15
Przemysław Skrzydlak
Prezes Zarządu
Podpis
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
2015-07-15
Beata Hoffmann
Główna Księgowa
Podpis
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
Plik
Opis
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2014_2015.pdf
Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2014/2015
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawarta jest w Sprawozdaniu Zarządu z działalności strona 33 i 34
Plik
Opis
Komisja Nadzoru Finansowego
33
Download