Uploaded by User6474

Egor Dzehtsiaryk KOLOS BN 2 ROK 2021

advertisement
Egor Dzehtsiaryk 84776 BN 2 rok 2021
1. Przestrzeń, do której każdy obywatel powinien mieć zagwarantowane prawo dostępu..
Istotą tej przestrzeni jest swobodne wyrażanie poglądów, ekspresja różnorodnych zachowań
(ograniczonych tylko i wyłącznie zasadami ogólnymi współżycia społecznego), bezpośredniość
kontaktów. Przestrzeń może być utworzona w sposób naturalny (przyrodą) lub w sposób
sztuczny przez człowieka (n.p pomieszczenia otwarte).
Przykłady przestrzeni publicznej— place, ulice, obszary kolejowe, skwery, parki, pasy drogowe
dróg publicznych, tereny lotnisk cywilnych i t.d.
2. Policja. Podstawa prawna – Ustawa o Policji z dnia 06 kwietnia 1990r. Policja jest w sektorze
rządowym.
Podstawowe zadania policji:
1) ochrona życia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi atakami, zamachami naruszającymi
wszystkie te dobra,
2) współpraca z innymi służbami (Straż Miejska, ABW, CBA i t.d.)
3) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi
formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
5) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z
działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na
podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.
8) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu
drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania
3.

pożary spowodowane nieostrożnością organizatorów, uczestników (n.p palenie w
miejscu gdzie obowiązuje zakaz palenia)

różnego rodzaju awarie (np. zasilania paliwowego generatora),

katastrofy (np. tsunami albo n.p. sprzęt co wisi nad sceną spadnie komuś na głowę),

działalność przestępczą przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu uczestników imprezy
(oszustwa, zgwałcenia, porwania, pobicia, wyłudzenia ),

włamania, napady

wszelkiego rodzaju działania terrorystyczne (np. rozpylanie przez samoloty trucizny dla
szczurów),

wszelkie przejawy niebezpiecznego i agresywnego zachowania uczestników, w tym np.:
o
rzucanie się na ogrodzenie,
o
fizyczne niszczenie ogrodzenia,
o
różnego rodzaju wandalizm,
o
zamieszki
o
rzucanie zwłok ludzkich, rac, granatów i innych niebezpiecznych przedmiotów.
4. Wojska Obrony Terytorialnej. Są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Stoją Wojsk Lądowych,
Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej. Są komplementarną częścią
obronnego potencjału RP.
Utrzymanie powszechnej gotowości do obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia,
akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w
realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i
organami samorządu terytorialnego.
Kształtowanie w społeczeństwie postaw i wartości patriotyczno-obywatelskich.
Dobrym przykładem współpracy WOT z innymi służbami jest współpraca z Policją w zakresie
walki z COVID-19. N.p. Razem przeprowadzili 70 623 patrole, których celem była kontrola
osób przebywających w kwarantannie, a także 25 317 patroli prewencyjnych. WOT również
wspierają pielęgniarek w szpitalach, co jest przykładem współpracy ze polską służbą zdrowia.
5.Pracownik Policji który świadczy usługi detektywistyczne i zajmuje się imi w sposób
dyskretny. Mówiąc słowami prostymi detektyw to osoba która posiada licencję na działalność
detektewistyczną w ramach śledczego biura prywatnego.
Download