Prezentacja pobierz… - Urząd Gminy Skrzyszów

advertisement
„ N A S Z C E L - ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCOM GMINY SKRZYSZÓW”
Problemy poruszone na debacie
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na drogach, i w określonych
miejscach uznanych przez mieszkańców jako niebezpieczne (skrzyżowana ulic,
niebezpieczne punkty na drogach krajowych, drogi lokalne, brak oświetlenia).
 Zły stan dróg, nieprawidłowości w oznakowaniu lub zła organizacja ruchu.
Bezpieczeństwo publiczne
 Odczucie „małej” liczby widocznych patroli w rejonach zagrożonych.
 Grupy młodzieży – odczucie zagrożenia z ich strony, anonimowość grup.
 Zjawisko przemocy w rodzinie.
 Pozytywne i negatywne postrzeganie pracy policjantów.
Formy współpracy ze społeczeństwem , które mogą być realizowane
przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie
 zwiększenie liczby patroli prewencji
 wnioski do zarządców dróg
i ruchu drogowego w miejscach
wskazywanych przez obywateli jako
niebezpieczne,
 kontynuowanie spotkań prewencyjnych
ukierunkowanych na zwiększenie
świadomości i odpowiedzialności
prawnej młodzieży szkolnej
 aktywna współpracę
z podmiotami realizującymi procedurę
„Niebieskie Karty” w ramach zespołów
interdyscyplinarnych oraz spotkań
profilaktycznych.
w kwestiach korekty organizacji ruchu
drogowego, oświetlenia, oznakowania,
infrastruktury.
 zachęta dla samorządu oraz podmiotów
gospodarczych w zwiększeniu
bezpieczeństwa własnego i ogólnego
poprzez wykorzystywanie dostępnych metod
technicznych, np. monitoringu wizyjnego,
 informowanie społeczeństwa
o kompetencjach, priorytetach i roli Policji,
 przeprowadzenie spotkań
zorganizowanych ze społeczeństwem – w
formie spotkań wiejskich.
Wciągnięcie do współpracy na rzecz
bezpieczeństwa innych podmiotów
zlokalizowanych na terenie Gminy
Skrzyszów ( OSP).
 wzmożenie realizacji profilaktyki
kryminalnej ukierunkowanej na
zapobieganie przestępczości i patologii
społecznej, szczególnie wśród nieletnich.
Ocena pracy policjantów
Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w 2013 roku
Proszę powiedzieć jak ocenia Pan(i) pracę policjantów pełniących służbę w
okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania (miejscowość, dzielnica, osiedle)?
1,60%
36,32%
DOBRZE
51,18%
ŹLE
TRUDNO POWIEDZIEĆ
nie udzieliło odpowiedzi
10,90%
Komisariat Policji Tarnów Centrum
Posterunek Policji w Skrzyszowie
PERESPEKTYWY PRACY NA ROK 2014
kreowanie pozytywnego wizerunku dzielnicowego jako policjanta pierwszego
kontaktu.
Obsługa obywateli poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji na zdarzenie.
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapobieganie przestępczości i
demoralizacji nieletnich,
współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie promowania
bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży,
Korzyści wynikające z debat społecznych
Samorząd Gminy - Policja:
uzyskanie wiedzy przez obywateli o postrzeganiu działań Policji i
samorządów.
usprawnienie i udoskonalenie procesu decyzyjnego oraz przepływu
informacji
 podejmowanie decyzji będących odzwierciedleniem rzeczywistych
potrzeb i oczekiwań obywateli,
przewidywanie wynikających trudności w czasie realizacji zamierzeń.
Mieszkańcy :
•uzyskanie szerszej wiedzy na temat działań pionów Policji i samorządów
lokalnych,
•poczucie zrozumienia i akceptacja działań Policji,
•poczucie zrozumienia wynikające z partycypacji w procesie
decyzyjnym,
•zwiększenie świadomości prawnej mieszkańców Gminy Skrzyszów.
Download