CO ZAPEWNIA STANDARD Procedury, Karty procesów

advertisement
DOŚWIADCZENIA
Z WDROŻENIA
ISO 9001:2000
W POLSKIEJ
POLICJI
DLACZEGO






Zmienić relacje obywatel - policja
Uporządkować organizację
Usatysfakcjonować pracowników
Polepszyć współpracę pomiędzy
policją i jednostkami samorządu
terytorialnego
Z chęci zmian
Wstęp do TQM
PRZESZKODY





Mentalność ludzi
Zhierarchizowane struktury
Brak środków
Brak wzorców
Mala przejrzystość przepisów
ZMIEŃMY TO
8 ZASAD ZARZĄDZANIA
Orientacja na
klienta
Przywództwo
Zaangażowanie
ludzi
Podejmowanie
Podejście
Wzajemne
decyzji na
procesowe korzystne relacje
podstawie faktów
ze stronami
zainteresowanymi
Podejście
systemowe do
zarządzania
Ciągłe
doskonalenie
NARZĘDZIE ZMIAN
Ciągłe
doskonalenie
Ciągłe doskonalenie
systemu
zarządzania
jakością
systemu zarządzania
jakością
Klient
Klient
Odpowiedzialność
Odpowiedzialność
Kierownictwa
Kierownictwa
(strony
zainteresowane)
Zarządzanie
zasobami
Pomiary,
analiza
Pomiary, analiza
i doskonalenie
i doskonalenie
Realizacja
wyrobu
Wymagania
Wejście
Czynności dodające wartości
(strony
zainteresowane)
Satysfakcja
Wyrób
Wyrób
Wyjście
Przepływ informacji
CO ZAPEWNIA STANDARD

Skupienie działania na identyfikowaniu i
spełnianiu potrzeb mieszkańców
•Badania opinii społecznej
•Ankiety opracowane we własnym zakresie
•Telefony 800, zaufania, ekspertów
•Analiza opinii prezentowanych w publikatorach
CO ZAPEWNIA STANDARD

Tworzenie i utrzymanie środowiska, w którym
ludzie są zaangażowani i wykorzystywane są ich
zdolności
•Uruchomienie karty problemów jakościowych
•Wykorzystanie predyspozycji i opinii
psychologicznych przy zatrudnianiu na
stanowisku pracy
•Nieetatowe zespoły problemowe
•Każdy pomysł nie jest lekceważony
CO ZAPEWNIA STANDARD

Nieustanne doskonalenie działania i poprawę
efektywności podejmowanych decyzji w oparciu o
mierzalne fakty i wyniki
•Omawianie na odprawach wydziałowych skutków
podjętych działań i decyzji
•Analiza przyczyn powtarzalnych błędów
•Rejestrowane i analizowane działania naprawcze
•Przeprojektowanie statystyki na potrzeby
mierników w strategii i procesach
CO ZAPEWNIA STANDARD

Skupienie działania na uzyskaniu wspólnych
korzystnych relacji z podmiotami zewnętrznymi
•Wspólne programy i imprezy prewencyjne
•Dodatkowe środki finansowe ze strony
organizacji samorządowych
•Mapa cyfrowa wspólnie aktualizowana
•TAXI radio,
CO ZAPEWNIA STANDARD

Powtarzalność efektów będąca skutkiem
planowania i przewidywania, a nie przypadku
•Procedury, Karty procesów, Algorytmy
•Weryfikacja i walidacja zaplanowanych działań
•Planowanie na podstawie wyników
CO ZAPEWNIA STANDARD

Eliminuje przekonanie personelu o braku wpływu
na sposób wykonania swojej pracy, promuje
kreatywność i współdziałanie
•Promowanie aktywności i innowacyjności
•Zrozumiały system oceny i motywacji oparty na
wynikach pracy
CO ZAPEWNIA STANDARD

Poprawia komunikację wewnętrzną, jasno
definiuje odpowiedzialność i eliminuje możliwość
uchylania się od niej
•Opisy stanowisk
•Karty zadań planowych i doraźnych
•Liderzy procesów
•Ocena przełożonego przez podwładnego
CO ZAPEWNIA STANDARD

Pozwala na racjonalne prowadzenie gospodarki
posiadanymi zasobami
•Personel podnosi kwalifikacje i wykonuje , na
których zna się najlepiej
•Budżet projektowany w odniesieniu do procesów
i celów
• lokalnie może znaczyć szybciej, taniej i lepiej
CO ZAPEWNIA STANDARD

Daje dowód na istnienie systemu zarządzania
opartego na normach uznanych powszechnie na
świecie
•Audity certyfikujące i nadzoru
•Logo ISO 9001
CO ZAPEWNIA STANDARD

Podejście procesowe - identyfikacja procesów i
ich wzajemnych powiązań oraz zarządzanie nimi
•Podejmowanie decyzji w miejscu wykonywania
•Nie ma ważniejszych – jest potrzeba wspólnego
działania

Rozpatrywanie procesów w kategoriach wartości
dodanej ,nadzór nad funkcjonowaniem i
skutecznością procesów oraz ich ciągłe
doskonalenie
NOWOŚĆ - PROCSY
WEJŚCIE
WYJŚCIE
Procesy wspierające
PROBLEMY Z PROCESAMI
Usprawnianie procesów nie było związane ze strategią
Projektujący proces nie zdają sobie sprawy z tego jak on wpłynie na wszystkich
zaangażowanych w jego realizację
Organizacja bardziej koncentruje się na przeprojektowaniu procesów niż na ich
wdrożeniu
W projekt zaangażowani są niewłaściwi pracownicy lub nie mający odpowiednich
kompetencji
Zespoły opracowujące procesy nie mają jasno określonego celu i nie są rozliczani za
realizację
Nie opracowano systemu miar i innych narzędzi koniecznych do ciągłego
doskonalenia procesu
Kadra kierownicza uważa,że jeżeli nie zostanie całkowicie zmieniona organizacja i
struktura to nie osiągnie się znaczących wyników
Kadra kierownicza podejmuje działanie pozorujące zainteresowanie zmianami
ZARZĄDZANIE CELAMI
Wizja
Zmiany polityki
Polityka
jakości
Polityka
i strategia
Cele
Przegląd
Monitoring
Plan działań
Realizacja planu
WDROŻENIA W POLICJI

Pierwsze wdrożenie w 2001 r.

SZJ w 30 jednostkach policji w Polsce

Dalsze 14 wdrożeń z wykorzystaniem
Projektu UNDP

Zainteresowanie standardem ISO
9001:2000 ośmiu jednostek policji na
Litwie i Ukrainie
KORZYŚCI

Korzyści pracowników:






zrozumienie działań
zwiększona satysfakcja z pracy
większa stabilność zatrudnienia
wpływ na organizację
silne zmotywowanie
Korzyści dowództwa



lepsze wykorzystanie środków
poprawa wyników działania
wzrost zaangażowania pracowników
KORZYŚCI

Korzyści społeczeństwa



partnerstwo
zrozumienie i zaufanie
poczucie bezpieczeństwa
Doskonalenie
PERSPEKTYWY
Narzędzia japońskiego TQM
Benchmarking
Samoocena EFQM/CAF
ISO 9000
czas
Dziękuję za uwagę
Download