z polityki i zasad jej realizacji. POLITYKA SYSTEMOWA Określa

advertisement
POLITYKA
SYSTEMOWA
Jacek WĘGLARCZYK
Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na
wszystkie wyzwania ... ~ … ale jesteśmy
w stanie odpowiedzieć na wyzwanie
kompleksowe.
Jedynie system celowy jest w stanie
odpowiedzieć na wyzwanie kompleksowe.
System celowy to taki, który dokonuje wyboru
i rankingu środków dla kształtowania siebie,
otoczenia i wzajemnych powiązań – dla
osiągnięcia celu.
CEL a SYSTEM
/ Deming /
1.
Bez celu nie ma systemu
2. Element systemu jest na tyle ważny, na ile współdziała
w osiągnięciu celu
3. Zarządzanie polega na optymalizacji systemu i drogi
doosiągnięcia celu
MISJA
WIZJA
POLITYKA
STRATEGIA
SYSTEM ZARZĄDZANIA
… każdy …
definiowany jest jako
... część ogólnego systemu zarządzania, która obejmuje strukturę
organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania,
procedury, procesy i środki potrzebne do opracowywania, wdrażania,
realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki
systemowej
Ideą systemu jest więc identyfikacja celu strategicznego i określenie / opracowanie /
narzędzia do osiągnięcia celu. Takim narzędziem jest sam system.
Można powiedzieć, że system składa się – w opisie i rzeczywistości –
z polityki i zasad jej realizacji.
POLITYKA SYSTEMOWA
Określa ogólne cele objęte zakresem działania systemu
Wstępnie decyduje o zasadach ich osiągania
Określa priorytety strategiczne
czyli
Jakość dokumentu - POLITYKA
decyduje w sposób zasadniczy
o dalszym kształcie
i znaczeniu systemu.
DEFINICJA POLITYKI
ISO 9000
– ogół zamierzeń i ukierunkowanie
organizacji, dotyczące jakości, formalnie
wyrażone przez najwyższe kierownictwo.
ISO 14001
– deklaracja organizacji dot. jej intencji i zasad
odnoszących się do ogólnych efektów działalności
środowiskowej, określająca ramy do działania
i ustalania celów oraz zadań środowiskowych
organizacji
PN 18001
- jw. … do efektów działalności w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy … … celów dot.
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
P. 5.3 ISO 9001 : 2000
Najwyższe kierownictwo powinno zapewnić, że polityka jakości
Jest odpowiednia do celu istnienia organizacji
Zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego
doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością
Tworzy ramy do ustanowienia i przeglądu celów dotyczących
jakości
Jest zakomunikowana i zrozumiała w organizacji
Jest przeglądana pod względem jej ciągłej przydatności.
WYMAGANIA FORMALNE
Odpowiedniość dot. celu istnienia organizacji
Ramy do ustanowienia i przeglądu celów
Zakomunikowanie i zrozumiałość
Aktualizowanie, dokumentowanie
ZOBOWIĄZANIA
Doskonalenie skuteczności systemu
Spełnienie wymagań dot. m.in.:
- zapewnienia środków i zasobów
- roli klienta
- wzrostu świadomości pracowników
PRZYKŁAD POLITYKI JAKOŚCI
Głównym celem XXX jest efektywne działanie dla osiągnięcia
dominującej pozycji na rynku krajowym oraz powiększenie udziału
na rynkach zagranicznych / …produktu /.
Naszym podstawowym dążeniem jest ciągłe spełnianie wymagań
klientów oraz wzrost ich satysfakcji. Osiągniemy to poprzez :
stałe doskonalenie jakości i konkurencyjności naszych wyrobów
utrzymywanie ciągłego kontaktu z klientami w celu rzetelnej
identyfikacji ich potrzeb i oceny ich satysfakcji
staranny dobór i rozwijanie partnerskiej współpracy z dostawcami
dążenie do zawierania długoterminowych kontraktów z odbiorcami
i dostawcami, co umożliwi wszystkim partnerom zrównoważony rozwój
zapewnienie możliwości uzyskania i utrzymania odpowiednich
kompetencji naszym pracownikom
doskonalenie infrastruktury produkcyjnej i środowiska pracy
wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania - w tym doskonalenie
skuteczności QMS
/ oddział polski korporacji światowej /
PRZYKŁAD POLITYKI ZSZ
XXX jest organizacją produkcyjno – handlową, której celem jest dostarczanie
Klientom wyrobów i usług o jakości zaspokajającej Ich potrzeby w warunkach
przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych dla załogi.
Kierownictwo i załoga firmy będą stale podnosić swoje kompetencje w celu
świadomego i odpowiedzialnego działania na rzecz spełniania wymagań klienta,
jak również nawiązania stałych, partnerskich więzi z klientami i podwykonawcami.
Zobowiązujemy się do ciągłego zmniejszania oddziaływania na środowisko
i poprawy stanu BHP, szczególnie w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom,
wypadkom i chorobom zawodowym – przy pełnym przestrzeganiu odpowiednich
wymagań prawnych.
Działania powyższe prowadzić będziemy w ramach zintegrowanego i stale
doskonalonego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm ISO
9001,ISO 14001 oraz PN 18001.
Polityka niniejsza została zakomunikowana całej załodze, a środki konieczne do jej
realizacji zostały zapewnione.
PLANOWANIE W ZSZ
FIRMA
Strategia, możliwości
POLITYKA
Wymagania
norm
ZOBOWIĄZANIA
CELE OGÓLNE
CELE
OPERACYJNE
PROGRAMY
zintegrowane
Cele jakościowe,
zadania środowiskowe
cele szczegółowe BHP
Dziękuję
za uwagę
Download