jakosc

advertisement
JAKOŚĆ
& Metody Jej Pomiaru
Zarządzanie Projektem Informatycznym
Michał Pęczalski
Łukasz Pomianowski
Czym jest jakość oprogramowania ?
 ISO 9000-3 : Jakość oprogramowania to ogół
cech i własności programu decydujących o
jego zdolności do zaspokajania
stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb
użytkownika
 IEEE 610.12 : Jakość oprogramowania to
stopień w jakim oprogramowanie ma
pożądaną kombinację
Czym jest jakość?
Produkt jest wysokiej jakości, jeśli:
a) zbliża się do ideału
b) zaspokaja aktualne lub przewidywane
wymagania klienta
c) daje się sprzedawać
Zarządzanie Jakością – obszary działania
 Planowanie
 Zapewnianie
 Kontrola
 Poprawa
Miary jakości
 Pielęgnowalność
 Przenośność
 Użyteczność
 ..........
Zarządzanie jakością w projekcie
 Zarządzanie jakością w projekcie =
Zapewnienie jakości zarządzania
 Ważne elementy Zarządzania jakością :

satysfakcja klienta

zapobieganie błędom

odpowiedzialność kierownictwa
Standardy jakości



ISO 9000:2000
 Zgodnie z opinią autorów nowych norm są one bardziej zrozumiałe zarówno dla
firm, które już posiadają certyfikaty jakości ISO 9000 jak i dla tych, które planują
ich wdrożenie w przyszłości.
TQM
 TQM jest nowoczesną koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to
filozofia wszechstronnego, zbiorowego wysiłku zorientowanego na ustawiczne
doskonalenie organizacji we wszystkich aspektach, sferach i efektach
działalności. Obejmuje nie tylko doskonalenie wyrobów czy usług ale także
jakość pracy, technologii, organizacji pracy, procesów marketingowych i
wytwórczych zorientowanych na zaspokojenie potrzeb klientów i uczestników
organizacji, jej przetrwanie i rozwój.
 Zarządzanie przez jakość w Unii Europejskiej wywodzi się z koncepcji
japońskiego i amerykańskiego Total Quality Management, która została
przystosowana przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością EFQM
(European Foundation for Quality Mangement) do europejskich tradycji oraz
filozofii jakości życia, gdzie człowiek jest podstawowym podmiotem w procesach
zarządzania organizacją. W krajach europejskich wiele tysięcy firm wdrożyło i
wdraża TQM, m.in. takie organizacje jak: VOLVO, Rank Xerox, ICL Design and
Distribution, Siemens, Philips. W Polsce koncepcja TQM zaczęła się rozwijać z
chwilą ustanowienia Polskiej Nagrody Jakości (w 1995 roku) przez Krajową Izbę
Gospodarczą i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Fundację "Teraz
Polska".
BPM
 Business Process Management to zarządzenie procesami, realizacja całości
zagadnień związanych z wykonywaniem procesów w systemie
wieloprogramowym, od początku do zakończenia wszystkich procesów, jakie
odbywają się w organizacji.
Norma ISO 9000
Wskazuje obszary działań:
 system jakości – struktura
 system jakości - działania dotyczące cyklu
życia
 system jakości – działania wspierające
Struktura ISO 9000
Seria ISO 9000 składa się z kilku podsystemów:

ISO 9001 - stosuje się, gdy zgodność ze stawianymi wymogami ma być zapewniona przez
dostawcę w kilku etapach, od projektowania po produkcję,

ISO 9002 - stosuje się, gdy zgodność z postawionymi wymaganiami ma być zapewniona
przez dostawcę w produkcji, instalowaniu i serwisie (norma ta jest odpowiednia dla firm
produkcyjnych i świadczących usługi),

ISO 9003 - stosuje się, gdy zgodność z postawionymi wymogami ma być zapewniona przez
dostawcę jedynie w kontroli oraz badaniach końcowych (norma ta przeznaczona jest dla
firm pośredniczących, np. hurtowni).

Normy ISO serii 9000 są ciągle rozbudowywane. W ich zasadniczych wymaganiach zmian
dokonuje się średnio co cztery lata. Bardziej szczegółowy charakter mają kolejne
podsystemy:
9000-3 - wytyczne stosowania ISO 9001 podczas opracowywania oraz obsługiwania
oprogramowania,
9000-4 - przewodnik na temat zarządzania programem niezawodności,
9004-2 - wytyczne dla usług,
9004-3 - wytyczne dotyczące materiałów wytwarzanych w procesach ciągłych,
9004-4 - wytyczne doskonalenia jakości,
9004-5 - wytyczne do planów jakości.






Proces wdrożenia ISO w
przedsiębiorstwie
 Audit wstępny
Raport określający stan organizacji w stosunku do wymagań
odpowiedniej normy.
Szkolenie zarządu
Szkolenie Pełnomocnika ds. Jakości - przedstawiciela
kierownictwa
Szkolenie grup roboczych
Warsztaty dla grup roboczych
Audit dokumentacji
Szkolenie auditorów wewnętrznych
Warsztaty w zakresie doskonalenia systemu
Audit przedcertyfikacyjny
 Raport z oceny stanu gotowości systemu do certyfikacji









 Źródło: http://www.kema.pl
Struktura Systemu Jakości
 Odpowiedzialność kierownictwa dostawcy
 Odpowiedzialność kierownictwa nabywcy
 Wspólne przeglądy
 System jakości
 Wewnętrzne audyty SJ
 Działania korygujące
System Jakości – cykl życia
 Metodyka projektowania
 Przegląd umowy
 Specyfikacja wymagań
 Planowanie projektu
 Planowanie jakości
 Projektowanie i implementacja
 Testowanie i walidacja
 Odbiór i akceptacja
 Kopiowanie , dostarczanie i instalacja
 Pielęgnacja
Działania wspierające
 Zarządzanie konfiguracją
 Nadzór nad dokumentacją
 Zapisy dotyczące jakości
 Metryki
 Zasady i praktyki
 Narzędzia i techniki
 Zakupy
 Szkolenia
Sposoby zapewniania jakości
 Przegląd koleżeński
 Inspekcja produktu
 Przegląd jakości
 Opinia eksperta
Sposoby zapewniania jakości cd.
 Przeglądy
 inspekcja oprogramowania
 przegląd postępów
 przegląd jakości
 Podział na Role
 Kierownik projektu
 Zespół projektowy
 Szef jakości
 Zespół jakości
 Rada jakości
Polityka jakości
 Ogół zamierzeń i kierunków działań
organizacji dotyczących jakości,
wyznaczonych i w sposób formalny
wyrażonych przez kierownictwo
Plan zapewnienia jakości
Określa sposoby, środki i kolejność działań związanych
z jakością wyrobu, usługi, umowy lub przedsięwzięcia
Odpowiada na Pytani :
 - jakie będą te produkty?
 - w jaki sposób chcemy to osiągnąć?
 - jak chcemy to udowodnić?
Plan zapewnienia jakości cd.
Plan jakości:

określa cele zapewnienia jakości

definiuje system jakości

definiuje jakość produktów

zaleca sposoby jej osiągnięcia

zaleca metody, narzędzia i standardy

organizuje profilaktykę jakości
Koszty zapewnienia jakości
 Ile kosztuje jakość?
NIE DUŻO
Standardy zapewnienia jakości
 Standardy dotyczące produktów
 Standardy dotyczące procesów
Jakość produktów i procesów
Definicja
procesu
Wytworzenie
produktu
Kontrola
jakości
OK?
Poprawa
procesu
Standaryzacja
procesu
Koniec !!!
 Dziękujemy 
Download