Modele doskonalenia organizacji

advertisement
MODELE DOSKONALENIA ORGANIZACJI (BUSINESS EXCELLENCE MODELS)
Kierunek / specjalność: Zarządzanie / Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem
Forma studiów: studia niestacjonarne II stopnia
Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Charakterystyka zajęć dydaktycznych:
Forma zajęć
Liczba godzin
Semestr
Rok studiów
Punkty ECTS
wykłady
8/4
I
I
2
ćwiczenia
8/4
I
I
Prowadzący: dr Piotr Rogala
tel. 757538264, budynek i nr pok.: H27
Treści programowe:
Pojęcie doskonałości i doskonalenia.
Wybrane koncepcje doskonalenia działania: cykl Deminga, trylogia Jurana, DMAIC, itp.
Wybrane koncepcje doskonalenia organizacji stosowane w ramach koncepcji zarządzania jakością:
sformalizowane systemy zarządzania (ISO 9001, ISO 14001), Model Doskonałości EFQM, Six Sigma, Lean
Production, BPR, benchmarking.
Samoocena organizacji wg. kryteriów Modelu Doskonałości EFQM, wymagań normy ISO 9004, wymagań
normy ISO 10014.
Metody dydaktyczne: prezentacje multimedialne, praca w grupach.
Założenia i cele przedmiotu:
wiadomości: koncepcje i narzędzia doskonalenia organizacji wykorzystywane w ramach koncepcji zarządzania
jakością;
umiejętności: identyfikowanie i stosowanie narzędzi doskonalenia organizacji
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: przedmiot kończy się egzaminem.
Forma zaliczenia ćwiczeń: pisemna, projekty
Forma zaliczenia egzaminu: pisemna
Warunki zaliczenia: ocena pozytywna uzyskiwana z projektu
Warunki zaliczenia egzaminu: ocena pozytywna uzyskana na podstawie pracy pisemnej
Literatura podstawowa:
[1] Szczepańska K. (2011) Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, C.H. Beck, Warszaw.
[2] Urbaniak M. (2010), Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością, Wyd. Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź.
[3] Lisiecka K. Systemy zarządzania jakością produktów
Literatura uzupełniająca:
[1] Karaszewski R. (2006), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
[2] Hamrol A. Mantura W. (2006), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów
światowego biznesu, TNOiK, Toruń.
[3] czasopisma „Problemy Jakości”, „Zarządzanie jakością”, „ISO Management Systems” oraz „The TQM
Journal”.
[4] normy: ISO 9001, IS 9004, ISO 10014, ISO 14001.
Download