Studia II stopnia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

advertisement
Studia II stopnia, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
specjalność: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Żywności
Katedra Zarządzania Jakością
Przedmioty:
 Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności
 Narzędzia sterowania jakością w produkcji
 Zarządzanie kosztami produkcji
Pytania do puli ogólnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Istota i definiowanie jakości.
Podział metod i narzędzi zarządzania jakością.
Tradycyjne narzędzia jakości.
Nowe narzędzia jakości.
Prawne uwarunkowania zapewnienia bezpieczeństwa żywności.
Obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności – GMP, GHP, HACCP.
Rachunek kosztów w cyklu życia produktu.
Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia (Kaizen costing).
Koszty w problemowych rachunkach decyzyjno-kosztowych.
Pytania egzaminacyjne KZJ
1. Działalność normalizacyjna Polsce.
2. Europejskie i światowe organizacje normalizacyjne.
3. Normalizacja, norma jako dokument.
4. Geneza i struktura norm ISO serii 9000.
5. Zasady zarządzania jakością.
6. Wymagania normy ISO 9001.
7. Branżowe systemy zarządzania.
8. Filozofia TQM.
9. Koncepcja Six Sigma.
10. Certyfikacja systemów zarządzania.
11. Dobrowolne znakowanie wyrobów.
12. Dyrektywy Nowego podejścia.
13. Znakowanie CE i podejście modułowe.
14. Kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących (akredytacja).
15. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025.
16. Audit systemów zarządzania.
17. Dokumentacja systemów zarządzania.
18. Dobrowolne systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności – ISO 22000.
19. Integracja systemów zarządzania.
20. Koszty w produkcji.
21. Cykl Deminga – PDCA.
22. System akredytacji w Polsce i na świecie.
Download