Samodzielny Publiczny Stalowa Wola dnia 23

advertisement
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kwiatkowskiego 2
37-450 Stalowa Wola
ZP/SP ZOZ /2014
Stalowa Wola dnia 23.09.2014r.
Zaproszenie do składania ofert
1. Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kwiatkowskiego 2
37-450 Stalowa Wola
Tel/fax:( 0 15 ) 842 10 17 lub 813 54 64
Email: [email protected]
Osoba do kontaktu: Janina Barańska Tel.( 15 ) 813 54 64
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej
równowartości 30.000 euro, działając w oparciu o art.71 ustawy Kodeks cywilny ( Dz.U.
z 1964 r nr 19, poz. 122 z późn. zm.) SP ZOZ zwraca się z zapytaniem ofertowym na
certyfikację wg opisu jak poniżej:
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest certyfikacja zakładu w zakresie następujących norm:
 ISO 9001 – Zarządzanie Jakością
 ISO 14001- Zarządzanie Środowiskiem
Oferta obejmuje: - audit certyfikujący wg normy : ISO 9001 i 14001
- audit recertyfikacyjny wg normy : ISO 9001 i 14001
- audit nadzoru wg normy : ISO 9001 i 14001
Nasza placówka jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi w ramach
kontraktów z NFZ w zakresie
- podstawowa opieka zdrowotna ( 11 lekarzy )
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna z poradniami: Kardiologiczną, Chirurgiczną,
Ortopedyczną, Okulistyczną, Pulmonologiczną, Otolaryngologiczną, Neurologiczną,
Dermatologiczną i Chorób Wenerycznych, Leczenia Bólu, Rehbilitacycjną, Poradnią K,
Diabetologiczną, Zdrowia Psychicznego, Medycyny Sportowej, Reumatologiczną. Medycyna
Pracy ( 15 poradni ).
- poradnia medycyny pracy – realizuje usługi w ramach umów z pracodawcami,
- całodobowy oddział rehabilitacyjny ( 33 łóżka ),
- oddział rehabilitacji dziennej,
- rehabilitacja ambulatoryjna,
1
- diagnostyka laboratoryjna, obrazowa (RTG, Mammografia, USG). Pracownie: audiometria,
tymparometria, spirometria, EKG. Część diagnostyki wykraczającej poza nasze możliwości
wykonują nam podwykonawcy.
Zakład jest zlokalizowany i prowadzi działalność w jednym budynku- z wyjątkiem dwóch
pielęgniarek szkolnych, które udzielają świadczeń w dwóch szkołach ponad gimnazjalnych,
Zakład zatrudnia około 130 osób na pełnych etatach i około 12 na umowach cywilnoprawnych.
Usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem placówki tj sprzątanie, żywienie pacjentów,
pranie odzieży i pościeli, usługi transportowe, serwisowe, utylizacja odpadów,
telekomunikacyjne realizują nam podwykonawcy.
W zakresie środowiska: ścieki i wody odpadowe odprowadzamy do kanalizacji, do
ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody wykorzystujemy kotły gazowe wspomagane energią
solarną ( 40 ekranów ) własna kotłownia - emisja CO2, wytwarzamy odpady medyczne ( ok.
1900 kg rocznie ) i komunalne.
3. Wymagania
Wykonawca/Oferent powinien do oferty dołączyć kopię dokumentu akredytacji
W ofercie cenowej należy podać cenę za:
- audit certyfikujący wg normy : ISO 9001 i 14001
- audit recertyfikacyjny wg normy : ISO 9001 i 14001
- audit nadzoru wg normy : ISO 9001 i 14001
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
4. Termin/Miejsce realizacji dostawy
Termin realizacji zamówienia do 31.10.2014r.
5. Kryteria wyboru Wykonawcy
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie kryteriów cena
100 %
2
6. Termin i sposób złożenia oferty
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona
osobiście na adres: ul. Kwiatkowskiego 2, 37-450 Stalowa Wola, do dnia 30.09.1014r. r. do
godz. 10:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub
zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej, wystawionym w dacie nie
wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
W przypadku osób prawnych, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione
do reprezentacji zgodnie z zasadami ujawnionymi w KRS.
1. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie do 7 dni, a wyłoniony Wykonawca zostanie
powiadomiony niezwłocznie mailowo lub telefonicznie.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę, o ile oświadczenie o zmianie lub
wycofaniu oferty zostanie doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu
składania ofert.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.e-spzoz.eu
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przedstawić na Załączniku nr 1 (formularz ofertowy).
Oferta będzie podlegała ocenie tylko wtedy, gdy zawierała będzie cały asortyment
wymieniony w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – formularz ofertowy.
8. Inne informacje:
Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie Wykonawcy/Oferenta roszczenia
względem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli ul
Kwiatkowskiego 2 o zawarcie umowy i zastrzegamy sobie prawo wyboru oferty i zawarcia
umowy z wybranym oferentem.
Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
9. Załączniki:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
…………………………..
Nazwa i adres oferenta
…………………………….
( miejsco wość , data )
3
Oferta - wzór
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie certyfikacji zakładu
2. Nazwa i siedziba Zamawiającego:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej , 37-450 Stalowa Wola ul.
Kwiatkowskiego 2
3. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za stawkę :
1) audit certyfikujący wg normy : ISO 9001 i 14001- ………… zł brutto
2) audit recertyfikacyjny wg normy : ISO 9001 i 14001 - …………… zł brutto
3) audit nadzoru wg normy : ISO 9001 i 14001- …………… zł brutto
Łączna wartość brutto usługi: ………………………. zł
4. Oświadczamy, że
1) Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) Posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny ,a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) Zapoznaliśmy się z przedmiotem i zakresem zamówienia
……………………………………….
Podpis osób upoważnionych
do reprezentowania Oferenta
4
Download